Dreuchdan Bàna

Tha Bòrd na Gàidhlig na Fhastaiche a bhios a’ cur air adhart Co-ionannachd Chothroman. Mar as trice thèid luchd-obrach fhastadh air sàillibh an eòlais is nan comasan a th’ aca a thaobh nan obraichean a tha gan sanasachd. Tha sinn ag iarraidh cothroman co-ionann a thoirt do dhaoine, agus cuiridh sinn fàilte air luchd-iarrtais bho gach raon den chomann-shòisealta. Ma tha neach-iarrtais ann a tha ciorramach, a tha a’ coileanadh riatanasan na dreuchd, gheibh iad agallamh.

Oifigear-taic Conaltraidh

 Tha conaltradh èifeachdach riatanach do Bhòrd na Gàidhlig ann a bhith a’ coileanadh nan amasan aige, a’ dèanamh cinnteach gun tig a’ Ghàidhlig agus cultar na Gàidhlig am feabhas ann an Alba. Thathas ag amas gum bi an t-oifigear an urra ri taic a chumail ri deagh chonaltradh taobh a-staigh na buidhne agus leis a’ mhòr-shluagh mu dheidhinn obair a’ Bhùird agus leasachadh na Gàidhlig anns an fharsaingeachd. 

 Tuarastal: 

A4: £24,184 – £25,709 fad bliadhna 

Stèidhichte: 

Aig an taigh sa chiad dol a-mach 

Uairean: 

37 uairean san t-seachdain 

Fo stiùir: 

Oifigear Conaltraidh 

Cùmhnant: 

 

ceann-là airson iarrtasan: 

Làn-thìde, maireannach 

 

1mh Samhain ro 10m

Thèid agallamhan a chumail air-loidhne air an 8mh latha den t-Samhain.

Tuairisgeul obrach

Gheibhear foirmean iarrtais gu h-ìosal.

Oifigear Phlanaichean Cànain

Tha e an urra ris an neach-dreuchd dèanamh cinnteach gun tèid prìomhachasan a’ Phlana Cànain Nàiseanta Ghàidhlig a chur an gnìomh tro na planaichean Gàidhlig aig na h-ùghdarrasan poblach, gu sònraichte le bhith a’ togail dàimhean làidir agus èifeachdach le oifigearan aig na h-ùghdarrasan poblach. 

 Tuarastal: 

B2: £31,266 – £35,813 

Stèidhichte: 

Aig an taigh sa chiad dol a-mach. 

Oifis Inbhir Nis no Glaschu nuair a bhios e comasach tilleadh don oifis. 

Uairean: 

37 uairean san t-seachdain 

Fo stiùir: 

Stiùiriche Planadh Cànain is Leasachaidhean Coimhearsnachd 

Cùmhnant: 

18 mìosan 

ceann-là airson iarrtasan: 

 1mh Samhain ro 10m

Thèid agallamhan a chumail air-loidhne air an 10mh latha den t-Samhain.

Tuairisgeul obrach

Gheibhear foirmean iarrtais gu h-ìosal.

Fiosrachadh mu Phrìobhaideachd – Trusadh is Cosnadh