An Iomairt Cleachdi

Chruthaich Bòrd na Gàidhlig is com-pàirtichean an iomairt Cleachdi air chor ’s gum faod luchd-bruidhne na Gàidhlig air feadh na dùthcha a bhith nas fhaicsinniche ri càch a chèile agus gus cleachdadh na Gàidhlig ann an àitichean poblach a bhrosnachadh.

Mar phàirt den iomairt seo agus gus barrachd daoine a bhrosnachadh gus tachartasan Gàidhlig a frithealadh, chruthaich Bòrd na Gàidhlig an làrach-lìn www.cleachdi.scot. Air an làraich-lìn seo, lorgar fiosrachadh mu thachartasan, chlubaichean is bhuidhnean Gàidhlig agus cothroman do dhaoine tighinn còmhla gus Gàidhlig a chleachdadh.

Faodaidh daoine an làrach-lìn a chleachdadh an-asgaidh gus tachartasan a lorg, agus chan eil cosgaisean an lùib dha na buidhnean a tha airson tachartasan a shanasachd a bharrachd.

Làrach-lìn Cleachdi

Picture: The cleachdi logo - a green speechmark with Gàidhlig written in it

Òrdaichibh goireasan Cleachdi

Tha bathar Cleachdi ann dha daoine is buidhnean gus sealltainn gu bheil sibh deònach Gàidhlig a bhruidhinn agus tha e ri fhaighinn an-asgaidh. Faodar suas ri 10 lainneardan, bràistean agus postairean A5 agus suas ri 20 steigear agus 5 steigearan uinneige òrdachadh tron làrach-lìn Cleachdi cuideachd.

Airson òrdughan nas motha, no ma tha ceist sam bith agaibh, cuiribh fios dhuinn air 01463  225454  no aig fios@cleachdi.scot.

Picture: A window with a cleachdi sticker in it, a notice that Gaelic is spoken here and opening hours

 

Na Meadhanan Sòisealta

Tha fiosrachadh mu tachartasan Gàidhlig air a cho-roinn air duilleagan meadhanan sòisealta cuideachd;

Goireasan air-loidhne

A’ cleachdadh suaicheantas Cleachdi

Tha fàilte air duine sam bith suaicheantas #Cleachdi a chleachdadh. Bhitheamaid nur comainn nan leanadh sibh stiùireadh-bhrannd Cleachdi ge-tà.

Ionnsaich Gàidhlig

Ma tha thu ag iarraidh Gàidhlig ionnsachadh, tadhailibh air làrach-lìn LearnGaelic no làrach-lìn SpeakGaelic airson ghoireasan air-loidhne, liosta de chlasaichean air feadh Alba agus goireasan ionnsachaidh a lorg.

#CleachdiAigAnTaigh

Chaidh an iomairt #CleachdiAigAnTaigh a chruthachadh gus cleachdadh na Gàidhlig aig an taigh a bhrosnachadh. Lorgar barrachd fiosrachaidh mun iomairt an seo.