Coinneamhan a’ Bhùird-stiùiridh

Bidh Bòrd na Gàidhlig a’ coinneachadh co-dhiù ceithir tursan sa bhliadhna. Thèid clàran-gnothaich is geàrr-chunntasan nan coinneamhan sin fhoillseachadh gu h-ìosal.

Tha clàr de choinneamhan Bòrd na Gàidhlig 2023/24 ri fhaighinn an seo.

Gnàth-riaghailtean airson Coinneamhan Foirmeil Bòrd-stiùiridh Bhòrd na Gàidhlig

(Tha pàipearan ro 2018 ri fhaighinn tro Clàran Nàiseanta na h-Alba.)

2023-24

Thèid coinneamhan a’ Bhùird-stiùiridh 2023/24 a chumail mar a leanas:

22 Ògmhios 2023 – Clàr-gnothaich agus Pàipearan (PDF) agus Geàrr-chunntas (PDF)

04 Dàmhair 2023 – Clàr-gnothaich agus Pàipearan (PDF) *Sruthadh beò an seo 15.30-16.00* (Ceangal gu MS Teams)

14 Dùbhlachd 2023

24 Màrt 2024

Gus do chuideachadh le bhith a’ tuigsinn mar a tha na coinneamhan againn ruigsinneach dhan phoball, tha
sinn air sreath de cheistean is freagairtean cumanta a chur ri chèile. Tha sinn an dòchas gum bi am
fiosrachadh seo feumail dhut. Ma tha ceist sam bith eile agad, cuir fios gu fios@gaidhlig.scot.

 

 

2022-23

2022-23

Chaidh coinneamhan a’ Bhùird-stiùiridh 2022/23 a chumail mar a leanas:

23 Ògmhios 2022 – Clàr-gnothaich agus Pàipearan (PDF) agus Geàrr-chunntas (PDF)

06 Dàmhair 2022 – Clàr-gnothaich agus Pàipearan (PDF) agus Geàrr-chunntas (PDF)

15 Dùbhlachd 2022 – Clàr-gnothaich agus Pàipearan (PDF) agus Geàrr-chunntas (PDF)

09 Màrt 2023 – Clàr-gnothaich agus Pàipearan (PDF) agus Geàrr-chunntas (PDF)

2021-22

2021-22

Chaidh coinneamhan a’ Bhùird-stiùiridh 2021/22 a chumail mar a leanas:

16mh Ògmhios 2021 – Clàr-gnothaich agus pàipearan (PDF) agus Geàrr-chunntas (PDF)

6mh Dàmhair 2021 – Clàr-gnothaich agus pàipearan (PDF) agus Geàrr-chunntas (PDF)

15mh Dùbhlachd 2021 – Clàr-gnothaich agus pàipearan (PDF) agus Geàrr-chunntas (PDF)

2mh Màrt 2022 – Clàr-gnothaich agus pàipearan (PDF)  agus Geàrr-chunntas (PDF)

2020-21

Chaidh coinneamhan a’ Bhùird-stiùiridh 2020/21 a chumail mar a leanas:

18mh Màrt 2021

2021-03-18 – Clàr-gnothaich agus Pàipearan agus Geàrr-chunntas

24mh Gearran 2021

2021-02-24 – Clàr-gnothaich agus Pàipearan agus Geàrr-chunntas

2mh Dùbhlachd 2020

2020-12-02 – Clàr-gnothaich agus Pàipearan agus Geàrr-chunntas.

2mh Samhain 2020

2020-11-02 – Clàr-gnothaich agus Pàipearan agus Geàrr-chunntas.

23mh Sultain 2020

2020-09-23 – Clàr-gnothaich agus Pàipearan agus Geàrr-chunntas.

Tha ceangal an seo dhan aithisg sgrùdadh bhliadhnail a chaidh aontachadh leis a’ Chomataidh Sgrùdaidh is Dearbhachd air 27 Lùnastal 2020.  Bidh seo mar phàipear taic ann an seisean dùinte.

25mh & 26mh Cèitean 2020

2020-05-2526 – Clàr-gnothaich agus Pàipearan agus Geàrr-chunntas