Ceistean chumanta – Iarrtasan taic-airgid

Gheibh sibh fios gu h-ìosal air cuid de na cheistean a tha sinn faighinn gu tric ri linn na sgeamaichean maoineachaidh againn.  Mur eil freagairt gu h-ìosal air a cheist agaibh, nach cuiridh sibh fios thugainn aig tabhartas@gaidhlig.scot is bidh sinn làn deònach ur chuideachadh.

Cò às a tha maoineachadh Bhòrd na Gàidhlig a’ tighinn?

Tha Bòrd na Gàidhlig air am maoineachadh le tabhartas-gus-cuideachadh bho Riaghaltas na h-Alba gus ar n-obair a dhèanamh agus maoineachadh a lìbhrigeadh do bhuidhnean agus tro sgeamaichean tabhartais.

Tha sinn cuideachd a’ faighinn airgead bho Chomann nam Pàrant air sgath thabhartas bho CORRA Foundation às leth Riaghaltas na h-Alba mar thaic don sgeama Thabhartasan Tràth-bhliadhnaichean againn.