Coinneamhan Chomataidhean

2021/22

Tha clàr de choinneamhan Bòrd na Gàidhlig 2021/22 ri fhaighinn an seo.

Coinneamhan a’ Chomataidh Sgrùdaidh is Dearbhachd 2021/22:

Coinneamhan a’ Chomataidh Poileasaidh is Ghoireasan 2021/22:

Gus do chuideachadh le bhith a’ tuigsinn mar a tha na coinneamhan againn ruigsinneach dhan phoball, tha
sinn air sreath de cheistean is freagairtean cumanta a chur ri chèile. Tha sinn an dòchas gum bi am
fiosrachadh seo feumail dhut. Ma tha ceist sam bith eile agad, cuir fios gu fios@gaidhlig.scot.

2020/21

Coinneamhan a’ Chomataidh Sgrùdaidh is Dearbhachd 2020/21:

Coinneamhan a’ Chomataidh Poileasaidh is Ghoireasan 2020/21:

Bun-riaghailteanean nan Comataidhean