Coinneamh Choitcheann Bhliadhnail Buidheann Thar-Phàrtaidh na Gàidhlig

Bidh an ath choinneamh de Buidheann Thar-Phàrtaidh na Gàidhlig air Dimàirt 20 An t-Sultain aig 6:30f far an tèid Coinneamh Choitcheann Bhliadhnail na buidhne a chumail cuideachd.

Thèid an coinneamh a chumail aghaidh ri aghaidh, aig a’ Phàrlamaid,  agus air-loidhne, tro Zoom. Ma thathar airson an coinneamh aghaidh ri aghaidh a fhrithealadh, feumar clàradh ro meadhan-là air Dihaoine, 16mh an t-Sultain.

‘S e Bòrd na Gàidhlig (BnG) rùnaire Buidheann Thar-phàrtaidh na Gàidhlig. Bidh a’ bhuidheann a’ coinneachadh dà thuras sa bhliadhna, agus is e Alasdair Allan (BPA) Cathraiche na buidhne.

Clàraibh an-seo.

Clàr-gnothaich 20.09.2022.

Geàrr-chunntas na coinneamh mu dheireadh.

Gheibhear Aithisg Bhliadhnail na buidhne an seo.

Ma bhios ceist agaibh, cuiribh fios gu fios@gaidhlig.scot.

Suirbhidh Ùr a’ Coimhead air Cleachdadh na Gàidhlig Air-loidhne am Measg Òigridh

Aig tòiseach na bliadhna chaidh suirbhidh ùr a chumail le Young Scot gus barrachd ionnsachadh mu na h-àiteachean far a bheil daoine òga eadar 11 is 26 bliadhna a dhaois a’ faicinn is a’ cleachdadh na Gàidhlig air-loidhne agus mun t-susbaint Ghàidhlig a thathar airson faicinn nas trice. Chaidh an t-suirbhidh air-loidhne a chumail eadar an Dùbhlachd 2021 agus an Giblean 2022, dìreach mar a chaidh a dhèanamh an-uiridh agus thug seo an cothrom do Young Scot coimeas a dhèanamh eatarra.’’

Chaidh 1,153 freagairt slàn a chur a-steach am-bliadhna, àrdachadh de 437 bhon uiridh. Am measg na fhreagair an t-suirbhidh, thuirt 61.1% dhiubh nach eil Gàidhlig aca, thuirt 32.8% gu bheil iad ag ionnsachadh na Gàidhlig, agus thuirt 6% gu bheil iad nan luchd-labhairt fileanta. Ged a bha ceistean diofraichte aig na daoine òga ri freagairt a rèir an ìre fileantais a bh’ aca, bha an aon dà cheist aca uile ri freagairt aig deireadh na suirbhidh;

  • Dè cho luachmhor s a tha a Ghàidhlig?
  • Dè cho luachmhor s a tha cultar agus dualchas na Gàidhlig?

Nuair a chaidh iarraidh orra na ceistean seo a fhreagairt, thuirt còrr is dà thrian (69.7%) dhiubh gu bheil a’ Ghàidhlig fhèin na rud luachmhor no glè luachmhor agus thuirt faisg air trì cairteal (72.2%) dhiubh gu bheil cultar is dualchas na Gàidhlig luachmhor no glè luachmhor. Abair togail dhuinn uile a tha sin!

Thuirt faisg air trì cairteil (74%) de dhaoine òga gum bu toil leotha barrachd susbaint Ghàidhlig fhaicinn air-loidhne agus air na meadhanan sòisealta cuideachd agus ’s e Instagram (74.1%), TikTok (70.5%) agus YouTube (64.6%) na h-àrd-ùrlaran as mòr-chòrdte leotha.

Chaidh aithisg nan toraidhean fhoillseachadh aig toiseach an t-Ògmhìos agus faodar sin a leughadh air làrach-lìn chorporra Young Scot gus barrachd ionnsachadh mu na h-adhbharan a th’ aig daoine òga airson Gàidhlig ionnsachadh, an t-susbaint air-loidhne a tha a’ còrdadh riutha agus na faireachdainnean a th’ aca mun Ghàidhlig.

