Naidheachdan

Bòrd na Gàidhlig a’ cur fàilte air buill cho-thaghte ùra

Tha Bòrd na Gàidhlig a’ cur fàilte air dà bhall co-thaghte ùr air na Comataidhean aca. Thòisich Coinneach MacÌomhair mar bhall co-thaghte air Comataidh Poileasaidh is Ghoireasan agus Rob MacFhionghain mar bhall co-thaghte air Comataidh Sgrùdaidh is Dearbhachd aig toiseach na bliadhna. Tha an dithis aca a’ toirt sàr-eòlais do na comataidhean agus farsaingeachd de […]

16/03/2023

Barrachd >

Co-chomhairle Ath-leasachadh Taghaidh Riaghaltas na h-Alba

Tha Riaghaltas na h-Alba a’ dèanamh co-chomhairle air ath-leasachadh taghaidh.  Chur Bòrd na Gàidhlig freagairt a-steach ann agus am measg na puingean a chaidh a thogail, thuirt sinn: Tha Plana Gàidhlig Riaghaltas na h-Alba ag ràdh “airson gum bi a’ Ghàidhlig seasmhach san àm ri teachd, tha feum ann airson oidhirp còmhla” bho raon de […]

07/03/2023

Barrachd >

Co-chomhairle air Sgìre-sgoile ann an Obar Dheathain

Air 3 Màrt 2023, chur Bòrd na Gàidhlig freagairt a-steacj don cho-chomhairleachadh air sgìre-sgoile airson foghlam tron Ghàidhlig ann an Comhairle Baile Obar Dheathain. Am measg na puingean a chaidh a thogail, thuirt Bòrd na Gàidhlig: Tha an t-ùghdarras foghlaim air beachdachadh air clann is teaghlaichean air am faodadh buaidh a bhith leis na molaidhean […]

07/03/2023

Barrachd >