Naidheachdan

Picture: Seaside village in the Hebrides with text over picture. Text reads 'Consultation Response: Clyde & Hebrides Ferry Services Contract'

Freagairt air Co-chomhairleachadh: Cùmhnant Seirbheisean Aiseig Chluaidh agus Innse Gall

Chuir Bòrd na Gàidhlig freagairt a-steach dha cho-chomhairle Chòmhdhail Alba air Cùmhnant Seirbheisean Aiseig Chluaidh agus Innse Gall. Am measg na puingean a chaidh a thogail thuirt sinn: Tha seirbheisean aiseig a tha ùr-nodha, seasmhach, earbsach, le comas gu leòr agus faraidhean aig prìs reusanta, fìor-chudromach gus coimhearsnachdan eileanach na Gàidhlig a chumail agus, mar […]

05/03/2024

Barrachd >
Thumbnail: Photo of an Island town from above. The title of the article is written in Gaelic and English at the bottom.

Maoin Phlanaichean Gàidhlig Fosgailte do Dh’iarrtasan

Tha Maoin Phlanaichean Gàidhlig, a tha ann gus ùghdarrasan poblach a chuideachadh gus na Planaichean Gàidhlig aca a chur an gnìomh agus taic a chur ris a’ Phlana Nàiseanta Ghàidhlig, air fhosgladh do dh’iarrtasan. Tha ùghdarrasan poblach cuideachd air taic-airgid fhaighinn tro Maoin Phlanaichean Gàidhlig gus pròiseactan a thoirt gu buil mus tèid iarraidh orra […]

05/03/2024

Barrachd >
Thumbnail: A close up of a young woman smiling. The title of the article is written in Gaelic and English at the bottom of the image.

Freagairt air Co-chomhairleachadh: Bile Sunnd is Leasachadh Seasmhach (Alba)

Chuir Bòrd na Gàidhlig freagairt a-steach dha cho-chomhairle Riaghaltas na h-Alba air a’ Bhile Sunnd is Leasachadh Seasmhach (Alba). Am measg na puingean a chaidh a thogail thuirt sinn: “Bidh cànan is cultar a’ cruthachadh fèin-spèis, ag àrach fèin-mhisneachd, a’ mìneachadh dearbh-aithne agus a’ leasachadh càileachd beatha. Tha e na phrionnsapal air leth cudromach do […]

02/03/2024

Barrachd >