Co-chomhairleachaidhean

Freagairtean gu co-chomhairleachaidhean taobh a-muigh

Seallaibh air freagairtean gu co-chomhairleachaidhean taobh a-muigh na buidhne an seo.

Co-chomhairleachaidhean Fosgailte

Tha an Co-chomhairleachaidh Poblach air an ath Phlana Nàiseanta a-nis air dùnadh.

 

Co-chomhairleachaidhean Dùinte

Co-chomhairle air Maoineachadh Ro-innleachdail Bòrd na Gàidhlig

Bha an co-chomhairleachadh seo ann airson beachdan a thional a thaobh mar as urrainn do Bhòrd na Gàidhlig am buidseat aca a chleachdadh gu h-èifeachdach.

Faodaidh sibh pàipear cùl-fhiosrachaidh a leughadh an seo, iomradh air na freagairtean a leughadh an seo agus gheibhear freagairtean (far an robh cead foillseachadh gu poblachd) an seo.

Dhùin seo air Diluain 30 Samhain 2020.

Dreachd Stiùireadh air Ionnsachadh Tràth agus Cùram-cloinne

Leugh a’ cho-chomhairleachadh an seo

Dhùin seo air 23 Ògmhios 2020