Taic Freumhan Coimhearsnachd 2021/22

Tha sgeama 2021/22 a-nis dùinte, is dùil gum bi sgeama 2022/23 air fhoillseachadh san t-Samhain 2021, ach ma tha ceist agaibh air pròiseact a tha sibh airson a chur air dòigh nach cuiridh sibh post-d gu tabhartas@gaidhlig.scot.

Gheibhear fiosrachadh air pròiseactan a fhuair taic tron sgeama bho 2018/19 air adhart tro GrantNav.

Chaidh Taic Freumhan Coimhearsnachd a stèidheachadh gus taic a thoirt do bhuidhnean coimhearsnachd pròiseactan a chur an gnìomh a bhios a’ cur ri prìomhachasan a’ Phlana Cànain Nàiseanta Ghàidhlig.

Tha am maoin seo a-nis fosgailte do thagraidhean airson pròiseactan a bhios a’ ruith eadar a’ Ghiblean 2021 agus an Lùnastal 2022 a bhiodh a’ cur ri amasan am Plana Cànain Nàiseanta agus Plana Chorporra Bòrd na Gàidhlig 2018-23, gu h-àraidh ann a bhith a’ brosnachadh cleachdadh na Gàidhlig sa choimhearsnachd.

Gheibhear ceangal gu stiùireadh do thagraichean agus foirm-iarrtais gu h-ìosal. Ma tha ceistean sam bith agaibh, cuiribh post-dealain gu tabhartas@gaidhlig.scot.

Ceann-latha airson Iarrtasan

Bu chòir iarrtas a chur a-steach gu Bòrd na Gàidhlig cho luath ’s as urrainn agus gun a bhith nas anmoiche na 3f air Diardaoin 14 Faoilleach 2021. CHA GHABH Bòrd na Gàidhlig ri iarrtasan a thig a-steach an dèidh sin.

Prìomh Puingean

Stiùireadh 2021/22

Foirm-iarrtais (Word)

Foirm-iarrtais (PDF)

Stiùireadh-measaidh

Fiosrachadh mu Phrìobhaideachd