Tha Bòrd na Gàidhlig air co-dhùnadh a ruighinn gum bi luchd-obrach ag obair bhon taigh airson an àm ri teachd. Thèid lèirmheas a dhèanamh air seo a-rèir comhairle bho Riaghaltas na h-Alba.

Bidh sinn ag obair mar as àbhaist rè na h-ùine seo cho fad ’s a tha e comasach. Bidh na h-oifisean againn dùinte agus cha bhi e comasach dhuinn phosta a thogail.

Tha fiosrachadh air mar a bhios buaidh sgaoileadh a’ chòrona-bhìoras a’ toirt buaidh air obair Bòrd na Gàidhlig agus na tabhartasan againn ri fhaighinn an seo

Ma dh’fheumas sibh fios a chur gu neach sam bith, cuiribh post-d thuca gu dìreach, no cuiribh fios gu oifis@gaidhlig.scot agus thèid ur teachdaireachd air adhart chun an neach no na roinn iomchaidh.