Tabhartasan Cùrsaichean Bogaidh Gàidhlig do Luchd-obrach Foghlaim 2024/25

Dhùin an sgeama aig 3f air Dimàirt 26 Màrt 2024, is iarrtasan fo mheasadh.

Tha sgeama Tabhartasan Bogaidh Gàidhlig do Luchd-obrach Foghlaim againn a-nis fosgailte airson iarrtasan 2024/25.

Tha an sgeama seo ann airson ùghdarrasan ionadail a chuideachadh gus an urrainn dhaibh taic a thoirt do thidsearan no luchd-obrach tràth-bhliadhnaichean, aig a bheil teisteanas-teagaisg agus sgilean Gàidhlig agus nach eil an-dràsta a’ teagasg tron Ghàidhlig, gus cùrsa bogaidh Gàidhlig fad bhliadhna a ghabhail a leigeas leotha teagasg tron Ghàidhlig ann an sgìrean nan ùghdarrasan ionadail sin.

Tha suas ri £50,000 ri fhaighinn airson gach tidsear a tha soirbheachail tron sgeama, is buidseat na sgeama aig £150,000.

Gheibhear ceangal gu Stiùireadh do Thagraichean gu h-ìosal. Ma tha ceistean sam bith agaibh, cuiribh fios gu Bòrd na Gàidhlig aig foghlam@gaidhlig.scot

Ceann-latha airson Iarrtasan

Bu chòir iarrtas a chur a-steach gu Bòrd na Gàidhlig cho luath ’s as urrainn agus ro 3f air Dimàirt 26 Màrt 2024. CHA GHABH ri iarrtasan a tha anmoch ach ma tha cead air an toirt seachad le Bhòrd na Gàidhlig ro-làimh.

Stiùireadh Tabhartasan Cùrsaichean Bogaidh 2024/25

Stiùireadh-measaidh

Foirm fios tagraiche

Cuiribh iarrtas a-steach tro Portal Tabhartasan BnG

Fiosrachadh mu Phrìobhaideachd

Is dòcha nach bi e comasach do leughadair-sgrìn cuid de na PDFan air an duilleag seo a leughadh. Ma tha gin de na sgrìobhainnean seo a dhìth oirbh ann an cruth eile, nach cuir sibh post-d gu oifis@gaidhlig.scot.