Naidheachdan

Seisean Fiosrachaidh – Stiùiriche Foghlaim

Dimàirt 27 Giblean, 19.30-20.00, Microsoft Teams Tha Bòrd na Gàidhlig a’ cur fàilte air proifeiseantaich le ùidh san dreuchd Stiùiriche Foghlaim gu seisean fiosrachaidh le Stiùiriche Foghlaim (làthaireach), Manaidsear Foghlaim agus Ceannard na buidhne. ‘S e cothrom mi-fhoirmeil a bhios seo gus barrachd fhaighinn a-mach mun obair is dleastanasan roinn an fhoghlaim. Thèid an t-seisean […]

20/04/2021

Barrachd >

Com-pàirteachas ùr eadar Bòrd na Gàidhlig agus Fearann ​​Coimhearsnachd Alba

Tha com-pàirteachas ùr eadar Bòrd na Gàidhlig agus Fearann ​​Coimhearsnachd Alba ag ainmeachadh maoineachadh airson leasachadh na Gàidhlig le uachdarain coimhearsnachd eileanach, urrasan dualchais agus urrasan eile. Le mu 75% de na daoine sna h-Eileanan an Iar a’ fuireach air fearann ​​a tha fo shealbh coimhearsnachd, agus ceanglaichean làidir ann eadar fearann, coimhearsnachd agus a’ […]

24/03/2021

Barrachd >

Lìonra Oifigearan Coimhearsnachd Gàidhlig

Lìonra Oifigearan Coimhearsnachd Gàidhlig Tha Bòrd na Gàidhlig air leth toilichte gu bheil lìonra taice proifeasanta airson oifigearan coimhearsnachd Gàidhlig gu bhith a’ tòiseachadh.  Thèid a chur an gnìomh tro chom-pàirticheas eadar Sabhal Mòr Ostaig, Oilthigh Obar Dheathain is Comunn na Gàidhlig. Tha barrachd is barrachd bhuidhnean san treas roinn a’ fastadh oifigearan Gàidhlig a […]

23/03/2021

Barrachd >