Poileasaidhean & Foillseachaidhean

Is dòcha nach bi e comasach do leughadair-sgrìn cuid de na PDFan air an duilleag seo a leughadh. Ma tha gin de na sgrìobhainnean seo a dhìth oirbh ann an cruth eile, nach cuir sibh post-d gu oifis@gaidhlig.scot.

Plana Corporra 2018 - 2023

Picture: The cover of Bòrd na Gàidhlig's Corporate Plan 2018-2023 - a navy A4 page with 3 white half circles and reads "Corporate Plan 2018-2023" in the top left hand corner, and has the Bòrd na Gàidhlig logo in the bottom left hand corner.

Poileasaidh Dhìomhair no Àrd-fhrionasach

Aithris airson Dleastanas Bith-Iomadachd

A’ Chairt Luchd-ùidhe Againn

Aithisgean a' Bheàrn Neo-ionannachd Tuarastal nan Gnè

Tha Bòrd na Gàidhlig a’ sìor obair gus a’ bheàrn neo-ionannachd tuarastal nan gnè a dhùnadh agus tha iad air prògram tàlant is soirbheachas ùr a thoirt a-steach gus sùil a chumail air leasachadh prìomh thàlaint agus gus ceannardan san àm ri teachd a chomharrachadh taobh a-staigh na buidhne.

Tha Bòrd na Gàidhlig air leasachaidhean susbainteach a dhèanamh ann a bhith a’ lùghdachadh na beàrn neo-ionannachd tuarastal nan gnè aca thar na bliadhna a dh’fhalbh. Tha sinn moiteil a’ bheàrn pàighidh chuibheasach againn a lùghdachadh 4.8% agus a’ bheàrn pàighidh mheadhanach againn a lùghdachadh 3.1%, ach tha sinn a’ tuigsinn gum feumar barrachd a dhèanamh gus a bhith a rèir na cuibheasachd nàiseanta.

Tha Bòrd na Gàidhlig air pròiseas leasachadh pearsanta ùr a thoirt a-steach a tha air a fhreagradh ri miannan dreuchd agus leasachadh leantainneach gach neach-obrach fa-leth. Tha seo ag amas air luchd-obrach a bhrosnachadh air an t-slighe dreuchd cheart tron bhuidhinn.

Bha dùil ris an aithisg beàrn neo-ionannachd tuarastal nan gnè againn airson na bliadhna a’ crìochnachadh sa Mhàrt 2020, ach air sgàth a’ ghalair lèir-sgaoilte chaidh dàil a chur air seo. Tha foillseachadh an dàta seo a’ toirt cothrom don bhuidheann dòighean a chomharrachadh airson leasachaidhean a dhèanamh thar obrachadh na buidhne uile.

Air sgàth cho beag ’s a tha sgioba-obrach Bòrd na Gàidhlig, bidh a’ bheàrn pàighidh gnè againn ag atharrachadh gu tric a rèir cruth ar sgioba-obrach. Tha 22 neach-obrach againn, agus mar sin faodaidh atharrachadh sam bith ann an luchd-obrach buaidh mhòr a thoirt air na figearan sin.

Leanaidh Bòrd na Gàidhlig air adhart a’ sgrùdadh ar pròiseas fastaidh a-staigh agus a-muigh gus dèanamh cinnteach gu bheil sinn tarraingeach do na h-uile. Bidh sinn a’ dèanamh ath-sgrùdadh cunbhalach air cleachdaidhean obrach agus a’ cumail sùil air obrachadh sùbailte, àrdachadh dreuchd taobh a-staigh na buidhne, tuarastalan agus trusadh.

Aithisg Neo-ionannachd Tuarastal nan Gnè airson 2020-21

Aithisg Neo-ionannachd Turasatal nan Gnè airson 2021-22

Pàrantan Corporra is Aithisg Còraichean Cloinne

Mar phàirt de Achd na Cloinne is nan Daoine Òga (Alba) 2014, tha Bòrd na Gàidhlig a-nis air a  chomharrachadh fon lagh mar Phàrant Corporra. Tha sin a’ ciallachadh gu bheil dleastanasan reachdail againn a dh’fheumas sinn a choileanadh a thaobh cloinne is dhaoine òga fo chùram (CDOFC) agus feadhainn a b’ àbhaist a bhith fo chùram. Tha an t-uallach gus na dleastanasan seo a choileanadh a’ buntainn ris a’ bhuidhinn gu lèir, ach ’s ann ris a’ Bhòrd  Stiùiridh agus an Sgioba Stiùiridh a tha e an urra dèanamh cinnteach gun tèid na dleastanasan seo a choileanadh aig a’ cheann thall.

