Planaichean aontaichte

Planaichean Gàidhlig aontaichte

Chithear gu h-ìosal liosta de 57 planaichean Gàidhlig aontaichte aig ùghdarrasan poblach a tha fhathast ann.  Tha gach plana aontaichte a-rèir nan dleastanasan agus suidheachadh fa leth aig gach ùghdarras.

Gheibhear na planaichean Gàidhlig aontaichte tro na làraich-lìn fa leth aig gach ùghdarras poblach.