Co-chomhairleachaidhean

Freagairtean gu co-chomhairleachaidhean taobh a-muigh

Seallaibh air freagairtean gu co-chomhairleachaidhean taobh a-muigh na buidhne an seo.

Co-chomhairleachaidhean Fosgailte

Chaidh dreach den ath Phlana Cànain Nàiseanta Gàidhlig fhoillseachadh an-diugh (27 Giblean 2022) gus beachdan fhaighinn air riochd a’ phlana mar phàirt de dh’ùine co-chomhairleachaidh phoblach a mhaireas trì mìosan. Thèid agaibh air a’ Phlana a leughadh an seo.

Thèid seachd-deug tachartas a chumail air feadh na dùthcha tron Chèitean, an t-Ògmhìos agus an t-Iuchair gus fiosrachadh a thoirt seachad mu dreach a’ phlana agus gus beachdan a chlàradh.

Thathar a’ moladh gun toir daoine seachad am beachdan tron t-suirbhidh aig: smartsurvey.co.uk/s/planagaidhlig, le cothrom ann cuideachd post-dealain no litir a sgrìobhadh.

Bidh an ùine Co-chomhairleachaidh Phoblach fosgailte gu 5f air 26 Iuchair 2022. Gheibhear barrachd fiosrachaidh an seo.

 

Co-chomhairleachaidhean Dùinte

Co-chomhairle air Maoineachadh Ro-innleachdail Bòrd na Gàidhlig

Bha an co-chomhairleachadh seo ann airson beachdan a thional a thaobh mar as urrainn do Bhòrd na Gàidhlig am buidseat aca a chleachdadh gu h-èifeachdach.

Faodaidh sibh pàipear cùl-fhiosrachaidh a leughadh an seo, iomradh air na freagairtean a leughadh an seo agus gheibhear freagairtean (far an robh cead foillseachadh gu poblachd) an seo.

Dhùin seo air Diluain 30 Samhain 2020.

Dreachd Stiùireadh air Ionnsachadh Tràth agus Cùram-cloinne

Leugh a’ cho-chomhairleachadh an seo

Dhùin seo air 23 Ògmhios 2020