Taic Freumhan Coimhearsnachd

Tha sgeama 2024-26 a-nis dùinte, le fios air a dhol dha bhuidhnean uile a chur iarrtas a-steach.

Gheibhear fiosrachadh air pròiseactan a fhuair taic tron sgeama bho 2018/19 air adhart tro GrantNav.

’S e Taic Freumhan Coimhearsnachd a’ phrìomh mhaoin aig Bòrd na Gàidhlig airson taic a chur ri buidhnean coimhearsnachd ann a bhith a’ lìbhrigeadh phròiseactan a bhios a’ cur air adhart cleachdadh is ionnsachadh na Gàidhlig aig ìre na coimhearsnachd (an dà chuid aghaidh-ri-aghaidh is air-loidhne).

Airson a’ chiad uair, bidh sgeama am-bliadhna a’ toirt cothrom seachad do bhuidhnean cur a-steach airson suas ri 2 bhliadhna de thaic-airgid, airson phròiseactan nas fhaide no feadhainn a tha a’ ruith gach bliadhna. Tha am maoin seo a-nis fosgailte do thagraidhean airson pròiseactan a bhios a’ ruith eadar a’ Ghiblean 2024 agus an Lùnastal 2026.

Am-bliadhna tha sinn gu sònraichte airson taic a chumail ri pròiseactan a bhios:

  • A’ brosnachadh cleachdadh na Gàidhlig am measg luchd-labhairt de dhiofar aoisean
  • A’ toirt cothrom do dhaoine òga le Gàidhlig an cànan a chleachdadh taobh-a-muigh na sgoile, colaiste no oilthigh
  • A’ dèanamh fòcas air taic a chumail ri sunnd dhaoine tro bhith a’ cleachdadh na Gàidhlig
  • A’ brosnachadh no a’ cumail taic ri teaghlaichean airson Gàidhlig a chleachdadh còmhla no aig an dachaigh
  • A’ cruthachadh chothroman do dh’inbhich gus Gàidhlig ionnsachadh
  • A’ cur Gàidhlig air adhart mar phàirt de chomharrachaidhean agus tachartasan ionadail, nàiseanta is eadar-nàiseanta

Anns an iarrtas agaibh, tha sinn airson ’s gum mìnich sibh mar a bhios am pròiseact agaibh a’ freagairt air aon no barrachd air aon de na h-amasan seo, agus a’ cumail taic ris na puingean gnìomh ann am Plana Corporra Bòrd na Gàidhlig 2018-23 agus am Plana Nàiseanta na Gàidhlig 2018-23

Gheibhear ceangal gu stiùireadh do thagraichean agus foirm-iarrtais gu h-ìosal. Ma tha ceistean sam bith agaibh, cuiribh post-dealain gu tabhartas@gaidhlig.scot.

Ceann-latha airson Iarrtasan

Bu chòir iarrtas a chur a-steach gu Bòrd na Gàidhlig cho luath ’s as urrainn agus gun a bhith nas anmoiche na 3f air Dimàirt 16 Faoilleach 2024. CHA GHABH Bòrd na Gàidhlig ri iarrtasan a thig a-steach an dèidh sin ach ma fhuaras cead ro-làimh bho oifigearan Bhòrd na Gàidhlig.

Stiùireadh 2024-26 (Duilleag làrach-lìn) / (PDF)

Foirm-iarrtais (air Portal iarrtasan maoineachaidh Bhòrd na Gàidhlig)

Taic le bhith lìonadh am foirm-iarrtais

Stiùireadh-measaidh

Fiosrachadh mu Phrìobhaideachd

Is dòcha nach bi e comasach do leughadair-sgrìn cuid de na PDFan air an duilleag seo a leughadh. Ma tha gin de na sgrìobhainnean seo a dhìth oirbh ann an cruth eile, nach cuir sibh post-d gu oifis@gaidhlig.scot.

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security