Naidheachdan

Webinar mun a’ Ghàidhlig agus cànan nan Sámi

Thèid webinar a’ chumail Diciadain 16 An Gearran aig 09:30 agus grunn dhaoine gu bhith a’ bruidhinn mun a’ Ghàidhlig agus cànan nan Sámi. Tha iad an dùil an cuid eòlais a cho-roinn le càch a chèile agus feuchainn adhartas is aire na dà chànain dùthchasaich seo a thoirt air adhart. Bidh Seumas Whannel, Stiùiriche Foghlaim […]

14/02/2022

Barrachd >

Buill Ùra a’ Bhùird

Tha Bòrd na Gàidhlig (BnG) a’ cur fàilte bhlàth air dithis bhall ùra a chaidh ainmeachadh an-diugh le Riaghaltas na h-Alba. ’S e tidsear Gàidhlig àrd-sgoile ann an Inbhir Nis a th’ ann an Seonaidh Charity, a’ teagasg Gàidhlig mar chànan do sgoilearan Foghlam tron Ghàidhlig is do luchd-ionnsachaidh, a thuilleadh air cuspairean tro mheadhan […]

31/01/2022

Barrachd >

Aithisg bhliadhnail Bhòrd na Gàidhlig a’ sealltainn mar a chaidh taic ro-chudromach a chumail ris a’ Ghàidhlig tro ghalar lèir-sgaoilte COVID-19

Aithisg bhliadhnail Bhòrd na Gàidhlig a’ sealltainn mar a chaidh taic ro-chudromach a chumail ris a’ Ghàidhlig tro ghalar lèir-sgaoilte COVID-19   Tha aithisg bhliadhnail Bhòrd na Gàidhlig airson 2020-21 air sealltainn gun d’ rinn a’ bhuidheann cinnteach gun robh taic ris a’ Ghàidhlig agus a cultar, tro cho-chomhairleachadh farsaing agus tro bhith a’ cruthachadh […]

09/12/2021

Barrachd >