Freagairtean bho Bhòrd na Gàidhlig air co-chomhairleachaidhean taobh a-muigh na buidhne

Tiotal Ceann-là Luchdaich a-nuas
Ath Bheothachadh Uaine Lùnastal 2020 PDF
Bìle Eucoir Gràin is Òrdugh Poblach (Alba) Iuchar 2020 PDF
Moladh Poileasaidh airson Earrann 9, Lèirmheas air co-dhùnaidhean – Achd nan Eilean (Alba) 2018 Iuchar 2020 PDF
Buaidh COVID-19 air Roinnean Cultair is Turasachd na h-Alba Iuchar 2020 PDF
Lèirmheas Ro-innleachdail air Dàimhean eadar Alba is Èirinn Màrt 2020 PDF
Sgìre-sgoile airson Foghlam tron Ghàidhlig ann an Inbhir Theòrsa Lùnastal 2019 PDF
Bun-sgoil Ùige (An t-Eilean Sgitheanach) Lùnastal 2019 PDF
Plana Nàiseanta nan Eilean agus Stiùireadh air Measaidhean Buaidh air Coimhearsnachdan nan Eilean Iuchar 2019 PDF
 (‘S e duilleag ùr a tha seo agus tha sinn fhathast ag obair air.  Cuiridh sinn ris a’ chlàr le freagairtean a sgrìobh sinn roimhe anns na seachdainean a tha romhainn.  Tapadh leibh airson ur tuigse.)