Poileasaidhean & Foillseachaidhean

Plana Corporra 2018 - 2023

Poileasaidh Dhìomhair no Àrd-fhrionasach

Aithris airson Dleastanas Bith-Iomadachd

A’ Chairt Luchd-ùidhe Againn

Pàrant Corporra

Mar phàirt de Achd na Cloinne is nan Daoine Òga (Alba) 2014, tha Bòrd na Gàidhlig a-nis air a  chomharrachadh fon lagh mar Phàrant Corporra. Tha sin a’ ciallachadh gu bheil dleastanasan reachdail againn a dh’fheumas sinn a choileanadh a thaobh cloinne is dhaoine òga fo chùram (CDOFC) agus feadhainn a b’ àbhaist a bhith fo chùram. Tha an t-uallach gus na dleastanasan seo a choileanadh a’ buntainn ris a’ bhuidhinn gu lèir, ach ’s ann ris a’ Bhòrd  Stiùiridh agus an Sgioba Stiùiridh a tha e an urra dèanamh cinnteach gun tèid na dleastanasan seo a choileanadh aig a’ cheann thall.

A’ Chiall a th’ aig Pàrant Corporra

Tha mìneachadh mionaideach air ‘Pàrant Corporra’ ann an earrainn 56 de dh’Achd na Cloinne is nan Daoine Òga (Alba) 2014, ach airson a’ Phlana seo, thèid feum a dhèanamh den mhìneachadh a leanas a fhuaras ann an stiùireadh reachdail airson pàirt 9 den Act (PDF). Nuair a tha sibh nur Pàrant  Corporra tha e a’ ciallachadh:

“Gum bi buidheann a’ coileanadh nan gnìomhan a tha dhìth gus  còraichean is math pàiste a tha fo chùram no a b’ àbhaist a bhith fo chùram a dhìon, agus ann a bhith dèanamh sin thèid taic a chumail ris mar a bhios am pàiste a’ tighinn air adhart gu corporra, gu spioradail, gu  sòisealta, a thaobh fhaireachdainnean agus ann am foghlam.”

Dè na dleastanasan a th’ air Pàrant Corporra?

Feumar dleastanasan Pàrant Corporra a choileanadh airson a h-uile pàiste  is neach òg fo chùram no a b’ àbhaist a bhith fo chùram. Tha an  Achd a’ stèidheachadh sia dleastanasan àraid a dh’fheumas pàrantan corporra a choileanadh. ’S iad sin:

Tha e mar dhleastanas air gach pàrant corporra, cho fad ’s a tha e co-chòrdail ri coileanadh ceart nan dleastanasan eile aca –

a) A bhith mothachail air cùisean a nì cron, no a dh’fhaodadh cron a  dhèanamh, air math na cloinne no nan daoine òga ris am buin am Pàirt seo (sin, pàirt 9 den Achd),

b) Measadh a dhèanamh air feuman na cloinne is nan daoine òga a thaobh nan seirbheisean is na taice a bhios e a’ toirt seachad,

c) Math na cloinne is nan daoine òga sin adhartachadh,

d) A bhith obair gus cothroman a thoirt don chloinn is na daoine òga sin gus pàirt a ghabhail ann an gnìomhan a tha air an dealbh airson an leas is am math,

e) Nithean a chur an gnìomh a tha e a’ meas freagarrach gus a’ chlann  agus na daoine òga sin a chuideachadh gus a bhith –

i. Gabhail nan cothroman a tha am pàrant corporra a’ toirt seachad fo  pharagraf (d),
ii. Dèanamh feum de na seirbheisean, agus a’ gabhail cothrom air an taic, a tha e a’ toirt seachad, agus

f) Gnìomh sam bith eile a ghabhail os làimh, chun na h-ìre a tha e ga mheas iomchaidh, gus adhartas a thoirt air an dòigh sa bheil e a’ coileanadh a dhleastanasan airson clann is dhaoine òga (Earrainn 58, Achd na Cloinne is nan Daoine Òga (Alba), 2014)

A’ Phlana Ghnìomha

’S e as adhbhar don Phlana Ghnìomha, gnìomhan a shealltainn a ghabhas  Bòrd na Gàidhlig os làimh san ùine gun Ghiblean 2018 gus ar dleastanasan reachdail mar Phàrant Corporra a choileanadh. Tha amasan a’ Phlana a’ gabhail ealla ri Dleastanasan Co-ionannachd na Roinne Poblaich agus ’s iad sin:

