Stiùireadh

Clàr

 

Mu dheidhinn na Maoine

’S e Taic Freumhan Coimhearsnachd a’ phrìomh mhaoin aig Bòrd na Gàidhlig airson taic a chur ri buidhnean coimhearsnachd ann a bhith a’ lìbhrigeadh phròiseactan a bhios a’ cur air adhart cleachdadh is ionnsachadh na Gàidhlig aig ìre na coimhearsnachd (an dà chuid aghaidh-ri-aghaidh is air-loidhne).

Bidh sùbailteachd san sgeama airson taic a chumail ri iomadh seòrsa pròiseict a tha ag amas air daoine a thoirt còmhla gus Gàidhlig a bhruidhinn, ach tha sinn gu sònraichte airson taic a chumail ri pròiseactan a bhios:

 • A’ brosnachadh cleachdadh na Gàidhlig am measg luchd-labhairt de dhiofar aoisean
 • A’ toirt cothrom do dhaoine òga le Gàidhlig an cànan a chleachdadh taobh-a-muigh na sgoile, colaiste no oilthigh
 • A’ dèanamh fòcas air taic a chumail ri sunnd dhaoine tro bhith a’ cleachdadh na Gàidhlig
 • A’ brosnachadh no a’ cumail taic ri teaghlaichean airson Gàidhlig a chleachdadh còmhla no aig an dachaigh
 • A’ cruthachadh chothroman do dh’inbhich gus Gàidhlig ionnsachadh
 • A’ cur Gàidhlig air adhart mar phàirt de chomharrachaidhean agus tachartasan ionadail, nàiseanta is eadar-nàiseanta

Airson a’ chiad uair, bidh sgeama am-bliadhna a’ toirt cothrom seachad do bhuidhnean cur a-steach airson suas ri 2 bhliadhna de thaic-airgid, airson phròiseactan nas fhaide no feadhainn a tha a’ ruith gach bliadhna.

Anns an iarrtas agaibh, tha sinn airson ’s gum mìnich sibh mar a bhios am pròiseact agaibh a’ freagairt air aon no barrachd air aon de na h-amasan seo, agus a’ cumail taic ris na puingean gnìomh ann am Plana Corporra Bòrd na Gàidhlig 2018-23 agus am Plana Cànain Nàiseanta Gàidhlig 2018-23:

 • A’ toirt fàs air cleachdadh na Gàidhlig
 • A’ toirt fàs air ionnsachadh na Gàidhlig
 • A’ cur deagh ìomhaigh air adhart airson na Gàidhlig

Ann a bhith a’ measadh an iarrtais agaibh, bidh sinn a’ coimhead gu sònraichte air:

 • Cho follaiseach ’s a tha am pròiseact agaibh a’ sealltainn gum bi e a’ brosnachadh cleachdadh na Gàidhlig sa choimhearsnachd agaibh is a’ coileanadh nan amasan sònraichte againn airson am-bliadhna
 • Comas am buidheann agaibh am pròiseact lìbhrigeadh gu soirbheachail
 • Neart nam planaichean agaibh gus buaidh a’ phròiseict agaibh a mheasadh
 • Luach an airgid a tha ga shealltainn leis a’ phròiseict

Gheibhear stiùireadh nas mionaidiche air mar a thèid iarrtasan a mheasadh air làrach-lìn Bòrd na Gàidhlig.

 

Riaghailtean airson Phròiseactan

Cò dh’ fhaodas tagradh a chur a-steach?

Tha a’ mhaoin seo fosgailte do bhuidhnean a tha stèidhichte ann an Alba, no ag obair ann an Alba, aig a bheil bun-reachd agus a tha airson pròiseact a lìbhrigeadh gus cleachdadh na Gàidhlig a bhrosnachadh am measg coimhearsnachd air ainmeachadh. Gheibhear eisimpleirean de phròiseactan a fhuair taic bhon sgeama seo a-cheana tron làrach-lìn GrantNav.

Chan fhaod buidhnean ach aon iarrtas a chur a-steach dhan chuairt seo den mhaoin.

Cò nach fhaod tagradh a chur a-steach?

