Co-chomhairleachaidhean Fosgailte

Chan eil co-chomhairleachaidhean fosgailte an-dràsta.

Co-chomhairleachaidhean Dùinte

Co-chomhairle air Maoineachadh Ro-innleachdail Bòrd na Gàidhlig

Bha an co-chomhairle seo ann airson beachdan a thional a thaobh mar as urrainn do Bhòrd na Gàidhlig am buidseat aca a chleachdadh gu h-èifeachdach.

Faodaidh sibh pàipear cùl-fhiosrachaidh a leughadh an-seo agus thèid freagairtean a chur an seo a dh’ aithghearr.

Dhùin seo air Diluain 30 Samhain.

Dreachd Stiùireadh air Ionnsachadh Tràth agus Cùram-chloinne

Leugh a’ cho-chomhairle an seo

Dhùin seo air 23 Ògmhios 2020

 

Seallaibh air freagairtean gu co-chomhairleachaidhean taobh a-muigh na buidhne an-seo.