Maoin Phlanaichean Gàidhlig 2023/24

Tha an sgeama seo dùinte an-dràst.

Tha am Maoin Phlanaichean Gàidhlig, air an robh an ainm Maoin Buileachaidh Achd na Gàidhlig (GLAIF) roimhe, ri fhaighinn airson ùghdarrasan poblach a chuideachadh gus na Planaichean Gàidhlig aca a chur an gnìomh agus taic a chur ris a’ Phlana Cànain Nàiseanta Ghàidhlig.  Tha ùghdarrasan poblach cuideachd air taic-airgid fhaighinn tron sgeama  gus pròiseactan a thoirt gu buil mus fhaigh iad fios foirmeil Plana Gàidhlig a sgrìobhadh.

Tha tuilleadh fiosrachaidh ri fhaighinn air pròiseactan bho 2018/19 air adhart a fhuair taic tro GLAIF ri fhaighinn tro GrantNav.

Bidh a’ mhaoin seo a’ toirt taic do phròiseactan a bhios a’ tachairt agus air an tèid crìoch a chur eadar 1 Lùnastal 2023 agus 31 Lùnastal 2024 (faodaidh sibh clàr-ama eadar-dhealaichte a mholadh ge-tà ma bhruidhneas ri oifigearan a’ Bhùird ro làimh).  Chan eil dùil againn aig an ìre seo gum bi cuairt eile ann de mhaoineachadh do bhuidhnean poblach airson phròiseactan anns a’ bhliadhna ionmhais 2023/24.

Bidh an sgeama a’ cumail taic ri pròiseactan a tha ag amas ri aon de na h-amasan a leanas a choileanadh:

  • A’ brosnachadh cleachdadh na Gàidhlig is a’ togail comasan airson leasachadh na Gàidhlig anns a’ choimhearsnachd, gu h-àraidh am measg dhaoine òga
  • A’ cur ri inbhe, cunbhalachd is faotainneachd na Gàidhlig tro sheirbheisean coitcheann agus conaltradh an ùghdarrais
  • A’ neartachadh chomasan Gàidhlig, a’ cur ri mothachadh Gàidhlig agus a’ cruthachadh barrachd chothroman gus Gàidhlig a chleachdadh am measg ùghdarrasan poblach agus an luchd-obrach aca
  • A’ brosnachadh leasachadh agus leudachadh foghlam Gàidhlig (FtG agus FLi) agus ionnsachadh na Gàidhlig do dh’inbhich
  • A’ toirt cothroman do dhaoine òga Gàidhlig a chleachdadh san àite-obrach is sgilean-obrach a thogail

’S e 3f Dimàirt 18 Giblean 2023 an ceann-latha airson iarrtasan cur a-steach, cha tèid iarrtasan air dheireadh a ghabhail.

Gheibhear ceangal gu Stiùireadh do Thagraichean agus foirm iarrtais gu h-ìosal.  Ma tha ceistean sam bith agaibh, no ma tha sibh airson seisean air-loidhne a chur air dòigh le oifigearan a’ Bhùird gus bruidhinn air iarrtas, nach cuiridh sibh post-dealain gu tabhartas@gaidhlig.scot

Foirm-iarrtais Maoin Phlanaichean Gàidhlig (air portal iarrtasan Fluxx)

Stiùireadh Maoin Phlanaichean Gàidhlig 2023/24

Stiùireadh-measaidh Maoin Phlanaichean Gàidhlig 2023/24

Fiosrachadh mu Prìobhaideachd