Naidheachdan

Sgrùdadh air ionnsachadh is cùram-chloinne tràth-bhliadhnaichean agus seirbheisean cùram-chloinne aois sgoile ann an Alba

Tha Bòrd na Gàidhlig air freagairt a chuir a-steach don cho-chomhairle le Riaghaltas na h-Alba air: Sgrùdadh air tràth-ionnsachadh agus cùram-chloinne agus seirbheisean cùram-chloinne aois sgoile ann an Alba. Anns an fhreagairt bha na puingean a leanas: Tha sinn gu math iomagaineach nach eil an lèirsinn a thathar a’ moladh ag aithneachadh taobh bhunaiteach de […]

10/11/2022

Barrachd >

Bùithtean-obrach: Ag Obair ann an Com-pàirteachas gu Soirbheachail

Bidh Bòrd na Gàidhlig a’ lìbhrigeadh bùithtean-obrach air feadh Alba airson taic a chumail ri buidhnean a bhios a lìbhrigeadh phròiseactan is tachartasan san àm ri teachd.   Susbaint na bùithtean-obrach: • Cothrom coinneachadh is bruidhinn ri buidhnean/oifigearan eile sa sgìre • Dòighean as fheàrr airson a bhith ag obair ann an com-pàirteachas • Maoineachadh […]

07/11/2022

Barrachd >

Ath-leasachadh fearainn ann an Nàisean Net Zero

Tha cleachdadh agus sealbhachadh fearann na h-Alba air aon de na prìomh cheistean airson na n-àrainneachd, comann-sòisealta agus eaconamaidh againn san àm ri teachd. Nì an ath Bhile Ath-leasachadh Fearainn atharrachaidhean cudromach air frèam an lagha agus a’ phoileasaidh a tha a’ riaghladh siostam sealbhachd, stiùireadh agus cleachdadh fearainn ann an Alba. Tha Bòrd na […]

25/10/2022

Barrachd >