Naidheachdan

Picture: A CalMac ferry leaving Castlebay, Isle of Barra. Text reads 'Consultation Response: Islands Connectivity Plan - Strategic Approach and Vessels and Ports Plan'

Freagairt air Co-chomhairleachadh: Plana Ceangal nan Eilean – Dòigh-obrach Ro-innleachdail agus Plana Soithichean is Puirt

Chuir Bòrd na Gàidhlig freagairt a-steach dhan cho-chomhairle le Còmhdhail Alba air Plana Ceangal nan Eilean – Dòigh-obrach Ro-innleachdail agus Plana Soithichean is Puirt. Am measg na puingean a chaidh a thogail thuirt sinn: “Is e daoine òga àm ri teachd na Gàidhlig. Tha deagh cheanglaichean còmhdhail a’ toirt cothrom dhaibh coinneachadh/conaltradh ri luchd-labhairt na […]

07/05/2024

Barrachd >
Picture: A girl writing on a marker board at the front of a classroom. Text reads 'Consultation Response: Learning Disabilities, Autism and Neurodivergence Bill'

Freagairt air Co-chomhairleachadh: Bile Ciorraman Ionnsachaidh, Òtasam agus Niùro Eug-samhlachd

Chuir Bòrd na Gàidhlig freagairt a-steach dhan cho-chomhairle le Riaghaltas na h-Alba air Bile Ciorraman Ionnsachaidh, Òtasam agus Niùro Eug-samhlachd. Am measg na puingean a chaidh a thogail thuirt sinn: “Tha e ro-chudromach gum bi a h-uile moladh cocheangailte ri foghlam gu tur co-chòrdail ris a’ phrionnsapal gu bheil foghlaim ann an Alba ga lìbhrigeadh ann […]

07/05/2024

Barrachd >
Picture: A clos-up headshot of Stewart MacLeod in front of an off-white background. Text reads 'Stewart MacLeod Reappointed'.

Stiubhart MacLeòid a Chur an Dreuchd A-rithist mar Ball

Tha Bòrd na Gàidhlig air leth thoilichte an naidheachd fhaighinn gun do dh’fhoillsich Rùnaire a’ Chaibineit airson Foghlam agus Sgilean an naidheachd gun tèid Stiubhart MacLeòid a chur an dreuchd fad greis eile mar Bhall de Bhòrd na Gàidhlig. ’S e ball den Institiud Cairte airson Ionmhas Poblach agus Cunntasachd (ICIPC) a th’ ann an […]

24/04/2024

Barrachd >
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security