 • Daoine fa-leth
 • Ùghdarrasan poblach no ionadail (is ALEOs)
 • Buidhnean coimeirsealta/airson prothaid
 • Buidhnean Com-pàirteach Lìbhrigidh Bòrd na Gàidhlig

Clàr-ama a’ Phròiseict

Bidh an sgeama a’ toirt taic do phròiseactan a thèid an tòiseachadh eadar 1 Giblean agus 31 Dùbhlachd 2024 agus a thèid crìochnachadh ro 31 Lùnastal 2026.

Thathar an dùil gun tèid an ath chuairt maoineachaidh a ruith eadar Samhain 2024 is Faoilleach 2025.

Dè tha cosgaisean a gheibh taic?

’S e £100,000 am buidseat ris a bheilear an dùil airson an sgeama seo gach bliadhna-ionmhais. Faodaidh sibh suas ri £5,000 iarraidh ma tha pròiseact a’ maireachdainn suas ri 12 mìosan no suas ri £10,000 ma tha pròiseact a’ maireachdainn nas fhaide na 12 mìosan.

Faodaidh sibh iarraidh suas ri 80% de chosgaisean iomlan a’ phròiseict, fhad ’s a tha seo fon t-suim iomlan air ainmeachadh gu h-àrd.

Bu chòir dhuibh dèanamh cinnteach nach eil pàirt sam bith eile de bhuidseat a’ phròiseict air am maoineachadh tro sgeamaichean maoineachaidh eile, Maoin nan Ealan Gàidhlig no Buidhnean Com-pàirteach Lìbhrigidh Bhòrd na Gàidhlig.

Bu choir pròiseactan amas air teachd-a-steach iomchaidh fhaighinn bho chom-pàirtichean far a bheil seo comasach (m.e. cìsean airson chlasaichean Gàidhlig, airgead bho phàrantan airson turasan sgoile, tiocaidean airson chuirmean), agus is mathaid gun cuir sinn cumha air an taic-airgid againn gum bi sibh a’ togail ìre de dh’ airgead bho bhunan den leithid ma tha an t-iarrtas agaibh soirbheachail. Thathar a’ toirt fa-near taic neo-ionmhasail, ach feumaidh seo a bhith air ainmeachadh gu soilleir mar teachd-a-steach agus cosgaisean sa bhuidseat.

Bu chòir gach pròiseact a tha a’ pàigheadh tuarastalan no cìsean dhan fheadhainn a tha a’ lìbhrigeadh a’ phròiseict a bhith a’ pàigheadh co-dhiù Tuarastal Bith-beò fìor (a tha £12 san uair an-dràsta). Ma tha sibh a’ cleachdadh tuarastal gnìomhachais anns na figearan agaibh, nach cuiridh sibh fios a-steach dhan iarrtas air far an d’ fhuair thu sin.

Tha cosgaisean neo-ionmhasail/saor-thoileach ceadaichte mar phàirt de cosgaisean iomlan a’ phròiseict. Faodar taic neo-ionmhasail airson ùine air a thoirt seachad gu saor-thoileach a thuairmse le luach de cho-dhiù an Tuarastal Bith-beò fìor no tuarastal gnìomhachais iomchaidh, ma tha sin ri fhaighinn.

Cha bhi sinn a’ cur taic ri cosgaisean pròiseact ri linn:

 • Cosgaisean-tòiseachaidh no cosgaisean ruith leantainneach aig buidhnean
 • Cosgaisean ri linn frithealadh no pàirt a ghabhail sa Mhòd Nàiseanta Rìoghail
 • Siubhal air itealan (tha sinn a’ moladh gun tèid dòighean le nas lugha eimiseanan a thaghadh)
 • Cosgaisean uidheamachd (thairis air £500)
 • Duaisean co-fharpaisean
 • Gnìomhan a tha a’ tachairt san sgoil tro ùine chlas

Ma tha an t-iarrtas agaibh soirbheachail, ma tha dùil agaibh gum bi am pròiseact crìochnachadh taobh a-staigh 12 mìosan, gheibh sibh 80% den tabhartas iomlan às dèidh dhuibh an t-aonta taic-airgid is aithisgean sam bith a tha a dhìth airson phròiseactan eile a chur a-steach, leis an 20% mu dheireadh air a phàigheadh às dèidh dhuibh aithisg dheireannach iomchaidh a thoirt seachad airson a’ phròiseict.

Ciamar a thèid sinn ar phàigheadh?

