Tabhartasan Foghlaim nan Tràth Bhliadhnaichean 2020/21

Tha an sgeama seo dùinte ri iarrtasan ùra, le sgeama 2021/22 fosgladh anamoch san Earraich 2021.

Iarrtasan soirbheachail 2019/20

Tha sgeama Thabhartasan Foghlam Tràth-Bhliadhnaichean air an ruith ann an com-pàirt le Chomann nam Pàrant le taic bho Mhaoin airson Tràth-thaic do Chloinn, Òigridh is Teaghlaichean (MTCOT) agus Mhaoin airson
Ionnsachadh do dh’ Inbhich is Cumhachd do Choimhearsnachdan (MIICC) aig Riaghaltas na h-Alba.

Tha sgeama Thabhartasan Foghlam Tràth-Bhliadhnaichean air a dhealbh gus am bi e a’ freagairt air buidhnean tràth-bhliadhnaichean saor-thoileach (aois 0-3) a tha ag amas air cleachdadh na Gàidhlig a bhrosnachadh ’s a leudachadh bho latha gu latha, agus leantainn le Foghlam tron Ghàidhlig.

Tha e cudromach gum bi tagradh sam bith a’ dearbhadh gu bheil am buidheann fosgailte, agus a’ toirt buannachd, don choimhearsnachd air fad.

Cha ghabh sgeama Tabhartasan Foghlam Tràth-Bhliadhnaichean iarrtasan bho dhaoine fa leth.

Ceann-latha airson Iarrtasan

Bu chòir iarrtas a chur a-steach gu Bòrd na Gàidhlig cho luath ’s as urrainn agus gun a bhith nas anmoiche na 3f air Diardaoin 16 Iuchar 2020. CHA GHABH Bòrd na Gàidhlig ri iarrtasan a thig a-steach an dèidh sin.

Fiosrachadh mu Phrìobhaideachd

Stiùireadh do Thagraichean

Foirm-iarrtais (Word)