Naidheachdan

Suirbhidh Ùr a’ Coimhead air Cleachdadh na Gàidhlig Air-loidhne am Measg Òigridh

Aig tòiseach na bliadhna chaidh suirbhidh ùr a chumail le Young Scot gus barrachd ionnsachadh mu na h-àiteachean far a bheil daoine òga eadar 11 is 26 bliadhna a dh’aois a’ faicinn is a’ cleachdadh na Gàidhlig air-loidhne agus mun t-susbaint Ghàidhlig a thathar airson faicinn nas trice. Chaidh an t-suirbhidh air-loidhne a chumail eadar an […]

14/07/2022

Barrachd >

Bòrd na Gàidhlig a’ cur fàilte air Stiùiriche Leasachaidh Ùr

Tha Bòrd na Gàidhlig (BnG) toilichte innse gu bheil iad air Stiùriche Leasachaidh ùr fhastadh.  Tha Iain Mac a’ Mhaoilein air a bhith ag obair aig BnG thar na sia mìosan a dh’fhalbh san dreuchd ‘eadar-amail’ gus taic a chur ris an adhartas a tha BnG a’ dèanamh.  Às dèidh dha pròiseas fastaidh shoirbheachail, bidh Iain a-nis […]

12/07/2022

Barrachd >

Frèam-obrach Leasachaidh Nàiseanta – Cruinneachadh meudaichte dàta airson leasachadh (foghlam)

Tha Bòrd na Gàidhlig air freagairt a chur a-steach don cho-chomhairle le Riaghaltas na h-Alba air Frèam-obrach Leasachaidh Nàiseanta – Cruinneachadh meudaichte dàta airson leasachadh (foghlam). Faodar am freagairt a leughadh an seo. Gheibhear tuilleadh freagairtean air co-chomhairlichean poblach an seo.

11/07/2022

Barrachd >