Leugh an aithisg an seo.

Bòrd na Gàidhlig a’ cur fàilte air Stiùiriche Leasachaidh Ùr

Tha Bòrd na Gàidhlig (BnG) toilichte innse gu bheil iad air Stiùriche Leasachaidh ùr fhastadh. 

Tha Iain Mac a Mhaoilein air a bhith ag obair aig BnG thar na sia mìosan a dh’fhalbh san dreuchd ‘eadar-amail’ gus taic a chur ris an adhartas a tha BnG a’ dèanamh.  Às dèidh dha pròiseas fastaidh shoirbheachail, bidh Iain a-nis a leantainn air san dreuchd seo.    

Rugadh agus thogadh Iain ann an Uibhist a Deas ach tha e a-nis stèidhichte ann an Steòrnabhagh.  Tha e air a bhith ag obair san roinn phoblach airson dà fhichead bliadhna agus aig ìre àrd oifigeir airson deich thar fhichead bliadhna. Bha Iain na Phrionnsapal agus Ceannard aig Colaisde a’ Chaisteil aig Oilthigh na Gàidhealtachd ‘s nan Eilean airson beagan a bharrachd air 8 bliadhna gun Lunasdal 2020.

Bhon Ghiblean 2017 chun t-Samhain 2019, bha e cuideachd ann an dreuchd pàirt-ùine mar Iar-Phrionnsapal (Co-sheirm Ro-innleachdail agus Èifeachdas Obrachaidh) aig Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean.

Bho 2004, bha e air a bhith na Stiùiriche Ionmhais is Seirbheisean Corporra aig a’ Cholaiste.  Gu ruige sin, bha e air a bhith ann an àrd-dhreuchdan ann an Comhairlean Ionadail agus Seirbheisean Poileis ann an Roinnein Ionmhais agus Corporra.

Thuirt Shona NicIllinnein, Ceannard Bhòrd na Gàidhlig:

“Tha sinn uamhasach toilichte gu bheil Iain ag obair còmhla rinn aig Bòrd na Gàidhlig.  Tha an t-uamhas de dh’eòlais aige a bhios air leth feumail thar na mìosan agus dha-rìreabh, na bliadhnaichean a tha romhainn agus sinn ag obair air an ath Phlana Nàiseanta. Tha tuigse mhath aige air dòighean-obrach, coimhearsnachdan agus cothroman ann an leasachadh agus sinn cinnteach gun tig feum mhòr às na sgilean aige.”    

Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig ann an Siorrachd Rinn Friù

Tha Bòrd na Gàidhlig (BnG) a’ cur fàilte air an naidheachd gun tèid Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig (FtG) a thabhann do sgoilearan bun-sgoile ann an Siorrachd Rinn Friù bhon Lùnastal 2022.

Thèid Foghlam tron Ghàidhlig a stèidheachadh ann an Bun-sgoil an Taobh Siar agus anns a’ chiad dol a-mach, thèid cuireadh a thoirt do sgoilearan ann an clasaichean 1-3.  Bidh aon chlas ann nuair a thoisicheas a’ bhliadhna-sgoile ùr san Lùnastal agus mar a dh’fhàsas an àireamh de sgoilearan a bhios a’ dol tro FhtG, thèid barrachd chlasaichean a chruthachadh.

Chaidh Bun-sgoil an Taobh Siar a thaghadh leis gu bheil e faisg air meadhan siorrachd Rinn Friù agus a’ Chomhairle airson ’s gum biodh cothrom aig gach sgoilear san sgìre air FtG.

Tha Bòrd na Gàidhlig, ann am com-pàirteachas leis an Ùghdarras Ionadail agus Comann nam Pàrant air iomairt shanasachd a lìbhrigeadh airson Foghlam tron Ghàidhlig thairis air sgìre Rinn Friù le tachartasan fiosrachaidh air-loidhne, sanasachd is agallamhan air Stèiseanan Radio ionadail is fiosrachadh tro na meadhanan sòisealta. Tha sinn air leth toilichte gu bheil an iomairt shanasachd seo air leantainn ris an t-seirbheis Foghlam Gàidhlig ùr seo a stèidheachadh.

