Freagairtean air co-chomhairleachaidhean on taobh a-muigh

Is dòcha nach bi e comasach do leughadair-sgrìn cuid de na PDFan air an duilleag seo a leughadh. Ma tha gin de na sgrìobhainnean seo a dhìth oirbh ann an cruth eile, nach cuir sibh post-d gu oifis@gaidhlig.scot.

 

Tiotal Mìos Luchdaich a-nuas
Co-chomhairleachadh air Achd Cùmhnant nan Dùthchannan Aonaichte air Còraichean Chloinne (Co-chorpachadh) (Alba) 2024 An Cèitean 2024 PDF
Co-chomhairle air an Dreach Stiùireadh agus Co-dhùnadh Coitcheann airson Teisteanas Teagaisg ann am Foghlam Adhartach An Giblean 2024 PDF
Plana Ceangal nan Eilean: Dòigh-obrach Ro-innleachdail agus Plana Soithichean is Puirt – Co-chomhairle An Giblean 2024 PDF
Co-chomhairle air Bile Ciorraman Ionnsachaidh, Òtasam agus Niùro Eug-samhlachd An Giblean 2024 PDF
Stiùireadh nan Seann is Nuadh-Bhailtean aig Làrach Dualchas Cruinne Dhùn Èideann An Giblean 2024 PDF
Lèirmheas air a’ Mheòrachan air Feumalachdan Inntrigidh gu Prògraman Ciad Fhoghlaim Luchd-teagaisg ann an Alba Am Màrt 2024 PDF
Bile nan Cànan Albannach – Co-chomhairle Am Màrt 2024 PDF
Co-chomhairleachadh Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte air Cunnradh air Barantachadh Dualchais Chultaraich Neo-stuthaich 2003 Am Màrt 2024 PDF
Co-chomhairle air Cùmhnant Seirbheisean Aiseig Chluaidh agus Innse Gall Am Màrt 2024 PDF
Meòrachan Ionmhais Bile nan Cànan Albannach Am Màrt 2024 PDF
Co-chomhairle air Bile Sunnd is Leasachadh Seasmhach (Alba) An Gearran 2024 PDF
Co-chomhairle Democracy Matters An Gearran 2024 PDF
Co-chomhairle Luchd-sgrùdaidh a’ Chùraim air an Fhrèam Càileachd airson Tràth-ionnsachadh is Cùram-chloinne Am Faoilleach 2024 PDF
Feumalachdan Taic a Bharrachd airson Ionnsachadh ann an Alba An Dùbhlachd 2023 PDF
Moladh Co-chomhairle Reachdail – Sgìre Chomar nan Allt an Iar An Dùbhlachd 2023 PDF
Co-chomhairle air Ullachaidhean Bile an Fhoghlaim An Dùbhlachd 2023 PDF
Ro-innleachd Meadhan Baile Ghlaschu 2024 – 2030 An t-Samhain 2023 PDF
Geàrr-chunntas Plana Ro-innleachdail airson Pàirc Thaigh an Ròid An t-Samhain 2023 PDF
Freagairt Bhòrd na Gàidhlig do Cho-chomhairle Comhairle na Gàidhealtachd air sgìrean-sgoile FtG An t-Samhain 2023 PDF
Lìbhrigeadh foghlam dhàimhean, slàinte gnèitheasach agus pàrantachd (RSHP) ann an sgoiltean na h-Alba – dreachd stiùireadh reachdail An t-Samhain 2023 PDF
Ro-innleachd Chorporra Comhairle nan Eilean Siar 2024-27 An Dàmhair 2023 PDF
Cùram-slàinte ann an Sgìrean Iomallach is Dùthchail An Dàmhair 2023 PDF
Ath-sgrùdadh air Plana Nàiseanta nan Eilean: Co-chomhairle An Dàmhair 2023 PDF
Bile Còraichean a’ Chinne-daonna airson Alba An t-Sultain 2023 PDF
Lèirmheas Neo-eisimeileach Hayward air Teisteanasan agus Measadh An t-Sultain 2023 PDF
Ro-innleachd Turasachd Chunntasach agus Margaideachd Alba a Deas 2023 An t-Sultain 2023 PDF
Bile Seilbh Fearainn agus Ùidh Poblach (Alba) An t-Sultain 2023 PDF
Sgrùdadh Buidseit 2024-25: Maoineachadh airson Cultair An Lùnastal 2023 PDF
Cùram-slàinte ann an Sgìrean Iomallach is Dùthchail na h-Alba An Lùnastal 2023 PDF
Ro-innleachd Cultar Ghlaschu: Sealladh as ùr An t-Iuchar 2023 PDF