Airson phròiseactan a thathar an dùil a ruith airson còrr is 12 mìosan, gheibh sibh, sa chumantas, 40% den tabhartas iomlan às dèidh dhuibh an t-aonta taic-airgid is aithisgean sam bith a tha a dhìth airson phròiseactan eile a chur a-steach. Bidh 40% den tabhartas ri phàigheadh às dèidh dhuibh aithisg adhartais a chur a-steach letheach slighe tron chlàr-ama a bha an dùil airson a’ phròiseict, is an 20% mu dheireadh ri phàigheadh às dèidh dhuibh aithisg dheireannaich iomchaidh a thoirt seachad.

Bitheamh mothachail gu bheil gach pròiseact air am maoineachadh air stèidh rèidh, agus ma tha taic-airgid Bòrd na Gàidhlig ann nach deach a chleachdadh air pròiseact gun tèid sin tilleadh thugainn.

Ag aithneachadh taic

Mar bhuidheann phoblach, tha e cudromach dhuinn gu bheil fios aig a’ phoball air mar a tha sinn a’ cleachdadh ar cuid airgid, is mar sin tha e cudromach gu bheil sibh ag aithneachadh gun tug Bòrd na Gàidhlig taic-airgid dhan phròiseact agaibh (far a bheil sin iomchaidh). Bidh sinn a’ faighneachd san fhoirm-iarrtais mar a bhios sibh an dùil seo a dhèanamh tron phròiseact ma tha an t-iarrtas agaibh soirbheachail agus feumaidh sibh fianais a chur thugainn san aithisg dheireannaich air mar a tha sibh air an taic-airgid againn aithneachadh.

Airson tuilleadh fiosrachaidh, nach toir sibh sùil air an Stiùireadh Aithneachaidh is Stiùireadh Brannd air an làrach-lìn againn.

Sgrùdadh is measadh air a’ phròiseact

Ma tha an t-iarrtas agaibh soirbheachail, bidh agaibh ri sgrùdadh is measadh a dhèanamh air mar a thèid am pròiseact agaibh a lìbhrigeadh agus a’ bhuaidh aige a shealltainn sna h-aithisgean a thèid iarraidh oirbh.

Feumar aithisg dheireannach a chur a-steach airson gach pròiseact a thèid a mhaoineachadh, agus ma tha dùil gum bi am pròiseact agaibh a’ maireachdainn nas fhaide na 12 mìosan, feumaidh sibh aithisg adhartais a chur a-steach mu letheach slighe tro fhaid a’ phròiseict agaibh.

Aig a’ char as lugha, bidh sinn ag iarraidh oirbh clàradh cia mheud duine a tha a’ gabhail pàirt sa phròiseact agus faighneachd de chom-pàirtichean (no sampall de na chom-pàirtichean airson tachartasan/pròiseactan mòra) mar a bha am pròiseact na bhuannachd dhaibh a thaobh:

 • Cothroman Gàidhlig a chleachdadh nas trice
 • Leasachadh nan sgilean Gàidhlig aca
 • Piseach a thoirt air an sunnd aca

Thèid iarraidh oirbh san fhoirm-iarrtais mar a bhios sibh an dùil sgrùdadh a dhèanamh air a’ phròiseas, mar a bhios sibh a’ measadh an robh am pròiseact soirbheachail is mar a bhios sibh a’ trusadh fiosrachaidh bho chom-pàirtichean.

Bidh e comasach dhuibh na h-aithisgean a chur a-steach tro phortal iarrtasan Fluxx aig https://bng.fluxx.io, agus bidh e comasach seo fhaicinn ma tha an t-iarrtas agaibh soirbheachail.

Àrainneachd, Co-ionnanachd, Iomadachd & In-ghabhalachd agus Obair Cothromach

Tha dleastanasan aig Bòrd na Gàidhlig gus cur air adhart deagh chleachdadh ann a bhith:

 • A’ lùghdachadh buaidh air an àrainneachd
 • A’ brosnachadh co-ionannachd chothroman do dhaoine le feart dìonta a rèir Achd Co-Ionannachd 2010
 • A’ brosnachadh chothroman do dhaoine òga a tha, no a tha air a bhith, fo chùram a rèir Achd na Cloinne is nan Daoine Òga (Alba) 2014

Bu mhath leinn gum bi na buidhnean is pròiseactan a tha a’ faighinn maoineachadh bhuainn cuideachd a’ cur ris na h-amasan seo, is bidh sinn ag iarraidh oirbh san fhoirm-iarrtais mar a tha sibh an dùil gum bi am pròiseact agaibh a’ dèanamh seo.

