Naidheachdan

Taic Maoineachaidh airson Obair Choimhearsnachd

Tha Bòrd na Gàidhlig air leudachadh air an Sgeama Taic Freumhan Coimhearsnachd ainmeachadh, a’ tabhann chothroman maoineachaidh do phròiseactan Gàidhlig. Ann an oidhirp gus taic a thoirt do dh’iomairtean coimhearsnachd air feadh na h-Alba, bheirear maoineachadh seachad airson suas ri dà bhliadhna a-nis – a’ dùblachadh na h-ùine maoineachaidh a bh’ ann roimhe. Is e […]

14/11/2023

Barrachd >

Freagairt air Co-chomhairleachadh: Sgìrean-sgoile ann an Comhairle na Gàidhealtachd

Chuir Bòrd na Gàidhlig freagairt a-steach dhan cho-chomhairle le Comhairle na Gàidhealtachd mu sgìrean-sgoile FtG airson Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis, Acadamaidh Rìoghail lnbhir Nis, Bun-sgoil Inbhir Pheofharain, Acadamaidh Inbhir Pheofharain, Bun-Sgoil Bruach na Muilne agus Acadamaidh Inbhir Narann. Am measg na puingean a chaidh a thogail thuirt sinn: Tha Bòrd na Gàidhlig ag aithneachadh cho […]

14/11/2023

Barrachd >

Freagairt air Co-chomhairleachadh: Foghlam DSGP ann an sgoiltean na h-Alba

Chuir Bòrd na Gàidhlig freagairt a-steach dhan cho-chomhairle le Riaghaltas na h-Alba mun dreachd stiùireadh reachdail airson lìbhrigeadh foghlam dhàimhean, slàinte gnèitheasach agus pàrantachd (DSGP) ann an sgoiltean na h-Alba. Am measg na puingean a chaidh a thogail, thuirt sinn: Chan eil iomradh sam bith air a’ Ghàidhlig anns an dreachd stiùireadh ùraichte. Gus frithealadh […]

13/11/2023

Barrachd >