31 Pròiseact Soirbheachail Tro Dhà Sgeama Maoineachaidh Aig Bòrd na Gàidhlig

Graphic: Bòrd na Gàidhlig logo

Graphic: Creative Scotland logo Graphic: Colmcille Èireann is Alba logo

15/04/2019

 

Tha e air a bhith na thoileachas do Bhòrd na Gàidhlig taic maoineachaidh a thoirt seachad do 31 buidheann bho air feadh na h-Alba is na h-Èireann tro dhà Sgeama Maoineachaidh.

Ann an co-bhonn le Alba Chruthachail, chaidh 14 Pròiseactan a mhaoineachadh tro Mhaoin nan Ealain Gàidhlig 2018/19. Am measg nam pròiseactan a bha soirbheachail, chaidh taic a thoirt seachad airson chùisean ealanta do sgoilearan; cothroman dràma an lùib a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail; taic is clasaichean sna meadhanan didseatach; bùithtean-obrach aig ìre coimhearsnachd agus cuideachd taic airson phròiseactan ciùil is òrain. Tha liosta iomlan de phròiseactan maoinichte ri lorg an-seo.

Tro Sgeama Cholmcille 2019/20, chaidh 17 pròiseactan a mhaoineachadh. Am measg nam pròiseactan a bha soirbheachail, chaidh taic a thoirt seachad do dhaoine airson cùrsaichean Gaeilge a fhrithealadh; ceanglaichean a thogail is a neartachadh eadar sgoiltean ann an Alba is Èirinn; litreachas, beul-aithris is òrain a chruinneachadh is a chlàradh agus tachartasan a chur air dòigh gus na ceanglaichean eadar Gàidhlig is Gaeilge a bhrosnachadh. Tha liosta iomlan de phròiseactan maoinichte ri lorg an-seo.

Bidh Bòrd na Gàidhlig a’ ruith sgeamaichean taic-airgid tron bhliadhna. Tha barrachd fiosrachaidh mu na sgeamaichean maoineachaidh againn ri lorg an seo.