 Plana Gnìomh Bòrd na Gàidhlig airson Pàrant Corporra 2028-2028 |

Aithisg Còraichean Cloinne 

Sgrìobhainn le Bun-fhrèam airson Buidheann Phoblach Neo-roinneil Ghnìomhach

Chaidh an sgrìobhainn le bun-fhrèam a sgrìobhadh le Riaghaltas na h-Alba ann an com-pàirt ri Bòrd na Gàidhlig.

Tha i a’ cur an cèill frèam farsaing fo ’m bi Bòrd na Gàidhlig ag obair agus tha e a’ comharrachadh prìomh dhleastanasan is uallaichean a bhios nam bun-stèidh don dàimh eadar Bòrd na Gàidhlig agus Riaghaltas na h-Alba agus tha i na pàirt cudromach den fhrèam chunntachalachd is riaghlaidh againn.

Sgrìobhainn le Bun-fhrèam airson Buidheann Phoblach Neo-roinneil Ghnìomhach

Achd Ath-leasachadh nan Seirbheisean Poblach (Alba) 2010

Tha earrainnean 31 is 32 de Achd Ath-leasachadh nan Seirbheisean Poblach (Alba) 2010 a’ fàgail dleastanas air Riaghaltas na h-Alba agus buidhnean poblach ainmichte fiosrachadh cosgais den t-seòrsa a leanas fhoillseachadh cho luath ’s as urrainn dhaibh às dèidh deireadh gach bliadhna:

  • Dàimhean ris a’ phoball
  • Siubhal Thall Thairis
  • Aoigheachd is fèisteas
  • Co-chomhairleachadh bhon taobh a-muigh
  • Suimeannan pàighte nas motha na £25,000

Achd  Ath-leasachadh nan Seirbheisean Poblach (Alba) 2010

Caiteachas agus Paighte thairis air 25K:

BnG Caiteachas Gib 2022 – Màr 2023 

BnG Caiteachas Gib 2021 – Màr 2022

BnG Caiteachas Gib 2020 – Màr 2021

BnG Caiteachas Gib 2019 – Màr 2020

BnG Caiteachas Gib 2018 – Màr 2019

BnG Caiteachas Gib 2017 – Màr 2018

BnG Caiteachas Gib 2016 – Màr 2017

BnG Caiteachas Gib 2015 – Màr 2016

BnG Caiteachas Gib 2014 – Màr 2015

Teirmean is Cumhachdan Chùmhnaint Choitchinn

See below for Bòrd na Gàidhlig’s Standard Contract Terms and Conditions:
Standard Contract Terms Conditions Purchases of Consultancy Services
Standard Contract Terms Conditions Purchases of Goods
Standard Contract Terms Conditions Purchases of Services

Tha Teirmean is Cumhachdan Chùmhnaint Choitchinn Bhòrd na Gàidhlig gan ùrachadh an-dràsta. Airson tuilleadh cuideachaidh neo fiosrachadh fhad ‘s a tha an obair seo a’ dol air adhart, nach cuir sibh fios gu oifis@gaidhlig.scot

Co-ionnanachd

Dleastanasan Co-ionnanachd

Fo Riaghailtean Achd na Co-ionannachd 2010 (Dleastanasan Sònraichte) (Alba) (na Riaghailtean), feumaidh Bòrd na Gàidhlig fios fhoillseachadh mun adhartas a nì e a thaobh a bhith dèanamh dleastanas co-ionannachd na roinne poblaiche (DCRP) na nì àbhaisteach don bhuidhinn agus a thaobh nam builean a stèidhicheas a’ bhuidheann airson a h-uile dà bhliadhna. Às dèidh atharraichean a thàinig air na Riaghailtean, feumaidh Bòrd na Gàidhlig cuideachd aithrisean fhoillseachadh air co-ionannachd pàighidh agus fiosrachadh mu Bhuill a’ Bhùird.  Gheibhear aithisgean iomlan gu h-ìosal le fiosrachadh air prògram nan iomairtean a tha sinn a’ cur an sàs gus co-ionannachd a dhèanamh àbhaisteach nar n-obair agus fiosrachadh cuideachd air an adhartas a thathar a’ dèanamh gus na builean a choileanadh a thaobh co-ionannachd.

Aithisg co-ionannachd 2017

Aithisg co-ionannachd 2021

Cairt Èiginn Gnàth-shìde

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security