Mu Ar Deidhinn

’S e Bòrd na Gàidhlig a’ phrìomh bhuidheann phoblach ann an Alba ris a bheil e an urra cor na Gàidhlig a thoirt air adhart agus mar phàirt de sin bidh sinn a’ toirt comhairle do Mhinistearan na h-Alba air cùisean Gàidhlig.

 Air a stèidheachadh fo Achd na Gàidhlig (Alba) 2005 (An Achd) ’s e Bòrd na Gàidhlig a’ phrìomh bhuidheann ann an Alba air a bheil dleastanas gus leasachaidhean Gàidhlig a chur air adhart agus gus comhairle a thoirt do Mhinistearan na h-Alba mu chùisean Gàidhlig.

Fo chumhachan na h-Achd, thathar ag iarraidh air Bòrd na Gàidhlig a dhleastanasan a thoirt gu buil leis an amas inbhe na Gàidhlig a dhèanamh tèarainte mar chànan oifigeil ann an Alba, a bhios a’ dleasadh na h-aon spèis agus a th’ ann don Bheurla.

Ar Modhan Obrach

 • A’ brosnachadh innleachdas
 • A’ togail chom-pàirteachasan
 • Tha sinn fosgailte is cunntachail
 • A’ cur theachdaireachdan taiceil is brosnachail air adhart
 • A’ faighinn luach an airgid bho ar cuid ionmhais
 • A’ dèanamh cho-dhùnaidhean stèidhichte air fianais dhearbhte
 • A’ dèanamh cinnteach gu bheil riaghladh corporra math ga chur an sàs
 • A’ cur deagh mhodhan-obrach an sàs
 • Ag ionnsachadh bho chàch

Ar Luchd-compàirt

 • An Riaghaltas agus na Buidhnean aige
 • Ùghdarrasan is Buidhnean Foghlaim
 • Buidhnean Eaconamach, Cultarach is Leasachadh Turasachd
 • Buidhnean Mheadhanan, Cruthachail is Dualchais
 • Buidhnean Gàidhlig
 • Iomairtean
 • Buidhnean Coimhearsnachd
 • Daoine Fa Leth

Ar Lèirsinn

Gum bi a’ Ghàidhlig air a faicinn is air a cluinntinn gu làitheil air feadh Alba, chun na h-ìre ’s gum bi i air a h-aithneachadh mar phàirt bunaiteach de bheatha muinntir na h-Alba agus mar chànan prìseil a tha a’ cur ri cultar is eaconamaidh na dùthcha.

Na bhios sinn a’ dèanamh

 • Graphic: A checklist with three items and the second one ticked Ag ullachadh a’ Phlana Cànain Nàiseanta Ghàidhlig agus a’ co-òrdanachadh coileanadh a’ Phlana sin
 • A’ toirt stiùireadh do mar a thèid Planaichean Gàidhlig nan Ùghdarrasan Poblach ullachadh is a chur an gnìomh
 • A’ foillseachadh stiùireadh reachdail gus foghlam Gàidhlig a thoirt air adhart
 • Graphic: An exclamation mark in a circle A’ toirt comhairle do Mhinistearan Riaghaltas na h-Alba air cùisean Gàidhlig
 • A’ toirt seachad maoineachadh gus Gàidhlig a thoirt air adhart
 • Graphic: A hierarchy with a person and arrows flowing down to three other people A’ toirt stiùireadh is comhairle seachad mar thaic do dh’iomairtean Gàidhlig
 • A’ stèidheachadh is a’ lìbhrigeadh phròiseactan is iomairtean
 • Graphic: A megaphone A’ cur na Gàidhlig air adhart gu h-ionadail, gu nàiseanta agus gu h-eadar-nàiseanta
 • A’ toirt fa-near do is a’ frithealadh air feumalachdan nan coimhearsnachdan