Naidheachdan

Gairm airson Beachdan Comataidh Ionmhais is Rianachd Poblach Sgrùdadh Ro-bhuidseit

Tha Comataidh Ionmhais is Rianachd Poblach Pàrlamaid na h-Alba a’ sireadh bheachdan a’ phobaill air a’ bhuaidh a bheireadh cosgaisean bith-beò agus ath-leasachadh air seirbheis phoblaich. Tha Bòrd na Gàidhlig air freagairt a chuir a-steach anns a bheil na puingean a leanas: “Tha: Raon de ro-innleachdan agus phoileasaidhean aig Riaghaltas na h-Alba a tha ag […]

09/08/2022

Barrachd >

Ro-innleachd nan Coimhearsnachdan airson Coilltean agus Fearann Nàiseanta na h-Alba – Dreachd airson Co-chomhairle.

Tha Coilltearachd agus Fearann Alba a’ sireadh bheachdan air an dreachd Ro-innleachd Choimhearsnachdan aca. Tha Bòrd na Gàidhlig air freagairt a chuir a-steach anns a bheil na puingean a leanas: “Tha làn-chumhachdachadh choimhearsnachdan tro bhith a’ brosnachadh com-pàirt coimhearsnachd a barrachd an urra ri conaltradh èifeachdach le gach seòrsa coimhearsnachd – a dh’fheumas conaltradh sa […]

09/08/2022

Barrachd >

Buaidh air a’ Ghàidhlig a-nis na phàirt de Mheasadh Buaidh Coimhearsnachd nan Eilean airson a’ chiad uair

Tha Bòrd na Gàidhlig a’ cur fàilte air poileasaidh ùr Riaghaltas na h-Alba a bheir taic ri leasachadh na Gàidhlig sna h-Eileanan Tha Bòrd na Gàidhlig air fàilte a chur air stiùireadh ùr bho Riaghaltas na h-Alba far am bi aig ùghdarrasan poblach ri measadh a dhèanamh air a’ bhuaidh air a’ Ghàidhlig taobh a-staigh […]

08/08/2022

Barrachd >