Naidheachdan

Bòrd na Gàidhlig a’ sireadh Stiùiriche Foghlaim na Gàidhlig

Tha Bòrd na Gàidhlig, a’ phrìomh bhuidheann phoblach ann an Alba aig a bheil dleastanasan airson a bhith a’ cur air adhart na Gàidhlig, a’ sireadh Stiùiriche Foghlaim na Gàidhlig. Bidh an dreuchd seo cudromach do dh’Alba a thaobh foghlam tràth-bhliadhnaichean, foghlam sgoile is ionnsachadh inbhich. Bidh an neach soirbheachail a’ stiùireadh poileasaidh foghlaim is […]

19/02/2021

Barrachd >

Buidheann Thar-phàrtaidh na Gàidhlig: Taghadh Pàrlamaid na h-Alba 2021

Bidh an ath choinneamh de Buidheann Thar-Phàrtaidh na Gàidhlig air Dimàirt 15 Gearran, 19.00-20.15, is e air cuspair Taghadh Pàrlamaid na h-Alba 2021. Clàraibh an-seo ‘S e Bòrd na Gàidhlig (BnG) rùnaire Buidheann Thar-phàrtaidh na Gàidhlig. Bidh a’ bhuidheann a’ coinneachadh dà thuras sa bhliadhna, agus is e Alasdair Allan (BPA) Cathraiche na buidhne. Tha […]

09/02/2021

Barrachd >

Lìonra Oifigearan Coimhearsnachd Gàidhlig – Fosgailte do thairgsean

A’ leantainn air adhart bho ghrunnan chonaltradh ri buidhnean Gàidhlig a dh’fhoillsich a’ bheachd gun robh taic na bu dìrich a dhìth airson a bhith a’ misneachadh agus a’ toirt taic do chleachdadh na Gàidhlig sna coimhearsnachdan traidiseanta, tha Bòrd na Gàidhlig a-nis airson pròiseact pìleat a stèidheachadh gus meudachadh buaidh obair nan oifigearan Gàidhlig […]

15/01/2021

Barrachd >