Stiùireadh air compàirteachadh èifeachdach le coimhearsnachdan ann am planadh leasachaidh ionadail : Co-chomhairle An t-Iuchar 2023 PDF
Frèam Measaidh Pàircean Nàiseanta Ùra An t-Iuchar 2023 PDF
Beatha ionadail agus nàbachdan 20 mionaid: dreachd stiùireadh dealbhaidh – Co-chomhairle An t-Iuchar 2023 PDF
Dreach Plana Pàirc Nàiseanta Loch Laomainn & nan Tròisichean – Co-chomhairle An t-Iuchar 2023 PDF
Cìs comhairle air dàrna dachaighean agus dachaighean falamh / Ìrean neo-dachaigheil An t-Ògmhios 2023 PDF
Ro-innleachd Tachartas Nàiseanta ath-sgrùdadh agus ùrachadh An t-Ògmhios 2023 PDF
Modhan stèidhichte air àite airson a’ Ghàidhlig agus an eaconamaidh leudachadh – Pàipear airson Comhdhail na Gaidhealtachd agus nan Eilean Am Màrt 2023 PDF
Lèirmheas air Toraidhean Nàiseanta 2023 An Cèitean 2023 PDF
Tairgse Co-Aonadh nan Colaistean Dùthchail is Eileanach: co-chomhairle An Cèitean 2023 PDF
Co-chomhairle Togail Ionmhas Coimhearsnachd An Giblean 2023 PDF
Co-chomhairle Riaghaltas na h-Alba air Ro-innleachd Cultair Eadar-nàiseanta An Giblean 2023 PDF
Co-chomhairle air Sgìrean Mara Fìor Ghlèidhte (HPMA) An Giblean 2023 PDF
Cultar ann an Coimhearsnachdan – Rannsachadh Am Màrt 2023 PDF
Co-chomhairle Ath-leasachadh Taghaidh Riaghaltas na h-Alba Am Màrt 2023 PDF
Co-chomhairle air Sgìre-sgoile airson Foghlam tron Ghàidhlig ann an Comhairle Baile Obar Dheathain Am Màrt 2023 PDF
Co-chomhairle air Ro-innleachd 5-bliadhna Iomairt na Gàidhealtachd is nan Eilean – Suirbhidh Leanmhainn Am Màrt 2023 PDF
Comataidh DCMS gus sgrùdadh a dhèanamh air slàinte agus àm ri teachd mion-chànanan Am Màrt 2023 PDF
Rannsachadh Com-pàirteachaidh Poblach Pàrlamaid na h-Alba An Gearran 2023 PDF
Co-chomhairle air Ro-innleachd Ùr na h-Alba air an Àrainneachd Eachdraidheil An Gearran 2022 PDF
Co-chomhairle Bile Carthannais (Riaghladh is Rianachd) (Alba) Am Faoilleach 2022 PDF
Lèirmheas Neo-eisimeileach Lìbhrigeadh Sgilean An Dùbhlachd 2022 PDF
Còmhradh Nàiseanta air Ro-innleachd Ùr Seargadh-inntinn An Dùbhlachd 2022 PDF
Cunntas-sluaigh na h-Alba 2022 – Co-chomhairle air Toraidhean An Dùbhlachd 2022 n/a
Pàipear-ullachaidh air Ath-leasachadh Theisteanasan na h-Alba – Ath-sgrùdadh Hayward An t-Samhain 2022 PDF
Co-chomhairleachadh – Bruidhneamaid air Foghlam Alba An t-Samhain 2022 PDF
Coimisean nam Pàircean Nàiseanta – Co-chomhairleachadh luchd-ùidhe An t-Samhain 2022 PDF
Àrainneachd Eachdraidheil Alba: Frèam-obrach airson Turasachd Chunntasach An t-Samhain 2022 PDF
Co-chomhairle air Gàidhlig agus Albais agus Bile nan Cànanan Albannach An t-Samhain 2022 PDF
Sgrùdadh air tràth-ionnsachadh agus cùram-chloinne agus seirbheisean cùram-chloinne aois sgoile ann an Alba An Dàmhair 2022 PDF
Co-chomhairle air Ath-leasachadh an Fhearainn ann an Nàisean Net Zero An Dàmhair 2022 PDF
Co-chomhairle Aonadh Colaistean Dùthchail is Eileanan OGE An Dàmhair 2022 PDF
Stèidheachadh Foghlam Bun-sgoile tro Mheadhan na Gàidhlig aig Bun-sgoil Thornliebank An t-Sultain 2022 PDF
Co-chomhairle air Dreachd Phlana Ro-innleachdail Comhairle Siorrachd Dhùn Breatainn an Iar 2022-27 An t-Sultain 2022 PDF
