Tabhartasan Foghlaim nan Tràth Bhliadhnaichean 2021/22

Tha an sgeama seo dùinte ri iarrtasan ùra, is thathar an dùil ris an ath chuairt den sgeama san Earraich 2022.

Gheibhear fiosrachadh air iarrtasan soirbheachail bho 2018/19 air adhart tro GrantNav.

Tha sgeama Thabhartasan Foghlam Tràth-Bhliadhnaichean air an ruith ann an com-pàirt le Chomann nam Pàrant le taic bho Mhaoin airson Tràth-thaic do Chloinn, Òigridh is Teaghlaichean (MTCOT) agus Mhaoin airson
Ionnsachadh do dh’ Inbhich is Cumhachd do Choimhearsnachdan (MIICC) aig Riaghaltas na h-Alba.

Tha sgeama Thabhartasan Foghlam Tràth-Bhliadhnaichean air a dhealbh gus am bi e a’ freagairt air buidhnean tràth-bhliadhnaichean saor-thoileach (aois 0-3) a tha ag amas air cleachdadh na Gàidhlig a bhrosnachadh ’s a leudachadh bho latha gu latha, agus leantainn le Foghlam tron Ghàidhlig.

Tha e cudromach gum bi tagradh sam bith a’ dearbhadh gu bheil am buidheann fosgailte, agus a’ toirt buannachd, don choimhearsnachd air fad.

Cha ghabh sgeama Tabhartasan Foghlam Tràth-Bhliadhnaichean iarrtasan bho dhaoine fa leth.

Ma tha ceistean sam bith agaibh air an sgeama, no ma tha sibh airson bruidhinn ri cuideigin mun iarrtas agaibh, nach cuiridh sibh fios gu tabhartas@gaidhlig.scot

Ceann-latha airson Iarrtasan

Bu chòir iarrtas a chur a-steach gu Bòrd na Gàidhlig cho luath ’s as urrainn agus gun a bhith nas anmoiche na 3f air Dimàirt 13 Iuchar 2021. CHA GHABH Bòrd na Gàidhlig ri iarrtasan a thig a-steach an dèidh sin.

Fiosrachadh mu Phrìobhaideachd

Stiùireadh do Thagraichean

Foirm-iarrtais (Word)

Foirm-iarrtais (PDF)