Airson tuilleadh fiosrachaidh, nach leugh sibh fiosrachadh tro na ceanglaichean gu h-ìosal:

Obair Chothromach

Feumaidh buidhnean a tha a’ faighinn maoineachadh poblach ann an Alba cumail ri poileasaidh Obair Chothromach aig Riaghaltas na h-Alba, agus mar sin feumaidh iad:

 • Co-dhiù am fìor Thuarastal Beò a phàigheadh; agus
 • Dòighean iomchaidh airson guth luchd-obrach èifeachdach, leithid aithneachadh aonaidhean-ciùird, a chruthachadh

Agus thathar gam brosnachadh gu làidir:

 • Tasgadh ann an leasachadh luchd-obrach
 • Dèan gnìomh gus dèiligeadh ris a’ bheàrn pàighidh gnè agus cruthaich àite-obrach nas eadar-mheasgte agus nas in-ghabhalach
 • Thoir seachad cleachdaidhean obrach sùbailte agus càirdeil do theaghlaichean don luchd-obrach air fad bhon chiad latha den obair; agus
 • Cuir an aghaidh cleachdadh cur mu sgaoil agus ath-fhastadh

Thèid iarraidh oirbh mar phàirt den tagradh agus an aithris agaibh dearbhadh gu bheil sibh a’ cumail ris a’ phoileasaidh agus fianais a thoirt seachad gun do rinn sibh sin.

Tha tuilleadh stiùireadh air mar a tha sinne aig Bòrd na Gàidhlig a’ cur an gnìomh poileasaidh Obair Cothromach ri fhaighinn an seo, is tha stiùireadh bho Riaghaltas na h-Alba air am poileasaidh ri fhaighinn an seo

A’ cur iarrtas a-steach

Bu chòir dhuibh iarrtas a chur a-steach tro phortal iarrtasan Fluxx aig bng.fluxx.io. Faodaidh sibh cunntas a chruthachadh saor ’s an-asgaidh air an làraich-lìn sin is tha e comasach an t-adhartas agaibh leis an iarrtas a shàbhaladh fhad ‘s a tha sibh ag obair air. Faodaidh sibh gach faidhle-taic a chur a-steach tron phortal.

Dùnaidh portal nan iarrtasan aig 3f air Dimàirt 16 Faoilleach 2024 agus cha bhi e comasach iarrtas a chur a-steach às dèidh a’ chinn-uidhe sin ach ma fhuaras cead ro-làimh bho oifigearan Bhòrd na Gàidhlig.

Tha taic mionaideach ri fhaighinn air an fhiosrachadh a tha sinn a’ sireadh bho gach ceist.

Ma tha duilgheadasan sam bith agaibh leis a’ phortal no ma tha ceistean sam bith agaibh a thaobh an iarrtais nach cuir sibh post-d thugainn aig tabhartas@gaidhlig.scot.

Nuair a tha sibh a’ cur an iarrtais a-steach, feumaidh sibh na faidhlichean-taic riatanach a leanas a chur còmhla ris:

Riatanach

 • Bonn-stèidh no Meòrachan agus Artaigilean Companaidh
 • Na Cunntasan Bliadhnail mu dheireadh, trì aithrisean banca mu dheireadh no, ma ‘s e buidheann air stèidheachadh o chionn goirid a th’ annaibh, litir bhon bhanca a’ dearbhadh gu bheil cunntas agaibh air fhosgladh
 • Poileasaidh Dìon Chloinne no Barantachaidh (ma tha clann no inbhich so-leònte an sàs sa phròiseact)
 • Liosta de Bhuill a’ Bhùird no Comataidh

Air am moladh (ma tha iad rim faighinn)

 • An Aithisg Bhliadhnail mu dheireadh
 • Poileasaidh Gàidhlig
 • Poileasaidh co-ionannachd chothroman no Poileasaidh co-ionnanachd, iomadachd is in-ghabhaltachd
 • Poileasaidh no aithris àrainneachd

Mur eil na sgrìobhainnean a bharrachd a tha a dhìth air an cur a-steach còmhla ri iarrtas (ach a-mhàin mas e iarrtas as leth sgoil a th’ ann ), bidh an t-iarrtas neo-cheadaichte agus cha tèid a mheasadh.

