Naidheachdan

Aithisg bhliadhnail Bhòrd na Gàidhlig a’ sealltainn mar a chaidh taic ro-chudromach a chumail ris a’ Ghàidhlig tro ghalar lèir-sgaoilte COVID-19

Aithisg bhliadhnail Bhòrd na Gàidhlig a’ sealltainn mar a chaidh taic ro-chudromach a chumail ris a’ Ghàidhlig tro ghalar lèir-sgaoilte COVID-19   Tha aithisg bhliadhnail Bhòrd na Gàidhlig airson 2020-21 air sealltainn gun d’ rinn a’ bhuidheann cinnteach gun robh taic ris a’ Ghàidhlig agus a cultar, tro cho-chomhairleachadh farsaing agus tro bhith a’ cruthachadh […]

09/12/2021

Barrachd >

Coinneamhan Poblach ann an Siorrachd Rinn-Friù agus Fìobha

Tha Bòrd na Gàidhlig air leth toilichte cuireadh a thoirt do phàrantan, luchd-cùraim, buidhnean no daoine le ùidh gu coinneamhan air-loidhne air Foghlam tro mheadhan na Gàidhlig ann an Siorrachd Rinn Friù agus Fìobha. Thig còmhla rinn gus tuilleadh fhaighinn a-mach mu foghlam tro mheadhan na Gàidhlig agus mar a thèid a stèidheachadh ann an […]

11/11/2021

Barrachd >

Bòrd na Gàidhlig a’ toirt maoineachadh ro-chudromach do bhuidhnean agus comainn coimhearsnachd airson 50 pròiseact Gàidhlig

Tha Bòrd na Gàidhlig air cha mhòr £600,000 a thoirt do 50 pròiseact Gàidhlig mar phàirt de Mhaoin Gnìomhachaidh Achd na Gàidhlig (GLAIF).   Tha Comhairle nan Eilean Siar air aon de ghrunn bhuidhnean sna h-Eileanan Siar a bhios a’ faighinn maoineachadh airson farsaingeachd de phròiseactan, a’ gabhail a-steach duais de £20,000 gus clasaichean Gàidhlig […]

21/09/2021

Barrachd >