Cuir fios

Tha Bòrd na Gàidhlig air co-dhùnadh a ruighinn gum bi luchd-obrach ag obair bhon taigh airson an àm ri teachd. Thèid lèirmheas a dhèanamh air seo a-rèir comhairle bho Riaghaltas na h-Alba.

Bidh sinn ag obair mar as àbhaist rè na h-ùine seo cho fad ’s a tha e comasach. Bidh na h-oifisean againn dùinte agus cha bhi e comasach dhuinn phosta a thogail.

Tha fiosrachadh a thaobh buaidh sgaoileadh a` chòrona-bhìoras air tabhartasan ri fhaighinn an seo

Ma dh’fheumas sibh fios a chur gu neach sam bith, cuiribh post-d thuca gu dìreach, no cuiribh fios gu oifis@gaidhlig.scot agus thèid ur teachdaireachd air adhart chun an neach no na roinn iomchaidh.

Fiosrachadh coitcheann

oifis@gaidhlig.scot

Fiosrachadh maoineachaidh

Coitcheanntabhartas@gaidhlig.scot
GLAIFglaif@gaidhlig.scot
Colmcillecolmcille@gaidhlig.scot

Prìomh Oifis (Inbhir Nis):

Bòrd na Gàidhlig,
Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn,
Inbhir Nis, IV3 8NW

Fòn: +44 [0] 1463 225454

Glaschu:

9mh làr, An Optima
58 Sràid MhicDhonnchaidh,
Glaschu, G2 8DU

Fòn: +44 [0] 141 428 4001

Port Rìgh:

Taigh an Rìgh, Port Rìgh,
An t-Eilean Sgitheanach, IV51 9BS

Fòn: +44 [0] 1478 613 977