Feumaidh cunntas-banca san RA a bhith aig a’ bhuidhinn agaibh cuideachd, fo ainm na buidhne, nuair a tha sibh a’ cur an iarrtais a-steach. Ma tha a’ bhuidheann agaibh an sàs ann am pròiseas cunntas banca ùr fhosgladh, chan urrainn dhan bhuidhinn agaibh iarrtas a chur a-steach.

Mar a nì sinn measadh air an iarrtas

Gheibh sibh post-d fèin-obrachail bhon phortal Fluxx a’ dearbhadh gun d’ fhuair sinn an t-iarrtas agaibh. Mur eil sibh air seo fhaighinn, dèanaibh cinnteach gu bheil sibh air an t-iarrtas agaibh a chur a-steach is nach eil sibh dìreach air a shàbhaladh.

Às dèidh a’ chinn-uidhe airson iarrtasan a chur a-steach, thèid sgrùdadh a dhèanamh air iarrtasan le oifigearan Bhòrd na Gàidhlig gus dearbhadh gu bheil iad a’ leantainn riaghailtean na maoine agus gu bheil iad a’ toirt seachad an fhiosrachaidh a tha a dhìth. Ma thathar den bheachd nach eil an t-iarrtas agaibh ceadaichte, thèid iarraidh oirbh seo a chur ceart taobh-a-staigh 5 làithean-obrach, no thèid an t-iarrtas agaibh a dhiùltadh.

Thèid gach iarrtas ceadaichte a mheasadh le pannal de dh’ oifigearan aig Bòrd na Gàidhlig a rèir an stiùireadh-measaidh, agus cuiridh iad molaidhean do Sgioba-stiùiridh Bhòrd na Gàidhlig a nì an co-dhùnadh air na h-iarrtasan.

Dh’fhaodadh gun iarr Bòrd na Gàidhlig tuilleadh fiosrachaidh no mìneachadh air fiosrachadh mu dheidhinn a’ phròiseict mar phàirt den phròiseas measaidh. Mur an tèid am fiosrachadh seo a thoirt seachad taobh a-staigh 5 làithean-obrach, tha sinn a’ glèidheadh na còrach gum faod sinn an t-iarrtas agad a dhiùltadh.

Thèid innse dhuibh mu cho-dhùnaidhean air an iarrtas agaibh tro phost-d aig deireadh a’ Ghearrain no tràth sa Mhàirt 2024.

Às dèidh seo, thèid aonta taic-airgid a chur thugaibh tro Docusign dhan neach-sgrìobhaidh ainmichte agaibh (no luchd-sgrìobhaidh ma tha sibh nar buidheann le luchd-obrach agus gum feum sibh Dearbhadh Obrach Chothromaich a lìonadh). Bidh suas ri 30 latha agaibh gus an t-aonta taic-airgid a shoighneadh is a thilleadh no thèid an tairgse taic-airgid a thoirt air ais.

Mur eil sibh riaraichte le co-dhùnadh air an iarrtas agaibh, ged nach eil pròiseas ath-thagradh againn faodaidh tu gearain a chur a-steach ma tha thu den bheach nach deach dèiligeadh ris an iarrtas agad a-rèir an stiùireadh ‘sa is an stiùireadh-measaidh. Airson tuilleadh fiosrachaidh, tha ar modhan gus dèiligeadh ri ghearanan ri fhaighinn an seo.

Tuilleadh fiosrachaidh

Airson tuilleadh fiosrachaidh mun mhaoin seo, tadhail air làrach-lìn Bhòrd na Gàidhlig no cuiribh fios gu tabhartas@gaidhlig.scot.

Faodaidh tu cuideachd sùil a thoirt air freagairtean ri cheistean cumanta mu dheidhinn a’ mhaoineachaidh againn air an làraich-lìn againn.

Gheibhear fiosrachadh mu phrìobhaideachd a thaobh ar sgeamaichean maoineachaidh air an làraich-lìn againn.

Gheibhear cruthan eadar-dhealaichte den stiùireadh seo is de dh’fhoirmichean-iarrtas ma tha sibh ag iarraidh agus dh’ fhaodadh gun tèid iad air fhoillseachadh aig: https://www.gaidhlig.scot/gd/maoineachaidh/cothroman-maoineachaidh/taic-freumhan-coimhearsnachd/