Ceistean chumanta

Ma tha ceistean agad air maoineachadh bho Bòrd na Gàidhlig nach cleachaidh sibh na duilleagan gu h-ìosal airson na Cheistean Cumanta a leughadh.  Tha fios ri fhaighinn an dà chuid airson taic a chumail riut ann a bhith ullachadh is cur a-steach iarrtas taic-airgid thugainn, is cuideachd airson pròiseact is aonta taic-airgid agaibh a stiùireadh ma tha sibh soirbheachail ann a bhith iarraidh taic-airgid bhuainn.

Ma tha ceist ann gun freagairt nach leig sibh fios thugainn aig tabhartas@gaidhlig.scot is bhitheamaid làn deònach ur chuideachadh.