Naidheachdan

Comataidh DCMS a’ Dèanamh Sgrùdadh air Mion-chànanan

Air 1 Màrt 2023, chur Bòrd na Gàidhlig freagairt a-steach don cho-chomhairle aig a’ Chomataidh Didseatach, Cultar, Meadhanan is Spòrs aig Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte a tha a’ dèanamh sgrùdadh air slàinte is àm ri teachd mhion-chànain. Am measg na bha san fhreagairt: Atharraichean air am Moladh do Dhreuchd Riaghaltas na RA 1. Bi na […]

01/03/2023

Barrachd >

Duaisean na Gàidhlig 2023

Dealbh: Stevie Walsh Chaidh Duaisean na Gàidhlig 2023 a chumail oidhche ‘Mhàirt aig Taigh-òsta Marriott ann an Glaschu. Chaidh deich duaisean an toirt seachad do dhaoine agus bhuidhnean air feadh na dùthcha airson an cuid obrach taobh a-staigh saoghal na Gàidhlig. Airson a’ chiad uair, chaidh na Duaisean a chumail mar phàirt de Sheachdain na […]

27/02/2023

Barrachd >

Maoineachadh Do Bhuidhnean Coimhearsnachd

Tha Bòrd na Gàidhlig a’ toirt maoineachadh ro-chudromach do bhuidhnean coimhearsnachdan airson 60 pròiseactan Gàidhlig. Tha Bòrd na Gàidhlig air còrr is £171,000 a thoirt do 60 pròiseact Gàidhlig mar phàirt den sgeama Taic Freumhan Coimhearsnachd aca – prìomh mhaoin Bhòrd na Gàidhlig airson taic a thoirt do bhuidhnean gus pròiseactan a lìbhrigeadh gus cleachdadh […]

24/02/2023

Barrachd >