Co-chomhairleachaidhean Fosgailte

Co-chomhairle air Maoineachadh Ro-innleachdail Bòrd na Gàidhlig

Tha an co-chomhairle seo ann airson beachdan a thional a thaobh mar as urrainn do Bhòrd na Gàidhlig am buidseat aca a chleachdadh gu h-èifeachdach.

Faodaidh sibh pàipear cùl-fhiosrachaidh a leughadh an-seo agus freagairtean a chur a-steach leis am foirm air-loidhne seo no le bhith lìonadh an teamplaid Word is a chur a-steach tro phost-d gu corporra@gaidhlig.scot.

Tha an co-chomhairle fosgailte ri freagairtean suas ri 5f air Diluain 30 Samhain.

Co-chomhairleachaidhean Dùinte

Dreachd Stiùireadh air Ionnsachadh Tràth agus Cùram-chloinne

Leugh a’ cho-chomhairle an seo

Dhùin seo air 23 Ògmhios 2020

 

Seallaibh air freagairtean gu co-chomhairleachaidhean taobh a-muigh na buidhne an-seo.