Ar n-obair

Tha prìomh dhleastanasan Bhòrd na Gàidhlig stèidhichte ann an Achd na Gàidhlig.  A bharrachd air na riatanasan reachdail seo, tha Bòrd na Gàidhlig an sàs ann am farsaingeachd de phròiseactan agus iomairtean a bhios ag amas air fàs na Gàidhlig agus a cultar.