Bun-fhiosrachadh

‘S e buidheann phoblach neo-roinneil ghnìomhach a th’ ann am Bòrd na Gàidhlig a tha cunntachail tro Mhinistearan do Phàrlamaid na h-Alba.
Air a stèidheachadh fo Achd na Gàidhlig (Alba) 2005 (An Achd) ’s e Bòrd na Gàidhlig a’ phrìomh bhuidheann ann an Alba air a bheil dleastanas gus leasachaidhean Gàidhlig a chur air adhart agus gus comhairle a thoirt do Mhinistearan na h-Alba mu chùisean Gàidhlig.
Fo chumhachan na h-Achd, thathar ag iarraidh air Bòrd na Gàidhlig a dhleastanasan a thoirt gu buil leis an amas inbhe na Gàidhlig a dhèanamh tèarainte mar chànan oifigeil ann an Alba, a bhios a’ dleasadh na h-aon spèis agus a th’ ann don Bheurla. Nì e seo tro bhith:

  • A’ meudachadh an àireamh dhaoine as urrainn Gàidhlig a chleachdadh agus a thuigsinn
  • A’ brosnachadh cleachdadh na Gàidhlig agus tuigse oirre
  • A’ cuideachadh gus cothroman a chruthachadh, ann an Alba agus àiteachan eile, air a’ Ghàidhlig agus a cultar
  • A’ toirt comhairle (nuair a thèid iarraidh air no nuair a tha e ga mheas iomchaidh) do Mhinistearan na h-Alba, buidhnean poblach agus daoine eile a tha coileanadh dhleastanasan poblach mu chùisean co-cheangailte ri cànan, foghlam is cultar na Gàidhlig
  • A’ toirt comhairle (nuair a thèid iarraidh air) do dhaoine eile air cùisean co-cheangailte ri Gàidhlig
  • A’ sgrùdadh mar a choileanar dleastanasan na Cairt Eòrpaich airson Chànanan Roinneil no Mion-chànanan, bho 5 Samhain 1992, a thaobh na Gàidhlig agus aithris a dhèanamh air sin do Mhinistearan na h-Alba

Bun-fhiosrachadh

'S e buidheann phoblach neo-roinneil ghnìomhach a th’ ann am Bòrd na Gàidhlig a tha cunntachail tro Mhinistearan do Phàrlamaid na h-Alba.
Air a stèidheachadh fo Achd na Gàidhlig (Alba) 2005 (An Achd) ’s e Bòrd na Gàidhlig a’ phrìomh bhuidheann ann an Alba air a bheil dleastanas gus leasachaidhean Gàidhlig a chur air adhart agus gus comhairle a thoirt do Mhinistearan na h-Alba mu chùisean Gàidhlig. (...)

Read More

Ar Lèirsinn

Gun seas a’ Ghàidhlig mar chànan brìoghmhor is neartmhor agus i air a cleachdadh barrachd is i a’ faighinn spèis ann an Alba an latha an-diugh sa bheil iomadh cultar is cànan.

Adhbhar Ar n-Obrach

Gàidhlig a chur air adhart agus a cor a leasachadh.

An àireamh de luchd-labhairt na Gàidhlig agus na cothroman a th’ ann do dhaoine an cànan a chleachdadh a chur am meud.

Comhairle a thoirt do Mhinistearan na h-Alba, buidhnean poblach agus daoine eile a tha coileanadh dhleastanasan poblach mu chùisean co-cheangailte ri cànan, foghlam is cultar na Gàidhlig.

Ar Prìomhachasan

Cor na Gàidhlig a leasachadh sna roinnean a na leanas:

An Dachaigh agus na Tràth-bhliadhnaichean
Sgoiltean & Tidsearan
Foghlam Seach-sgoile
Coimhearsnachdan
An t-Àite-obrach
Na h-Ealain & Na Meadhanan
Dualchas agus Turasachd
Leasachadh Corpais

Ar Modhan Obrach

Aon bhuidheann, a’ tarraing air an aon ràmh
Fàs is Feabhas
A’ cosg airgead le ciall
Eòlas
Rannsachadh & Conaltradh
Deagh riaghladh corporra
Innleachd