Comann nam Pàrant Peairt

Comann nam Pàrant Port Rìgh

Comunn na Gàidhlig

Education Scotland

Faclair na Gàidhlig

Fèis Dhùn Bhreatainn an Iar

Gàidhlig san Dachaigh – Glaschu a Deas

Individual 1

Magaidh Nic a’ Ghobhainn

Malcolm MacLean

Stephen Foster