Tabhartasan nan Tràth Bhliadhnaichean 2022/23

Tha an sgeama seo dùinte, is dùil ri iarrtasan airson 2023/24 a’ fosgladh sa Chèitean 2023.

Gheibhear fiosrachadh air iarrtasan soirbheachail bho 2018/19 air adhart tro GrantNav.

Tha sgeama Thabhartasan nan Tràth-Bhliadhnaichean air an ruith ann an com-pàirt le Chomann nam Pàrant le taic bho Mhaoin airson Tràth-thaic do Chloinn, Òigridh is Teaghlaichean (MTCOT) agus Mhaoin airson Ionnsachadh do dh’ Inbhich is Cumhachd do Choimhearsnachdan (MIICC) aig Riaghaltas na h-Alba.

Tha sgeama Thabhartasan nan Tràth-Bhliadhnaichean air a dhealbh gus am bi e a’ freagairt air buidhnean tràth-bhliadhnaichean saor-thoileach (aois 0-3) a tha ag amas air cleachdadh na Gàidhlig a bhrosnachadh ’s a leudachadh bho latha gu latha, agus leantainn le Foghlam tron Ghàidhlig.

Tha e cudromach gum bi tagradh sam bith a’ dearbhadh gu bheil am buidheann fosgailte, agus a’ toirt buannachd, don choimhearsnachd air fad.

Cha ghabh sgeama Tabhartasan nan Tràth-Bhliadhnaichean iarrtasan bho dhaoine fa leth.

Ma tha ceistean sam bith agaibh air an sgeama, no ma tha sibh airson bruidhinn ri cuideigin mun iarrtas agaibh, nach cuiridh sibh fios gu tabhartas@gaidhlig.scot

Ceann-latha airson Iarrtasan

Bu chòir iarrtas a chur a-steach gu Bòrd na Gàidhlig cho luath ’s as urrainn agus gun a bhith nas anmoiche na 3f air Diardaoin 21 Iuchar 2022. CHA GHABH Bòrd na Gàidhlig ri iarrtasan a thig a-steach an dèidh sin.

Fiosrachadh mu Phrìobhaideachd

Stiùireadh do Thagraichean

Foirm-iarrtais (Word)

Foirm-iarrtais (PDF)

Stiùireadh-measaidh