● a’ dèanamh cinnteach gun coilean Bòrd na Gàidhlig an dleastanasan ann an dòigh a tha cochòrdail ris na dleastanasan aca gus an àireamh dhaoine a tha a’ bruidhinn, a’ cleachdadh agus ag ionnsachadh na Gàidhlig a mheudachadh agus gus leudachadh a thoirt air na suidheachaidhean sa bheil i air a cleachdadh

● a’ dèanamh cinnteach gu bheil fios aig an luchdobrach air fad aig Bòrdna Gàidhlig gu bheil a’ bhuidheann na Pàrant Corporra agus air na dleastanasan a dh’fheumas a’ bhuidheann a choileanadh

● bidh sreath de ghnìomhan air am moladh a ghabhas Bòrd na Gàidhlig os làimh agus nì iad aithris orra do Riaghaltas na h-Alba

● a’ toirt taic do chloinn is daoine òga fo chùram agus do dhaoine a b’  àbhaist a bhith fo chùram gus cothroman a ghabhail airson a bhith a’ bruidhinn, a’ cleachdadh agus ag ionnsachadh na Gàidhlig ann an Alba.

Luchdaich a-nuas

Ro-innleachd is Plana Gnìomha Bhòrd na Gàidhlig airson Pàrant Corporra 2018-2021 | Bòrd na Gàidhlig Corporate Parenting Strategy and Plan 2018-2021

Sgrìobhainn le Bun-fhrèam airson Buidheann Phoblach Neo-roinneil Ghnìomhach

Chaidh an sgrìobhainn le bun-fhrèam a sgrìobhadh le Riaghaltas na h-Alba ann an com-pàirt ri Bòrd na Gàidhlig.

Tha i a’ cur an cèill frèam farsaing fo ’m bi Bòrd na Gàidhlig ag obair agus tha e a’ comharrachadh prìomh dhleastanasan is uallaichean a bhios nam bun-stèidh don dàimh eadar Bòrd na Gàidhlig agus Riaghaltas na h-Alba agus tha i na pàirt cudromach den fhrèam chunntachalachd is riaghlaidh againn.

Bòrd na Gàidhlig Framework Document

Achd Ath-leasachadh nan Seirbheisean Poblach (Alba) 2010

Tha earrainnean 31 is 32 de Achd Ath-leasachadh nan Seirbheisean Poblach (Alba) 2010 a’ fàgail dleastanas air Riaghaltas na h-Alba agus buidhnean poblach ainmichte fiosrachadh cosgais den t-seòrsa a leanas fhoillseachadh cho luath ’s as urrainn dhaibh às dèidh deireadh gach bliadhna:

  • Dàimhean ris a’ phoball
  • Siubhal Thall Thairis
  • Aoigheachd is fèisteas
  • Co-chomhairleachadh bhon taobh a-muigh
  • Suimeannan pàighte nas motha na £25,000

Achd  Ath-leasachadh nan Seirbheisean Poblach (Alba) 2010

Caiteachas agus Paighte thairis air 25K:

BnaG Caiteachas Gib 2019 – Màr 2020

BnaG Caiteachas Gib 2018 – Màr 2019

BnaG Caiteachas Gib 2017 – Màr 2018

BnaG Caiteachas Gib 2016 – Màr 2017

BnaG Caiteachas Gib 2015 – Màr 2016

BnaG Caiteachas Gib 2014 – Màr 2015

Teirmean is Cumhachdan Chùmhnaint Choitchinn

Co-ionnanachd

Dleastanasan Co-ionnanachd

Fo Riaghailtean Achd na Co-ionannachd 2010 (Dleastanasan Sònraichte) (Alba) (na Riaghailtean), feumaidh Bòrd na Gàidhlig fios fhoillseachadh mun adhartas a nì e a thaobh a bhith dèanamh dleastanas co-ionannachd na roinne poblaiche (DCRP) na nì àbhaisteach don bhuidhinn agus a thaobh nam builean a stèidhicheas a’ bhuidheann airson a h-uile dà bhliadhna. Às dèidh atharraichean a thàinig air na Riaghailtean, feumaidh Bòrd na Gàidhlig cuideachd aithrisean fhoillseachadh air co-ionannachd pàighidh agus fiosrachadh mu Bhuill a’ Bhùird.  Gheibhear aithisg iomlan an seo. le fiosrachadh air prògram nan iomairtean a tha sinn a’ cur an sàs gus co-ionannachd a dhèanamh àbhaisteach nar n-obair agus fiosrachadh cuideachd air an adhartas a thathar a’ dèanamh gus na builean a choileanadh a thaobh co-ionannachd.

Cairt Èiginn Gnàth-shìde