Coinneamhan Chomataidhean

Is dòcha nach bi e comasach do leughadair-sgrìn cuid de na PDFan air an duilleag seo a leughadh. Ma tha gin de na sgrìobhainnean seo a dhìth oirbh ann an cruth eile, nach cuir sibh post-d gu oifis@gaidhlig.scot.

2024/25

Tha clàr de choinneamhan Bòrd na Gàidhlig 2024/25 ri fhaighinn an seo.

Comataidh Sgrùdaidh is Dearbhachd: 

21 Ògmhios 2024 – Clàr-gnothaich agus Pàipearan (Ceangal gu PDF)

24 Sultain 2024

19 Samhain 2024

25 Gearran 2025

Comataidh Poileasaidh is Ghoireasan: 

07 Cèitean 2024 – Clàr-gnothaich agus Pàipearan (Ceangal gu PDF)

10 Sultain 2024

05 Samhain 2024

11 Gearran 2025

Gus do chuideachadh le bhith a’ tuigsinn mar a tha na coinneamhan againn ruigsinneach dhan phoball, tha sinn air sreath de cheistean is freagairtean cumanta a chur ri chèile. Tha sinn an dòchas gum bi am fiosrachadh seo feumail dhut. Ma tha ceist sam bith eile agad, cuir fios gu fios@gaidhlig.scot.

2023-24

Coinneamhan Comataidh Sgrùdaidh is Dearbhachd 2023/24:

23 Cèitean 2023 – Clàr-gnothaich agus Pàipearan (PDF) agus Geàrr-Chunntas (PDF)

19 Sultain 2023 – Clàr-gnothaich agus Pàipearan (PDF) agus Geàrr-chunntas (PDF)

21 Samhain 2023 – Clàr-gnothaich agus Pàipearan – Part 1, Part 2 (PDF) agus Geàrr-chunntas (PDF)

20 Gearran 2024 – Clàr-gnothaich agus Pàipearan (PDF)

Coinneamhan Comataidh Poileasaidh is Ghoireasan 2023/24: 

09 Cèitean 2023 – Clàr-gnothaich is Pàipearan (PDF) agus Geàrr-chunntas (PDF)

25 Iuchar 2023 – Clàr-gnothaich is Pàipearan – Pàirt 1, Pàirt 2, Pàirt 3 (PDF) agus Geàrr-chunntas (PDF)

17 Lùnastal 2023 – Clàr-gnothaich is Pàipearan – Pàirt 1, Pàirt 2, Pàirt 3 (PDF) agus Geàrr-chunntas (PDF)

05 Sultain 2023 – Clàr-gnothaich is Pàipearan – Pàirt 1, Pàirt 2, Pàirt 3 (PDF) agus Geàrr-chunntas (PDF)

07 Samhain 2023 – Clàr-gnothaich is Pàipearan – Pàirt 1, Pàirt 2, Pàirt 3, Pàirt 4, Pàirt 5, Pàirt 6, Pàirt 7, Pàirt 8 (PDF) agus Geàrr-chunntas (PDF)

19 Dùbhlachd 2023 – Clàr-gnothaich is Pàipearan (PDF) agus Geàrr-chunntas (PDF)

06 Gearran 2024 – Clàr-gnothaich is Pàipearan (PDF)

28 Màrt 2024 – Clàr-gnothaich is Pàipearan (PDF) *Sruthadh beò an seo bho 16.30* (Ceangal gu MS Teams)

2022/23

Coinneamhan Comataidh Sgrùdaidh is Dearbhachd 2022/23:

24 Cèitean 2022 – Clàr-gnothaich is Pàipearan (PDF) agus Geàrr-chunntas (PDF)

06 Sultain 2022 – Clàr-gnothaich is Pàipearan (PDF) agus Geàrr-chunntas (PDF)

15 Samhain 2022 – Clàr-gnothaich is Pàipearan (PDF) agus Geàrr-chunntas (PDF)

07 Gearran 2023 – Clàr-gnothaich is Pàipearan (PDF) agus Geàrr-chunntas (PDF)

Coinneamhan Comataidh Poileasaidh is Ghoireasan 2022/23:

10 Cèitean 2022 – Clàr-gnothaich agus Pàipearan (PDF) agus Geàrr-chunntas (PDF)

12 Iuchar 2022 – Clàr-gnothaich agus Pàipearan (PDF) agus Geàrr-chunntas (PDF)

19 Lùnastal 2022 – Clàr-gnothaich agus Pàipearan (PDF) agus Geàrr-chunntas (PDF)

30 Lùnastal 2022 – Clàr-gnothaich agus Pàipearan (PDF) agus Geàrr-chunntas (PDF)

01 Samhain 2022 – Clàr-gnothaich agus Pàipearan (PDF) agus Geàrr-chunntas (PDF)

24 Faoilleach 2023 – Clàr-gnothaich agus Pàipearan (PDF) agus Geàrr-chunntas (PDF)

2021/22

Coinneamhan a’ Chomataidh Sgrùdaidh is Dearbhachd 2021/22:

Coinneamhan a’ Chomataidh Poileasaidh is Ghoireasan 2021/22:

2020/21

Coinneamhan a’ Chomataidh Sgrùdaidh is Dearbhachd 2020/21:

Coinneamhan a’ Chomataidh Poileasaidh is Ghoireasan 2020/21: