Maoin nan Ealan Gàidhlig

Tha Maoin nan Ealain Gàidhlig air a’ ruith le Fèisean nan Gàidheal, le taic-airgid bho Alba Chruthachail is Bòrd na Gàidhlig, gus taic a chumail ri pròiseactan ealan Gàidhlig a chur an gnìomh.

Bidh an sgeama a chur taic ri bhuidhnean agus luchd-ealain fa-leth airson pròiseactan air a lìbhrigeadh tro mheadhan na Gàidhlig.

Tha tuilleadh fiosrachaidh air an sgeama ri fhaighinn air làrach-lìn Fèisean nan Gàidheal an seo: https://www.feisean.org/meg/

Airson 2023/24, tha dà cheann-là airson nan iarrtasan a chur a-steach:

  • 5f air Dihaoine 26 Cèitean 2023
  • 5f air Dihaoine 10 Samhain 2023

Ma tha ceistean sam bith agaibh air an sgeama, cuiribh fios gu Fèisean nan Gàidheal aig meg@feisean.org