Ro-innleachd & Coileanadh

PLANA GÀIDHLIG BÒRD NA GAIDHLIG

Gheibhear Plana Cànain Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig an seo.

Is dòcha nach bi e comasach do leughadair-sgrìn am PDF seo a leughadh. Ma tha e a dhìth oirbh ann an cruth eile, nach cuir sibh post-d gu oifis@gaidhlig.scot.