Dàta Foghlaim

Thòisich Bòrd na Gàidhlig air rannsachadh fhoillseachadh air àireamhan ann am Foghlam Gàidhlig ann an 2009-2010 gus àireamhan nan sgoilearan ann am Foghlam tro mheadhan na Gàidhlig (FtG) a thomhas. Chaidh seo an àite rannsachadh a rinn Oilthigh Shrath Chluaidh roimhe sin.

Tha stadastaireachd nàiseanta ga cruinneachadh le Riaghaltas na h-Alba mar phàirt de Stadastaireachd do Sgoiltean an Alba a nì e gach bliadhna. Tha Bòrd na Gàidhlig den bheachd gu bheil e iomchaidh gu bheil fios mu fhoghlam tro mheadhan na Gàidhlig air a chruinneachadh tron aon siostam nàiseanta a chionn ‘s gu bheil seo a’ cur ri àbhaisteachadh na Gàidhlig.

Thèid dàta poblach air Foghlam Gàidhlig fhoillseachadh le Bòrd na Gàidhlig gach bliadhna.

Dh’fhaodte gum faigh buidhnean poblach cothrom air figrichean mionaideach tro aonta co-roinn dàta – tuilleadh fios bho Bhòrd na Gàidhlig aig oifis@gaidhlig.scot.

Dàta Foghlaim 2021-22 Education Data

Dàta Foghlaim agus Anailis 2020-21 Education Data and Analysis

Dàta Foghlaim 2019-20 Education Data

Dàta Foghlaim 2018-19 Education Data

Dàta Foghlaim 2017-18 Education Data

Dàta Foghlaim 2016-17 Education Data

Dàta Foghlaim 2015-16 Education Data

Dàta Foghlaim 2014-15 Education-Data

Dàta Foghlaim 2013-14 Education Data

Dàta Foghlaim 2012-13 Education Data

Dàta Foghlaim 2011-12 Education Data

 

Foghlam Inbheach 2019 Adult Education

Fios-dhealbh FI 2019 AE Infographic

Foghlam Inbheach 2018 Adult Education

Fios-dhealbh FI 2018 AE Infographic

Foghlam Inbheach 2017 Adult Education

Foghlam Inbheach 2016 Adult Education

Foghlam Inbheach 2015 Adult Education