Cuir fios

Fiosrachadh coitcheann

oifis@gaidhlig.scot

Fiosrachadh maoineachaidh

Coitcheanntabhartas@gaidhlig.scot
GLAIFglaif@gaidhlig.scot
Colmcillecolmcille@gaidhlig.scot

Prìomh Oifis (Inbhir Nis):

Bòrd na Gàidhlig,
Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn,
Inbhir Nis, IV3 8NW

Fòn: +44 [0] 1463 225454

Glaschu:

9mh làr, An Optima
58 Sràid MhicDhonnchaidh,
Glaschu, G2 8DU

Fòn: +44 [0] 141 428 4001

Steòrnabhagh:

An Tosgan, Rathad Shìofoirt,
Steòrnabhagh, HS1 2DG

Fòn: +44 [0] 1851 701 802

An Gearasdan:

Bun-sgoil Ghàidhig Loch Abar, Rathad Àrd Ghobhar,
An Gearasdan, PH33 7JE

Fòn: +44 [0] 1397 703 554

Port Rìgh:

Taigh an Rìgh, Port Rìgh,
An t-Eilean Sgitheanach, IV51 9BS

Fòn: +44 [0] 1478 613 977