Naidheachdan

Sgeama Tabhartasan nan Tràth-Bhliadhnaichean air Fosgladh

Tha Bòrd na Gàidhlig (BnG) toilichte innse gu bheil Sgeama Tabhartasan nan Tràth-Bhliadhnaichean a-nis fosgailte do dh’iarrtasan. Tha sgeama Tabhartasan nan Tràth-bhliadhnaichean Gàidhlig ri fhaighinn airson taic a thoirt do bhuidhnean tràth-bhliadhnaichean Gàidhlig gus seiseanan tro mheadhan na Gàidhlig a ruith do chlann aig aois 0-3. Tha a’ mhaoin air a ruith ann an com-pàirt eadar Bhòrd […]

16/05/2022

Barrachd >

Buidheann Thar-phàrtaidh na Gàidhlig

Bidh an ath choinneamh de Buidheann Thar-phàrtaidh na Gàidhlig air Diluain 23 An Cèitean aig 18:30. ‘S e Bòrd na Gàidhlig (BnG) rùnaire Buidheann Thar-phàrtaidh na Gàidhlig. Bidh a’ bhuidheann a’ coinneachadh dà thuras sa bhliadhna, agus is e Alasdair Allan (BPA) Cathraiche na buidhne. Clàraibh an-seo Clàr-gnothaich 23.05.2022 Ma bhios ceist agaibh, cuiribh fios […]

02/05/2022

Barrachd >

Co-chomhairleachadh Poblach ga Chur air Bhog airson Plana Nàiseanta na Gàidhlig

Co-chomhairleachadh Poblach ga Chur air Bhog airson Plana Nàiseanta na Gàidhlig Chaidh dreachd den ath Phlana Nàiseanta na Gàidhlig fhoillseachadh an-diugh (27 Giblean 2022) gus beachdan fhaighinn air riochd a’ phlana mar phàirt de dh’ùine co-chomhairleachaidh phoblach a mhaireas trì mìosan. Gheibhear lorg air a’ Phlana an seo. Gheibh muinntir Alba an cothrom na beachdan, […]

28/04/2022

Barrachd >