Naidheachdan

Co-chomhairleachadh Poblach: Dreach Ùr den Stiùireadh air Deasachadh Phlanaichean Gàidhlig

Tha Bòrd na Gàidhlig air dreach ùr den stiùireadh air deasachadh phlanaichean Gàidhlig ullachadh agus tha sinn airson ur beachdan fhaighinn air an dreach seo mus tèid fhoillseachadh agus a chur an gnìomh gu h-oifigeil. Chaidh an stiùireadh seo ullachadh fo earrainn 8 de dh’Achd na Gàidhlig (Alba) 2005 (“An Achd 2005”) agus tha e a’ dol an àite […]

09/08/2023

Barrachd >

Cùram-slàinte ann an Sgìrean Iomallach is Dùthchail na h-Alba

Tha Comataidh Slàinte, Cùram Sòisealta agus Spòrs aig Pàrlamaid na h-Alba a’ dèanamh planaichean air cùram slàinte ann an sgìrean dùthchail agus iomallach na h-Alba. Tha Bòrd na Gàidhlig air freagairt a chur a-steach don cho-chomhairle aca air an obair seo. Am measg nam puingean a thog sinn, thuirt sinn na leanas: Tha feum air […]

07/08/2023

Barrachd >

Ro-innleachd Cultar Ghlaschu – Sealladh as ùr

Chur Bòrd na Gàidhlig freagairt a-steach dhan cho-chomhairle Ro-innleachd Cultar Ghlaschu – Sealladh as ùr le Glaschu Beò.  Seo cuid de na puigean a chaidh a thogail san fhreagairt. Tha Bòrd na Gàidhlig a’ freagairt na co-chomhairle seo, gu h-àraidh airson cudromachd na Gàidhlig sna roinnean cultair is cruthachail Ghlaschu, agus a cudromachd ceudna san […]

26/07/2023

Barrachd >