Thuirt Màiri NicAonghais, Cathraiche Bhòrd na Gàidhlig:

“Tha e na thogail mòr dhuinn gu bheil Siorrachd Rinn Friù air an co-dhùnadh seo a ruighinn.  Tha e na amas dhuinn sa Phlana Nàiseanta gun tèid leudachadh air cothroman Foghlaim tro Mheadhan na Gàidhlig do sgoilearan air feadh na dùthcha agus tha sinn a’ cur fàilte mhòr air Ùghdarras eile a’ libhrigeadh FtG.”

Thuirt Shirley-Anne Somerville, Rùnaire a’ Chaibineit airson Foghlam:

“Tha gealltanas aig Riaghaltas na h-Alba gus cothroman Foghlam tro mheadhan na Gàidhlig a leudachadh agus tha mi ag aithneachadh na h-obrach a tha Comhairle Siorrachd Rinn Friù air dèanamh gus an cothrom seo a thoirt don òigridh.  Tha mi a’ guidhe gach soirbheachas do na sgoilearan seo agus iad a tòiseachadh air t-slighe leis a’ Ghàidhlig.”

Suirbhidh Beachdan Sòisealta na h-Alba

Bòrd na Gàidhlig a’ cur fàilte air Suirbhidh Beachdan Sòisealta na h-Alba agus taic dhan Ghàidhlig air a dhol am meud gu mòr thairis air an deich bliadhna mu dheireadh

 

Gheibhear lorg air an aithisg agus na duilleagan fiosrachaidh an seo.

 

Tha an àireamh de dh’Albannaich a tha comasach air beagan Gàidhlig a bhruidhinn air dùblachadh san deich bliadhna mu dheireadh a rèir an tionndaidh as ùire de Shuirbhidh Beachdan Sòisealta na h-Alba.

Tha an uiread de dhaoine a tha ag ràdh gu bheil iad comasach air co-dhiù corra fhacal Gàidhlig a bhruidhinn air dùblachadh bho 15% ann an 2012 gu 30% an-diugh.

Tha Bòrd na Gàidhlig, a’ phrìomh bhuidheann an Alba le dleastanas gus Gàidhlig adhartachadh air fàilte a chur air an t-suirbhidh mar fìor shoirbheas dhan chànan, leis na toraidhean a’ sealltainn gu bheil ìre shusbainteach de thaic agus de mhothachadh ann air feadh na dùthcha.

Tha Suirbhidh Beachdan na h-Alba (Scottish Social Attitudes Survey – SSA) air a dhèanamh le Ionad na h-Alba airson Rannsachadh Sòisealta (ScotCen) agus tha e air a bhith a’ cumail sùil air atharrachaidhean ann am beachdan sòisealta, poilitigeach agus moralta na h-Alba bho 1999.

Fhuair an suirbhidh a-mach gun robh còrr is an dàrna leth de dhaoine a rinn an suirbhidh airson ’s gum biodh fàs ann an àireamhan luchd-labhairt na Gàidhlig san àm ri teachd, le 56% den bheachd seo.

A rèir an t-suirbhidh, tha daoine òga, daoine le eòlas nas motha air a’ Ghàidhlig, agus an fheadhainn a tha air barrachd fhaicinn is cluinntinn den chànan am measg nam prìomh fhactaran ann am fàs a’ chànain. Tha an suirbhidh a’ sealltainn gu bheil beachdan fàbharach nas dualtaiche a bhith aig daoine a tha air Gàidhlig fhaicinn no a chluinntinn.

Tha an SSA cuideachd a’ sealltainn gun robh atharrachadh mòr ann am beachdan a thaobh foghlaim. Tha còrr is an dàrna leth den fheadhainn a ghabh pàirt san t-suirbhidh, 55% den bheachd gum bu chòir Gàidhlig a bhith air a teagasg do gach sgoilear aig aois eadar còig agus 15 eadar uair is dà uair a thìde gach seachdain. Seo àrdachadh mòr bho dìreach 38% ann an 2012.

