Naidheachdan

Suirbhidh Luchd-ùidh 2023

A bheil sibh air a bhith ann an conaltradh le Bòrd na Gàidhlig tharais air a’ bhliadhna a dh’fhalbh? Tha Suirbhidh Luchd-Ùidh 2023 aig Bòrd na Gàidhlig fosgailte a-nis agus sinn a’ cur fàilte air beachdan agus molaidhean bhuaibh uile. Bhiodh sinn fada nur comain nam b’ urrainn dhuibh am foirm seo a’ lìonadh ro 5f […]

22/09/2023

Barrachd >

Freagairt air Co-chomhairleachadh: Bile Còraichean a’ Chinne-daonna airson Alba

Tha BNG air freagairt a chur a-steach gu co-chomhairleachadh poblach Riaghaltas na h-Alba: Bile Còraichean a’ Chinne-daonna airson Alba.  Am measg na puingean a chaidh a thogail, thuirt sinn: ’S e mion-chànan dùthchasach na h-Alba a th’ ann an Gàidhlig na h-Alba, agus tha i air a bhith ga bruidhinn san dùthaich airson còrr air […]

18/09/2023

Barrachd >

Freagairt air Co-chomhairleachadh: Ro-innleachd Turasachd Chunntasach agus Margaideachd Alba a Deas 2023

Chuir Bòrd na Gàidhlig freagairt a-steach dha cho-chomhairleachadh poblach Ro-innleachd Turasachd Chunntasach agus Margaideachd Alba a Deas 2023 le Comhairle Chrìochan na h-Alba.  Am measg na puingean a chaidh a thogail thuirt sinn: Tha Bòrd na Gàidhlig a’ freagairt ris a’ cho-chomhairleachadh seo a chionn ’s gu bheil sinn ag iarraidh gum bithear a’ beachdachadh […]

13/09/2023

Barrachd >