Naidheachdan

Graphic: Tex reads 'Cross Part Group on Gaelic. The next meeting will be heald on Wednesday 05.06.24'.

Coinneamh Buidheann Thar-phàrtaidh na Gàidhlig

‘S e Bòrd na Gàidhlig rùnaire Buidheann Thar-Phàrtaidh na Gàidhlig. Bidh a’ bhuidheann a’ coinneachadh co-dhiù dà thuras sa bhliadhna, agus is e Alasdair Allan (BPA) Cathraiche na buidhne. Tha a’ bhuidheann thar-phàrtaidh seo a’ toirt uidheamachd dha BPA airson fiosrachadh, taic, comhairle agus beachdan fhaighinn air cùisean co-cheangailte ri cànan is cultar na Gàidhlig […]

20/05/2024

Barrachd >
Picture: A young boy and girl sitting on top of a climbing frame in a grassy outdoor space. Text reads 'Gaelic Early Years Grants Scheme'.

Sgeama Tabhartasan Tràth-bhliadhnaichean air Fhosgladh do dh’Iarrtasan

Tha Bòrd na Gàidhlig air sgeama Tabhartasan nan Tràth-bhliadhnaichean fhosgladh do dh’iarrtasan airson na bliadhna 2024/25, le taic-airgid ri fhaighinn do bhuidhnean tràth-bhliadhnaichean air feadh na h-Alba a tha airson seiseanan Gàidhlig a’ ruith. Tha an sgeama fosgailte do bhuidhnean saor-thoileach is treasaibh-roinn is taic suas ri £5,000 ri fhaighinn do bhuidhnean a tha coinneachadh […]

16/05/2024

Barrachd >
Picture: BnG Senior Management Team standing together. From left to right: Jennifer McHarrie, Ealasaid MacDonald, Iain MacMillan. Text reads 'Opening statement to the Education, Children, and Young People Committee.'

Aithris a’ Cheannard Chomataidh Foghlaim, Cloinne, is Daoine Òga

Thuig sgioba-stiùiridh Bhòrd na Gàidhlig fianais don Chomataidh Foghlaim, Cloinne, is Daoine Òga madainn an-diugh is iad a’ bruidhinn mu Bhile nan Cànan Albannach. Chaidh an aithris fhosglaidh a thoirt seachad le Ceannard Bhòrd na Gàidhlig, Ealasaid Dhòmhnallach, is teachdaireachd làidir aice. “’S e àm cudromach a tha seo dhan Ghàidhlig agus bheir na co-dhùnaidhean […]

15/05/2024

Barrachd >