Tha e soilleir cuideachd gu bheil a’ Ghàidhlig a’ cur ri sunnd le 70% de dh’inbhich ag ràdh gun robh faireachdainn de choileanadh aca bho bhith ag ionnsachadh na Gàidhlig.

Thuirt Màiri NicAonghais, Cathraiche Bhòrd na Gàidhlig: “Tha Bòrd na Gàidhlig a’ cur fàilte air an aithisg as ùire bho Shuirbhidh Beachdan Sòisealta na h-Alba. Is e fìor dheagh naidheachd a th’ anns na toraidhean seo agus tha iad a’ sealltainn gu bheil taic fharsaing ann dhan Ghàidhlig, rud a tha dòchasach dhi san àm ri teachd. Tha am fàs ann an cleachdadh na Gàidhlig ro chudromach airson a bhith a’ glèidheadh agus a’ toirt fàs air a’ Ghàidhlig sna bliadhnaichean ri teachd agus cumaidh sinn oirnn ag obair gun sgur gus taic agus fuasglaidhean a thoirt seachad gus an lean am fàs seo.

“Tha sinn fìor thoilichte leis an àrdachadh san àireimh de dhaoine aig a bheil eòlas air choreigin air a’ chànan – ’s e adhartas air leth a th’ ann gun do dhùblaich am figear seo ann an deich bliadhna Tha fios gun cuir taic a thaobh fàs ann am foghlam Gàidhlig sna sgoiltean againn ri tarraingeachd na Gàidhlig do na ginealaichean ri tighinn agus tha sinn an dùil gum bi seo na phàirt chudromach den ro-innleachd againn gus togail air an t-soirbheas seo.

Thuirt Shirley-Ann Somerville, Rùnaire a’ Chaibineit airson Cànanan na h-Alba: “Tha an t-àrdachadh anns an àireimh de dhaoine aig a bheil comas Gàidhlig a bhruidhinn gu ìre air choreigin agus an taic dhan àrdachadh leantainneach a’ sealltainn gu bheil dealas an Riaghaltais seo gus an cànan a bhrosnachadh agus a leasachadh a’ toirt buaidh bhrìoghmhor.

“Tha sinn airson dèanamh cinnteach gum faigh an fheadhainn a tha airson Gàidhlig a chleachdadh no ionnsachadh, an cothrom sin a dhèanamh agus leanaidh sinn oirnn ag obair còmhla ri com-pàirtichean a dh’ionnsaigh an amais seo.”

 

Buidheann Thar-Phàrtaidh na Gàidhlig

Bidh an ath choinneamh de Buidheann Thar-Phàrtaidh na Gàidhlig air Dimàirt 21 An t-Ògmhios aig 18:30.

‘S e Bòrd na Gàidhlig (BnG) rùnaire Buidheann Thar-phàrtaidh na Gàidhlig. Bidh a’ bhuidheann a’ coinneachadh dà thuras sa bhliadhna, agus is e Alasdair Allan (BPA) Cathraiche na buidhne.

Clàraibh an-seo

Clàr-gnothaich 21.06.2022

Ma bhios ceist agaibh, cuiribh fios gu fios@gaidhlig.scot.

 

 

 

Ceisteachan: Cleachdadh na Gàidhlig 2022

Tha lèirmheas neo-eisimeileach a’ dol air adhart an-dràsta le sgioba fo stiùir Sabhal Mòr Ostaig air adhartas a’ Phlana Nàiseanta làthaireach. Mar phàirt den obair seo, tha iad a’ rannsachadh cleachdadh na Gàidhlig.

Tha sinn a’ sgaoileadh ceisteachan goirid mar phàirt de lèirmheas seo. Bhiodh sinn air leth taingeil nam biodh mionaid agaibh airson seo a lìonadh a-steach. Bidh e fosgailte airson 24 uair a thìde a-mhàin (bho 8f air 19 Ògmhios gu 8f air 20 Ògmhios) agus ri lìonadh a-steach an-seo: https://bit.ly/CCnG2022

Cuiridh na freagairtean seo ri aithisg SMO a thig a-mach sna mìosan ri thighinn.

