Ro-innleachd & Coileanadh

AM PLANA LEASACHAIDH

Tha am frèam seo a’ mìneachadh gnìomhachd a nì Bòrd na Gàidhlig gus leasachadh a stiùireadh air feadh na buidhne.

Am Plana Leasachaidh

PLANA GÀIDHLIG BÒRD NA GAIDHLIG

Gheibhear Plana Cànain Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig an seo.