Naidheachdan

Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig ann an Siorrachd Rinn Friù

Tha Bòrd na Gàidhlig (BnG) a’ cur fàilte air an naidheachd gun tèid Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig (FtG) a thabhann do sgoilearan bun-sgoile ann an Siorrachd Rinn Friù bhon Lùnastal 2022. Thèid Foghlam tron Ghàidhlig a stèidheachadh ann an Bun-sgoil an Taobh Siar agus anns a’ chiad dol a-mach, thèid cuireadh a thoirt do sgoilearan ann […]

11/07/2022

Barrachd >

Maoin Coimhearsnachd a’ Chrannchuir Nàiseanta ann an Alba – Beachd Bhòrd na Gàidhlig

Tha an Crannchur Nàiseanta a’ sireadh bheachdan air a’ Mhaoin Choimhearsnachd aca ann an Alba. Chur Bòrd na Gàidhlig freagairt a-steach dhan cho-chomhairle. Am measg nam puingean a chaidh a thogail: Bu chòir don Mhaoin Choimhearsnachd a chuideachadh ann an cothroman a bhrosnachadh ann an Alba airson luchd-labhairt na Gàidhlig. Tha sin tro bhith a’ […]

07/07/2022

Barrachd >

Seirbheis Smàlaidh agus Teasairginn na h-Alba Plana Ro-innleachdail 2022-25 – Freagairt Bhòrd na Gàidhlig

Tha Bòrd na Gàidhlig air freagairt a chur a-steach don cho-chomhairle – Plana Ro-innleachdail Seirbheis Smàlaidh is Teasairginn na h-Alba 2022-25. Chaidh grunn phuingean is mholaidhean a thogail, nam measg: Tha sinn a’ moladh gum bi am Plana Gàidhlig agaibh air a ghabhail a-steach anns an liosta agaibh den “Ro-innleachdan/Planaichean Làithreach SFRS a chuidicheas sinn […]

05/07/2022

Barrachd >