Dreuchdan Bàna

Tha Bòrd na Gàidhlig na Fhastaiche a bhios a’ cur air adhart Co-ionannachd Chothroman. Mar as trice thèid luchd-obrach fhastadh air sàillibh an eòlais is nan comasan a th’ aca a thaobh nan obraichean a tha gan sanasachd. Tha sinn ag iarraidh cothroman co-ionann a thoirt do dhaoine, agus cuiridh sinn fàilte air luchd-iarrtais bho gach raon den chomann-shòisealta. Ma tha neach-iarrtais ann a tha ciorramach, a tha a’ coileanadh riatanasan na dreuchd, gheibh iad agallamh.

 

Stiùiriche Foghlaim

Tha Bòrd na Gàidhlig a’ sireadh Stiùiriche Foghlaim.

Bu chòir iarrtasan agus foirm sgrùdadh co-ionnanachd chothroman a chur gu corporra@gaidhlig.scot.

Ceann-là airson iarrtasan – 5f, Diluain 3mh Cèitean

Thèid agallamhan a chumail air Microsoft Teams air Diardaoin 13mh Cèitean.

Ma tha sibh airson barrachd ionnsachadh mun dreuchd agus bruidhinn mu deidhinn gu neo-fhoirmeil, cuiribh fios chun a’ Cheannaird, Shona NicIllinnein, corporra@gaidhlig.scot.

Dealbh-obrach Stiùiriche Foghlaim

Foirm-iarrtais Cosnaidh

Foirm-sgrùdaidh Co-ionannachd

Ceann an Ionmhais is Chùisean Corporra

Tha Bòrd na Gàidhlig a’ sireadh Ceann an Ionmhais is Chùisean Corporra.

Bu chòir iarrtasan agus foirm sgrùdadh co-ionnanachd chothroman a chur gu corporra@gaidhlig.scot.

Ceann-là airson iarrtasan – 5f, Diciadain 12 Cèitean

Thèid agallamhan a chumail air Microsoft Teams air Diciadain 19 Cèitean.

Ma tha sibh airson barrachd ionnsachadh mun dreuchd agus bruidhinn mu deidhinn gu neo-fhoirmeil, cuiribh fios chun a’ Cheannaird, Shona NicIllinnein, corporra@gaidhlig.scot.

Dealbh obrach

Foirm-iarrtais Cosnaidh

Foirm-sgrùdaidh Co-ionannachd

Fiosrachadh mu Phrìobhaideachd – Trusadh is Cosnadh

Gheibhear gu h-ìosal am Fiosrachadh Prìobhaideachd (Trusadh is Cosnadh) aig Bòrd na Gàidhlig:

Fiosrachadh mu Phrìobhaideachd – Trusadh is Cosnadh