Dreuchdan Bàna

Tha Bòrd na Gàidhlig na Fhastaiche a bhios a’ cur air adhart Co-ionannachd Chothroman. Mar as trice thèid luchd-obrach fhastadh air sàillibh an eòlais is nan comasan a th’ aca a thaobh nan obraichean a tha gan sanasachd. Tha sinn ag iarraidh cothroman co-ionann a thoirt do dhaoine, agus cuiridh sinn fàilte air luchd-iarrtais bho gach raon den chomann-shòisealta. Ma tha neach-iarrtais ann a tha ciorramach, a tha a’ coileanadh riatanasan na dreuchd, gheibh iad agallamh.

Manaidsear Foghlaim – Fòrladh Màthaireil

Tha Bòrd na Gàidhlig a’ sireadh Manaidsear Foghlaim airson fòrladh màthaireil. Bidh cùmhnant ann de cho-dhiù naoi mìosan. ’S e obair glè inntinneach, farsaing is cudromach a tha seo is tha seo na deagh chothrom airson cuideigin a tha airson an cuid eòlais a leudachadh le a bhith ag obair ann am buidheann phoblach, leis an Riaghaltas, agus le iomadh ùghdarras ionadail is buidheann shaor-thoileach.

Ma tha ùidh agaibh san dreuchd seo, tha i fosgailte airson tagraidhean suas gu meadhan-latha Diluain 23mh Lùnastail 2021 is tha sinn an dùil gun tèid agallamhan a chumail air Diluain 30mh Lùnastail 2021.

Bu chòir tagraidhean a dhol gu Corporra@gaidhlig.scot.

Ma tha sibh airson barrachd fhaighinn a-mach mun dreuchd, cuiribh post-d gu corporra@gaidhlig.scot is cuiridh sinn fios air ais thugaibh.

Tuairisgeul-obrach-Manaidsear-Foghlaim.pdf

 

 

 

Oifigear Leasachaidh (Tidsearan)

Tha Bòrd na Gàidhlig a’ sireadh Oifigear Leasachaidh (Tidsearan).

’S e obair glè inntinneach, farsaing is cudromach a tha seo agus ’s e cothrom air leth a th’ ann airson cuideigin a tha airson a bhith ag obair ann am buidheann phoblach, leis an Riaghaltas, iomadh ùghdarras ionadail is buidheann shaor-thoileach gus daoine le Gàidhlig a thàladh gu bhith nan luchd-teagaisg Gàidhlig agus gus an glèidheadh san t-Siostam Foghlaim Ghàidhlig.

Togaidh an t-Oifigear dàimhean-obrach soirbheachail le sgoiltean, oilthighean, seirbhisean foghlaim nan ùghdarrasan ionadail agus ionadan foghlam thidsearan. Bidh i / e cuideachd a’ co-òrdanachadh cho-labhairtean foghlam Gàidhlig agus seiminearan trèanaidh mar phàirt dhen Sgioba Foghlaim aig Bòrd na Gàidhlig.

Ma tha ùidh agaibh san dreuchd seo, tha i fosgailte airson tagraidhean suas gu meadhan-latha air Diluain 23mh Lùnastail 2021 is tha sinn an dùil gun tèid agallamhan a chumail air Diluain 30mh Lùnastail 2021.

Bu chòir tagraidhean a dhol gu Corporra@gaidhlig.scot.

Ma tha sibh airson barrachd fhaighinn a-mach mun dreuchd, cuiribh post-d gu corporra@gaidhlig.scot is cuiridh sinn fios air ais thugaibh.

Tuairisgeul-Obrach-Oifigear-Leasachaidh-Tidsearan.pdf

 

Fiosrachadh mu Phrìobhaideachd – Trusadh is Cosnadh