Maoin Phlanaichean Gàidhlig

Dhùin an sgeama seo airson iarrtasan Sruth Phròiseactan aig 3f air 18 Giblean 2024 ach tha an sgeama fosgailte airson iarrtasan Sruth Ro-innleachdail gus 3f air 30 Cèitean 2024

Tha am Maoin Phlanaichean Gàidhlig, air an robh an ainm Maoin Buileachaidh Achd na Gàidhlig (GLAIF) roimhe, ri fhaighinn airson ùghdarrasan poblach a chuideachadh gus na Planaichean Gàidhlig aca a chur an gnìomh agus taic a chur ris am Plana Nàiseanta Gàidhlig 2023-28 ùr.  Tha ùghdarrasan poblach cuideachd air taic-airgid fhaighinn tron sgeama  gus pròiseactan a thoirt gu buil mus fhaigh iad fios foirmeil Plana Gàidhlig a sgrìobhadh. Tha ùghdarrasan poblach cuideachd air taic-airgid fhaighinn tro Mhaoin Phlanaichean Gàidhlig gus pròiseactan a thoirt gu buil mus tèid iarraidh orra gu foirmeil Plana Gàidhlig a sgrìobhadh.

Tha tuilleadh fiosrachaidh ri fhaighinn air pròiseactan bho 2018/19 air adhart a fhuair taic tro GLAIF ri fhaighinn tro GrantNav.

Am-bliadhna, thathar a’ ruith an sgeama ann an dà shruth – Sruth Ro-innleachdail is Sruth Phròiseactan.

 • Bidh an Sruth Ro-innleachdail a’ tabhann cothrom do 6 ùghdarrasan ionadail aon iarrtas an urra a chur a-steach stèidhichte airson taic 3-bliadhna airson mìneachadh mar a chuireas iad an gnìomh am Plana Gàidhlig aca. ‘S iad na 6 ùghdarrasan ionadail aig a bheil cead cur a-steach:
  • Comhairle nan Eilean Siar
  • Comhairle na Gàidhealtachd
  • Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid
  • Comhairle Baile Ghlaschu
  • Comhairle Baile Dhùn Èideann
  • Comhairle Siorrachd Lannraig a Tuath
 • Bidh an Sruth Phròiseactan a’ tabhann cothroman do dh’ ùghdarrasan poblach eile cur a-steach airson suas ri 3 phròiseactan an urra airson pròiseactan a ruith ann an 2024/25 (is seo ag obair mar a bha sgeama Maoin Phlanaichean Gàidhlig is GLAIF ann am bliadhnaichean roimhe.

Gheibhear ceangal gu stiùireadh airson na sgeamaichean agus foirm iarrtais gu h-ìosal.  Ma tha ceistean sam bith agaibh nach cuiridh sibh post-dealain gu tabhartas@gaidhlig.scot

Sruth Ro-innleachdail

Foirm-iarrtais Sruth Ro-innleachdail Maoin Phlanaichean Gàidhlig 2024-27

Stiùireadh Maoin Phlanaichean Gàidhlig – Sruth Ro-innleachdail 2024-27

Stiùireadh-measaidh Maoin Phlanaichean Gàidhlig – Sruth Ro-innleachdail 2024-27

Sruth Phròiseactan

Foirm-iarrtais Maoin Phlanaichean Gàidhlig (air portal iarrtasan Fluxx)

Stiùireadh Maoin Phlanaichean Gàidhlig – Sruth Phròiseactan 2024/25

Stiùireadh-measaidh Maoin Phlanaichean Gàidhlig – Sruth Phròiseactan 2024/25

 

Fiosrachadh mu Prìobhaideachd

 

Is dòcha nach bi e comasach do leughadair-sgrìn cuid de na PDFan air an duilleag seo a leughadh. Ma tha gin de na sgrìobhainnean seo a dhìth oirbh ann an cruth eile, nach cuir sibh post-d gu oifis@gaidhlig.scot.