Fiosrachadh agus Stiùireadh airson Buidhnean Thràth-bhliadhnaichean 0-3

Is dòcha nach bi e comasach do leughadair-sgrìn cuid de na PDFan air an duilleag seo a leughadh. Ma tha gin de na sgrìobhainnean seo a dhìth oirbh ann an cruth eile, nach cuir sibh post-d gu oifis@gaidhlig.scot.

 

Tha Bòrd na Gàidhlig air am pasgan fiosrachaidh seo ullachadh airson stiùireadh agus fiosrachadh a thoirt do bhuidhnean thràth-bhliadhnaichean Gàidhlig 0-3 airson an cuideachadh le bhith a’ stèidheachadh is a’ ruith na buidhne aca. Co-cheangailte ris a’ phasgan fhiosrachaidh tha teamplaidean.

Tha am Pasgan ri fhaighinn ann an earrannan mar PDF gu h-ìosal is faodar an luchdadh a-nuas.

Ro-ràdh
Earrann 1 – Toiseach Tòiseachaidh
Earrann 2 – Ionmhas
Earrann 3 – Luchd-obrach
Eàrr-ràdhan 1-38 (PDF) (Word)

Ma bhios ceistean sam bith, cuiribh fios gu: oifis@gaidhlig.scot.