**Fiosrachadh mu Phrìobhaideachd**

https://www.gaidhlig.scot/wp-content/uploads/2020/12/Privacy-Notice-NGLP-23-28-Questionnaire-GE.pdf 

Làrach-lìn Ùr – cleachdi.scot

Tha Bòrd na Gàidhlig (BnG) glè thoilichte innse gu bheil iad air làrach-lìn ùr a chruthachadh mar ghoireas dhan a h-uile duine aig a bheil Gàidhlig. 

Tha cleachdi.scot a-nis beò agus ’s e goireas ùr a th’ ann far am faighear lorg air barrachd fiosrachaidh mu thachartasan air feadh an t-saoghail a tha air an lìbhrigeadh tro mheadhan na Gàidhlig a-mhàin.

’S e goireas ùr a tha seo a bhios air leth feumail an dà chuid do bhuidhnean agus do dhaoine.  Thèid aig buidhnean air na tachartasan Gàidhlig aca a shanasachd cruinn còmhla ann an aon àite air-loidhne agus aig a’ cheart àm, thèid aig duine sam bith air na tachartasan ud a lorg air aon làrach-lìn.

A bharrachd air a sin, gheibhear lorg air fiosrachadh air mar a thoisicheas sibh fhèin buidheann no tachartas le bhidiothan taiceil a tha ag amas air daoine a bhrosnachadh gus buidhnean a chruthachadh mu chuspairean a chòrdas riutha.

Thairis air an dà bhliadhna a dh’fhalbh, tha sinn uile air a bhith taingeil gu bheil cothroman gus tighinn còmhla air-loidhne air a bhith ann agus cuideachd, gu bheil iad sin air coimhearsnachdan air-loidhne a chruthachadh agus a neartachadh.  Leis gu bheil cothrom ann do dhaoine coinneachadh aghaidh ri aghaidh a-rithist, tha e cudromach gun cùm sinn oirnn leis na cothroman air-loidhne cuideachd.

Tha sinn a’ cur fàilte air beachdan agus molaidhean bho dhaoine gus dèanamh cinnteach gu bheil an goireas ùr seo a’ freagradh oirbh cho math ’s as urrainn.  Ma tha sibh airson beachd a thoirt seachad, faodar post-d a chur gu fios@cleachdi.scot no greim fhaighinn oirnn air na meadhanan sòisealta no tron làrach-lìn fhèin. 

Thuirt Brian Ó hEadhra, Manaidsear Chom-pàirteachasan is Maoineachaidh aig Bòrd na Gàidhlig:

“Bha e follaiseach dhuinn gun robh feum air àite sònraichte air-loidhne far am faigheadh daoine fios mu na tachartasan a bha a gabhail àite tro mheadhan na Gàidhlig – an dà chuid air-loidhne agus aghaidh ri aghaidh.  Tha sinn air leth toilichte leis an làraich-lìn agus sinn an dòchas gum bi i na goireas feumail do dhaoine san àm ri teachd. Tha sinn a’ faireachdainn gun tig buannachd mhòr às agus daoine a’ faighinn a-mach mu thachartasan ’s dòcha air nach robh iad eòlach. Gheibh daoine beachd air an uimhir de thachartasan a tha a’ gabhail àite air feadh na dùthcha.  Cuideachd, bidh fiosrachadh ann mu thachartasan thall-thairis a thèid a chumail air-loidhne – leithid ann an Alba Nuadh agus san Roinn Eòrpa.”   

www.cleachdi.scot

 

Suirbhidh Luchd-Ùidh 2022

A bheil sibh air a bhith ann an conaltradh le Bòrd na Gàidhlig tharais air a’ bhliadhna a dh’fhalbh?

Tha Suirbhidh Luchd-Ùidh 2022 aig Bòrd na Gàidhlig fosgailte a-nis agus sinn a’ cur fàilte air beachdan agus molaidhean bhuaibh uile.

