Naidheachdan

Thumbnail: A close up of a young woman smiling. The title of the article is written in Gaelic and English at the bottom of the image.

Freagairt air Co-chomhairleachadh: Bile Sunnd is Leasachadh Seasmhach (Alba)

Chuir Bòrd na Gàidhlig freagairt a-steach dha cho-chomhairle Riaghaltas na h-Alba air a’ Bhile Sunnd is Leasachadh Seasmhach (Alba). Am measg na puingean a chaidh a thogail thuirt sinn: “Bidh cànan is cultar a’ cruthachadh fèin-spèis, ag àrach fèin-mhisneachd, a’ mìneachadh dearbh-aithne agus a’ leasachadh càileachd beatha. Tha e na phrionnsapal air leth cudromach do […]

02/03/2024

Barrachd >
Thumbnail: External photograph of the Scottish Parliament building. The title of the article is written in both Gaelic and English at the bottom of the image.

Freagairt air Co-chomhairleachadh: Meòrachan Ionmhais Bile nan Cànan Albannach

Chuir Bòrd na Gàidhlig freagairt a-steach dha cho-chomhairle Phàrlamaid na h-Alba air a’ Mheòrachan Ionmhais Bile nan Cànan Albannach. Am measg na puingean a chaidh a thogail thuirt sinn: “Tha am Meòrachan Ionmhais a’ mìneachadh, ann am paragraf 6, “Is e Bile a tha seo gus dèanamh cinnteach gu bheil structar an sàs air feadh […]

01/03/2024

Barrachd >

Freagairt air Co-chomhairleachadh: Democracy Matters

Chuir Bòrd na Gàidhlig freagairt a-steach dhan cho-chomhairle le Riaghaltas na h-Alba mu Democracy Matters. Am measg na puingean a chaidh a thogail thuirt sinn: “Feumar feumalachdan agus cùisean na Gàidhlig aithneachadh agus femuar com-pàirteachadh agus inghabhail a bhith ann a thaobh na Gàidhlig ann an sgìrean far a bheil coimhearsnachdan Gàidhlig ann.” Gheibhear am freagairt […]

14/02/2024

Barrachd >