Co-chomhairleachaidhean

Picture: Two women having a meeting in an office

Freagairtean gu co-chomhairleachaidhean taobh a-muigh

Seallaibh air freagairtean gu co-chomhairleachaidhean taobh a-muigh na buidhne an seo.

Picture: A laptop, and notebook on a home-working desk

Co-chomhairleachaidhean Fosgailte

Chan eil Co-chomhairleachaidhean Poblach fosgailte ann.

 

Picture: A young boy reading Gaelic text on a tablet

Co-chomhairleachaidhean Dùinte

Co-chomhairle air Maoineachadh Ro-innleachdail Bòrd na Gàidhlig

Bha an co-chomhairleachadh seo ann airson beachdan a thional a thaobh mar as urrainn do Bhòrd na Gàidhlig am buidseat aca a chleachdadh gu h-èifeachdach.

Faodaidh sibh pàipear cùl-fhiosrachaidh a leughadh an seo, iomradh air na freagairtean a leughadh an seo agus gheibhear freagairtean (far an robh cead foillseachadh gu poblachd) an seo.

Dhùin seo air Diluain 30 Samhain 2020.

Picture: A picture of the Kelpies in Helix Park, Falkirk.

Dreachd Stiùireadh air Ionnsachadh Tràth agus Cùram-cloinne

Leugh a’ cho-chomhairleachadh an seo

Dhùin seo air 23 Ògmhios 2020

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security