Dàta Foghlaim

Is dòcha nach bi e comasach do leughadair-sgrìn cuid de na PDFan air an duilleag seo a leughadh. Ma tha gin de na sgrìobhainnean seo a dhìth oirbh ann an cruth eile, nach cuir sibh post-d gu oifis@gaidhlig.scot.

 

Thòisich Bòrd na Gàidhlig air rannsachadh fhoillseachadh air àireamhan ann am Foghlam Gàidhlig ann an 2009-2010 gus àireamhan nan sgoilearan ann am Foghlam tro mheadhan na Gàidhlig (FtG) a thomhas. Chaidh seo an àite rannsachadh a rinn Oilthigh Shrath Chluaidh roimhe sin.

Tha stadastaireachd nàiseanta ga cruinneachadh le Riaghaltas na h-Alba mar phàirt de Stadastaireachd do Sgoiltean an Alba a nì e gach bliadhna. Tha Bòrd na Gàidhlig den bheachd gu bheil e iomchaidh gu bheil fios mu fhoghlam tro mheadhan na Gàidhlig air a chruinneachadh tron aon siostam nàiseanta a chionn ‘s gu bheil seo a’ cur ri àbhaisteachadh na Gàidhlig.

Thèid dàta poblach air Foghlam Gàidhlig fhoillseachadh le Bòrd na Gàidhlig gach bliadhna.

Dh’fhaodte gum faigh buidhnean poblach cothrom air figrichean mionaideach tro aonta co-roinn dàta – tuilleadh fios bho Bhòrd na Gàidhlig aig oifis@gaidhlig.scot.

Dàta Foghlaim 2022-23

Dàta Foghlaim 2021-22

Dàta Foghlaim 2020-21

Dàta Foghlaim 2019-20

Dàta Foghlaim 2018-19

Dàta Foghlaim 2017-18

Dàta Foghlaim 2016-17

Dàta Foghlaim 2015-16

Dàta Foghlaim 2014-15

Dàta Foghlaim 2013-14

Dàta Foghlaim 2012-13

Dàta Foghlaim 2011-12

 

 

Foghlam Inbheach 2019

Fios-dhealbh FI 2019

Foghlam Inbheach 2018

Fios-dhealbh FI 2018

Foghlam Inbheach 2017

Foghlam Inbheach 2016

Foghlam Inbheach 2015

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security