Naidheachdan

Thumbnail: External photograph of the Scottish Parliament building. The title of the article is written in both Gaelic and English at the bottom of the image.

Freagairt air Co-chomhairleachadh: Meòrachan Ionmhais Bile nan Cànan Albannach

Chuir Bòrd na Gàidhlig freagairt a-steach dha cho-chomhairle Phàrlamaid na h-Alba air a’ Mheòrachan Ionmhais Bile nan Cànan Albannach. Am measg na puingean a chaidh a thogail thuirt sinn: “Tha am Meòrachan Ionmhais a’ mìneachadh, ann am paragraf 6, “Is e Bile a tha seo gus dèanamh cinnteach gu bheil structar an sàs air feadh […]

01/03/2024

Barrachd >
Picture: Seats in the Scottish Parliament with text over picture. Texts reads 'Consultation Response: Democracy Matters'

Freagairt air Co-chomhairleachadh: Democracy Matters

Chuir Bòrd na Gàidhlig freagairt a-steach dhan cho-chomhairle le Riaghaltas na h-Alba mu Democracy Matters. Am measg na puingean a chaidh a thogail thuirt sinn: “Feumar feumalachdan agus cùisean na Gàidhlig aithneachadh agus feumar com-pàirteachadh agus inghabhail a bhith ann a thaobh na Gàidhlig ann an sgìrean far a bheil coimhearsnachdan Gàidhlig ann.” Gheibhear am freagairt […]

14/02/2024

Barrachd >
Picture: Young boy smiling while playing with toys with text of picture. Text reads 'Consultation Response: Quality Framework for ELC'

Freagairt air Co-chomhairleachadh: Frèam Càileachd airson Tràth-ionnsachadh is Cùram-chloinne

Chuir Bòrd na Gàidhlig freagairt a-steach dhan cho-chomhairle le Luchd-sgrùdaidh a’ Chùraim mu Fhrèam Càileachd airson Tràth-ionnsachadh is Cùram-chloinne. Am measg na puingean a chaidh a thogail thuirt sinn: Mholadh Bòrd na Gàidhlig gum bu chòir beachdachadh a bharrachd a bhith ann mu FtG [Foghlam tro mheadhan na Gàidhlig] thairis air an fhrèam gus dèanamh […]

05/02/2024

Barrachd >