Comhairle Siorrachd Lannraig a Deas – Ro-innleachd Eaconamach 2022-2027 An t-Sultain 2022 PDF
Plana Poileasaidh Coimisean na Croitearachd 2022 An t-Sultain 2022 PDF
Ro-innleachd air Fianais Co-ionannachd An t-Sultain 2022 PDF
Ro-innleachd Slàinte Inntinn agus Sunnd Ùr An t-Sultain 2022 PDF
Comataidh Ath-shlànachaidh COVID-19 – Sgrùdadh ron Bhuidseat An Lùnastal 2022 PDF
Co-chomhairle air Bile Seirbheis Cùraim Nàiseanta (Alba) An Lùnastal 2022 PDF
Seirbheis Aiseagan a tha Nuadh is Seasmhach do dh’Alba An Lùnastal 2022 PDF
Co-chomhairle air Bile Sgoiltean (Foghlam Còmhnaidh A-muigh) (Alba) An t-Iuchar 2022 PDF
Sgrùdadh Buidseit 2023-24: Maoineachadh airson Cultar An Lùnastal 2022 PDF
Gairm airson Beachdan Comataidh Ionmhais is Rianachd Poblach Sgrùdadh Ro-bhuidseit An Lùnastal 2022 PDF
Ro-innleachd nan Coimhearsnachdan airson Coilltean agus Fearann Nàiseanta na h-Alba – Dreachd airson Co-chomhairle An Lùnastal 2022 PDF
Foghlam – Frèam-obrach Leasachaidh Nàiseanta – Cruinneachadh meudaichte dàta airson leasachadh An t-Iuchar 2022 PDF
A’ lorg beachdan air Maoin Coimhearsnachd a’ Chrannchuir Nàiseanta ann an Alba An t-Iuchar 2022 PDF
Seirbheis Smàlaidh agus Teasairginn na h-Alba Plana Ro-innleachdail 2022-25 An t-Iuchar 2022 PDF
Dreachd Ro-innleachd 2030 Seirbheis Charbadan-eiridinn na h-Alba An t-Ògmhios 2022 PDF
Plana Leasachaidh Ionadail Linne Mhoireibh A-staigh An Cèitean 2022 PDF
Prògram Teagaisg Foghlam Adhartach – Oilthigh Shrath Chluaidh An Cèitean 2022 PDF
Iarrtas Measaidh Foghlam Bun-sgoile Tro Mheadhan na Gàidhlig – Baile Ghlaschu An Cèitean 2022 PDF
Co-chomhairleachadh air Sgìre-sgoile airson Foghlam tron Ghàidhlig – Sgìre a’ Phluic. An Giblean 2022 PDF
Dreach Raon-ùghdarrais Airson na Buidhne Measaidh is Sgrùdadh Teisteanas Neo-eisimileach An Giblean 2022 PDF
Frèam-obrach Coileanaidh Nàiseanta : Miann-adhartais gu Gnìomh An Giblean 2022 PDF
Measaidhean Buaidh Riaghaltas na h-Alba air ullachaidhean Tilleadh-dhan-Sgoil airson a’ Mhàirt 2022 Am Màrt 2022 PDF
A’ Cur an Seilbh ann an Frèam-obrach Lèirmheas Caiteachas Stòrais Àm ri Teachd Alba Am Màrt 2022 PDF
Alba 2045 – an ceathramh Frèam Dealbhaidh Nàiseanta – dreach: co-chomhairle Am Màrt 2022 PDF
PE 1922: A’ gairm air Pàrlamaid na h-Alba earalachadh air Riaghaltas na h-Alba leudachadh na Gàidhlig a thrèigsinn Am Màrt 2022 PDF
Co-chomhairleachadh air Sgìre-sgoile airson Foghlam tron Ghàidhlig ann an Gleann Urchadain An Gearran 2022 PDF
Dùbhlan Coileanaidh na h-Alba An Gearran 2022 PDF
Còraichean is Dleastanasan Fearann na h-Alba Am Faoilleach 2022 PDF
Measadh Slàn airson Solarachadh Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig ann an Siorrachd Rinn Friù an Ear Am Faoilleach 2022 PDF
Measaidhean Buaidh aig Riaghaltas na h-Alba mu ullachaidhean airson a bhith a’ tilleadh dhan Sgoil san Fhaoilleach 2022 Am Faoilleach 2022 PDF
Comataidh an Ionmhais & Rianachd Poblach a’ gairm airson beachdan air Frèam-obrach airson an Lèirmheas air Cosg Stòrasan Am Faoilleach 2022 PDF
Co-chomhairleachadh aig Comhairle Teagaisg Choitcheann na h-Alba air Riaghailtean Clàraidh Am Faoilleach 2022 PDF
