Coinneamhan a’ Bhùird-stiùiridh

Bidh Bòrd na Gàidhlig a’ coinneachadh co-dhiù ceithir tursan sa bhliadhna. Thèid clàran-gnothaich is geàrr-chunntasan nan coinneamhan sin fhoillseachadh gu h-ìosal.

Gnàth-riaghailtean airson Coinneamhan Foirmeil Bòrd-stiùiridh Bhòrd na Gàidhlig

Tha clàr de choinneamhan Bòrd na Gàidhlig 2021/22 ri fhaighinn an seo.

(Tha pàipearan ro 2018 ri fhaighinn tro Clàran Nàiseanta na h-Alba.)

2021-22

Thèid coinneamhan a’ Bhùird-stiùiridh 2021/22 a chumail mar a leanas:

16mh Ògmhios 2021 – Clàr-gnothaich agus pàipearan (PDF) agus Geàrr-chunntas (PDF)

6mh Dàmhair 2021 – Clàr=gnothaich agus pàipearan (PDF)

15mh Dùbhlachd 2021

2mh Màrt 2022

Gus do chuideachadh le bhith a’ tuigsinn mar a tha na coinneamhan againn ruigsinneach dhan phoball, tha
sinn air sreath de cheistean is freagairtean cumanta a chur ri chèile. Tha sinn an dòchas gum bi am
fiosrachadh seo feumail dhut. Ma tha ceist sam bith eile agad, cuir fios gu fios@gaidhlig.scot.

 

 

2020-21

Thèid coinneamhan a’ Bhùird-stiùiridh 2020/21 a chumail mar a leanas:

18mh Màrt 2021

2021-03-18 – Clàr-gnothaich agus Pàipearan agus Geàrr-chunntas

24mh Gearran 2021

2021-02-24 – Clàr-gnothaich agus Pàipearan agus Geàrr-chunntas

2mh Dùbhlachd 2020

2020-12-02 – Clàr-gnothaich agus Pàipearan agus Geàrr-chunntas.

2mh Samhain 2020

2020-11-02 – Clàr-gnothaich agus Pàipearan agus Geàrr-chunntas.

23mh Sultain 2020

2020-09-23 – Clàr-gnothaich agus Pàipearan agus Geàrr-chunntas.

Tha ceangal an seo dhan aithisg sgrùdadh bhliadhnail a chaidh aontachadh leis a’ Chomataidh Sgrùdaidh is Dearbhachd air 27 Lùnastal 2020.  Bidh seo mar phàipear taic ann an seisean dùinte.

25mh & 26mh Cèitean 2020

2020-05-2526 – Clàr-gnothaich agus Pàipearan agus Geàrr-chunntas