#cleachdi aig an taigh

Logo: the #CleachdiAigAnTaigh (Gaelic for 'Use it at home') logo

 

’S e #cleachdiaigantaigh / #useitathome an ath cheum san iomairt shoirbheachail #cleachdi.

Tha Bòrd na Gàidhlig air a bhith ag obair gu dlùth le Fèisean nan Gàidheal agus Comunn na Gàidhlig (CnaG), buidhnean òigridh a tha an sàs ann am brosnachadh na Gàidhlig, gus prògram air-loidhne a chur air dòigh. Bheir seo cothrom do chloinn an cuid Gàidhlig a chleachdadh ann an suidheachd na dachaigh.

Tha clàr #cleachdiaigantaigh le goireasan eadar-obrach agus tachartasan às dèidh sgoile airson òigridh a-nis air gluasad is e ri lorg air làrach-lìn Comann nam Pàrant.

A bheil sibh airson tachartas a chur ris? Cuiribh fios: fios@gaidhlig.scot.

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security