An Iomairt #cleachdi

Chruthaich Bòrd na Gàidhlig is com-pàirtichean an iomairt #cleachdi air chor ’s gum faod luchd-bruidhinn na Gàidhlig air feadh na dùthcha a bhith nas fhaicsinniche ri càch a chèile agus gus cleachdadh na Gàidhlig ann an àitichean poblach a bhrosnachadh.

Airson fios air sgeama #cleachdi aig an taigh, gus cleachdadh na Gàidhlig aig an taigh a bhrosnachadh, brùth an seo.

Airson fios air suirbhidh #cleachdi agus na buidhnean fòcas do dh’òigridhbrùth an seo.

Òrdaich goireasan #cleachdi

Ma tha thu ann am buidheann san raon phoblach no buidheann coimhearsnachd a tha ag iarraidh air an luchd-obrach/luchd-saor-thoileach Gàidhlig agad a shealtainn gu bheil Gàidhlig aca, tha goireasan #cleachdi rim faotainn airson òrdachadh gu h-ìosal.

Faodar suas ri 10 lainneardan / 10 bràistean (cruaidh) / 10 postairean A5 / 20 steigearan / 5 steigearan uinneig òrdachadh tron fhoirm gu h-ìosal. Tagh cia mheud nì a tha a dhìth ort bho na clàran-taice teàrnach.

Airson òrdughan nas motha, no ma tha thu ag iarraidh goireasan #cleachdi a leasachadh a dh’aon ghnothach airson na buidhne agad, thoir fios gu Comhairle nan Leabhraichean air 0141 337 6211 no brath@gaelicbooks.org.

Thèid òrdughan #cleachdi uile a choileanadh le Comhairle nan Leabhraichean às leth Bòrd na Gàidhlig.

Gu mi-fhòrtanach, chan urrainn Bòrd na Gàidhlig òrdughan a choileanadh taobh a-muigh na Rìoghachd Aonaichte.

Goireasan air-loidhne

Luchdaich a-nuas lethbhreac den phostair, suaicheantas agus bann-coise phuist-dealain #cleachdi gu h-ìosal.

A’ cleachdadh suaicheantas #cleachdi

Tha fàilte air duine sam bith suaicheantas #cleachdi a chleachdadh.  Bhitheamaid nur comainn nan leanadh sibh stiùireadh bhrannd #cleachdi ge-tà – ri fhaicinn an seo.

Ionnsaich Gàidhlig

Ma tha thu ag iarraidh Gàidhlig ionnsachadh, tadhail air an làrach-lìn Learn Gaelic airson ghoireasan air-loidhne agus liosta de chlasaichean air feadh Alba.