Frèam Dealbhaidh Nàiseanta (NPF4) – Co-chomhairleachaidh Comataidh Ùghdarras Ionadail, Taigheadais is Dealbhaidh An Dùbhlachd 2021 PDF
Inbhir Nis Aon Bhaile, Aon Lèirsinn An Dùbhlachd 2021 PDF
Plana Lìbhrigidh NTS2 – Co-chomhairle air Measaidhean Buaidh An Dùbhlachd 2021 PDF
Co-chomhairle air Ath-leasachadh Foghlaim An Dùbhlachd 2021 PDF
Plana Com-pàirteachais airson Pàirc Nàiseanta a’ Mhonaidh Ruaidh An Dùbhlachd 2021 PDF
Seirbheis Cùraim Nàiseanta do dh’Alba An t-Samhain 2021 PDF
Co-chomhairleachadh mu cheadachadh màl geàrr-ùine An Dàmhair 2021 PDF
Rannsachadh air obair eadar-nàiseanta Riaghaltas na h-Alba An Dàmhair 2021 PDF
Bann Eilein – Co-chomhairle le Riaghaltas na h-Alba An Dàmhair 2021 PDF
Molaidhean airson Sgìrean-sgoile airson Foghlam tron Ghàidhlig ann am Baile Obar Dheathain An Dàmhair 2021 PDF
Ro-innleachd Eaconamaidh Dhùn Èideann An Dàmhair 2021 PDF
Co-chomhairleachadh air Sgìre-sgoile airson Foghlam tron Ghàidhlig ann an Àth Tharracail An Dàmhair 2021 PDF
A’ stèidheachadh Rannsachadh Poblach Albannach air COVID-19 An t-Sultain 2021 PDF
Dreachd Ro-innleachd Chorporra aig Comhairle nan Eilean Siar An t-Sultain 2021 PDF
Maoineachadh airson Cultair An t-Sultain 2021 PDF
Ro-innleachd Nàiseanta 10 bliadhna airson Atharrachadh Eaconamach Lùnastal 2021 PDF
Co-chomhairleachadh aig Comhairle na Gàidhealtachd air Sgìre-sgoile airson Foghlam tron Ghàidhlig ann am Baile Ùr an t-Slèibh Lùnastal 2021 PDF
Ionmhas poblach na h-Alba ann an 2022-23 agus buaidh Covid Lùnastal 2021 PDF
Ath-leasachadh air ÙTA agus Foghlam Alba Iuchar 2021 PDF
Stiùireadh mu Dhol Air Ais dhan Sgoil – Lùnastal 2021 Iuchar 2021 PDF
Frèam Soirbheachas Roinneil Dhùn Èideann agus Ear-dheas na h-Alba Iuchar 2021 PDF
Seirbheis Smàlaidh is Teasairginn na h-Alba Iuchar 2021 PDF
Prògram Teagaisg Foghlam Adhartach Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean Ògmhios 2021 PDF
Riaghailtean air Planaichean Àite Ionadail Ògmhios 2021 PDF
Buaidh air Coimhearsnachdan nan Eilean de Shiubhal Bus an-asgaidh do Dhaoine Òga fo 22 Ògmhios 2021 PDF
Co-chomhairle air Ro-innleachd Dhidseatach na h-Alba Dùbhlachd 2020 PDF
Lèirmheas Curraicealaim aig an OECD Dùbhlachd 2020 PDF
Measaidhean Buaidh Coimhearsnachdan Eileanach Samhain 2020 PDF
Cùirt Fearainn na h-Alba Dàmhair 2020 PDF
Bile Cunnradh nan Dùthchannan Aonaichte air Còraichean na Cloinne (Corpachadh)(Alba) Dàmhair 2020 PDF
Ath Bheothachadh Uaine Lùnastal 2020 PDF
Bìle Eucoir Gràin is Òrdugh Poblach (Alba) Iuchar 2020 PDF
Moladh Poileasaidh airson Earrann 9, Lèirmheas air co-dhùnaidhean – Achd nan Eilean (Alba) 2018 Iuchar 2020 PDF
Buaidh COVID-19 air Roinnean Cultair is Turasachd na h-Alba Iuchar 2020 PDF
A’ Leasachadh Ro-innleachd Tuigse Fhuadain (AI) na h-Alba May 2020 PDF
Lèirmheas Ro-innleachdail air Dàimhean eadar Alba is Èirinn Màrt 2020 PDF
Sgìre-sgoile airson Foghlam tron Ghàidhlig ann an Inbhir Theòrsa Lùnastal 2019 PDF
Bun-sgoil Ùige (An t-Eilean Sgitheanach) Lùnastal 2019 PDF
Plana Nàiseanta nan Eilean agus Stiùireadh air Measaidhean Buaidh air Coimhearsnachdan nan Eilean Iuchar 2019 PDF