Naidheachdan

Suirbhidh Luchd-ùidh 2020-21

Chaidh an suirbhidh a dhealbhadh gus fios fhaighinn air ais bho dhaoine fa leth agus bho bhuidhnean leis a bheilear ag obair. Tha sinn airson faighinn a-mach dè a tha sibh a’ smaoineachadh a tha sinn a’ dèanamh gu math agus mar as urrainn dhuinn an t-seirbheis againn a leasachadh dhuibh. Cleachdaidh sinn na toraidhean […]

11/05/2021

Barrachd >

Goireas Leughaidh Cliùiteach do Sgoiltean FtG a’ dol bho Neart gu Neart

Tha Bòrd na Gàidhlig agus Giglets Education air leth toilichte ainmeachadh gum bithear a’ leantainn air adhart leis a’ phròiseact Giglets Gàidhlig, a tha air duaisean a chosnadh, agus gun tèid a leudachadh. Tha an com-pàirteachas a’ toirt cothrom an-asgaidh do sgoiltean le Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig (FtG) air a’ ghoireas litearrachd seo, anns […]

10/05/2021

Barrachd >

Co-labhairt nan Tidsearan Ùra

Tha Bòrd na Gàidhlig toilichte fàilte a chur air Tidsearan Ùr-theisteanaichte sa Ghàidhlig do Cho-labhairt nan Tidsearan Ùra 2021. Uair eile, bidh an co-labhairt a’ dol air adhart air loidhne tro Microsoft Teams dà fheasgar an dèidh na sgoile 24 is 25  den Chèitean agus tha sinn a’ fosgladh a’ chothruim do thidsearan a tha […]

06/05/2021

Barrachd >