Bhiodh sinn fada nur comain nam b’ urrainn dhuibh am foirm seo a’ lìonadh ro 5f air Diardaoin 30 An t-Ògmhios 2022.

Bòrd na Gàidhlig a’ toirt seachad £500,000 airson Oifigearan Gàidhlig

Tha Bòrd na Gàidhlig air còrr is £500,000 a thoirt do 21 pròiseact Gàidhlig mar phàirt de Sgeama nan Oifigearan Gàidhlig – maoin ùr a chaidh a dhealbhadh gus cothrom a thoirt do bhuidhnean gus neach-obrach fhastadh le fòcas air leasachadh a’ chànain.

Fhuair am Bòrd tòrr mòr iarrtasan airson a’ phrògraim, agus mar thoradh air sin chaidh am buidseat a dhùblachadh gus an t-iarrtas a choileanadh.

Chaidh fàilte a chur air iarrtasan bho bhuidhnean san treas roinn a bha ag iarraidh dreuchd ùr a chruthachadh, no dreuchd leasachaidh Gàidhlig a leudachadh. Tha gach duais ag amas air taic a thoirt do dhreuchdan oifigearan ann an coimhearsnachdan no roinnean far a bheil gainnead solar Gàidhlig aig an àm seo.

Tha Comann nam Pàrant Phort Rìgh, buidheann do phàrantan Gàidhlig air aon de ghrunn bhuidhnean a tha gu bhith a’ faighinn buannachd bhon t-sruth maoineachadh ùr, agus iad air an tabhartas as motha de £39,500 fhaighinn. Thèid am maoineachadh a chur a dh’ionnsaigh a bhith a’ cruthachadh dreuchd ùr mar Mhanaidsear Leasachaidh Gàidhlig taobh a-staigh na sgoile, a bheir còmhla an obair leasachaidh Gàidhlig leantainneach air feadh an Eilean Sgitheanaich.

Am measg buidhnean eile a fhuair maoineachadh, tha Coimhearsnachd Bharraigh agus Bhatarsaidh a fhuair maoineachadh £25,000 airson oifgear leasachaidh ùr.

Fhuair Young Scot tabhartas bhon mhaoineachadh, le duais de còrr is £13,000 a dh’ionnsaigh a bhith a’ cumail obair mar Neach-taic Didseatach Gàidhlig a’ dol.

Chaidh obair fhor-ghnìomhach aig Culture, Heritage and Arts Assembly Argyll and Isles (CHARTS) ann an leasachadh nan ealan air feadh Earra-Ghàidheal aithneachadh le duais de £25,000 airson Oifigear Cultar Gàidhlig, agus tha Comann na Camanachd air £16,000 fhaighinn gus Oifigear Leasachaidh Gàidhlig fhastadh.

Bidh Ionad Ghàidhlig Dhùn Èideann cuideachd a’ fastadh Oifigear Leasachaidh gus na ciad ìrean de chruthachadh ionad Gàidhlig ann an Dùn Èideann a thoirt air adhart às dèidh duais de £13,600 fhaighinn mar phàirt de Mhaoineachadh nan Oifigearan Gàidhlig.

Thuirt Màiri NicAonghais, Cathraiche Bhòrd na Gàidhlig: “Tha Bòrd na Gàidhlig a’ cumail air a’ toirt seachad fhuasglaidhean ùr-ghnàthach dhan iarrtas a tha a’ sìor fhàs airson solar Gàidhlig air feadh na h-Alba agus cha robh seo riamh cho follaiseach ’s a bha e san iarrtas airson ar Maoineachadh Oifigear Gàidhlig as ùire.

“Bha sinn air leth toilichte le inbhe nan tagraidhean, agus mar thoradh air sin chaidh a’ chiad phoit a dhùblachadh gu còrr is £500,000. Tha a h-uile buidheann fìor airidh air a’ mhaoineachadh agus bidh am pàirt aca uile ann a bhith a’ gleidheadh agus a’ toirt fàs air a’ Ghàidhlig, a’ dèanamh cinnteach gum faigh daoine anns gach ceàrnaidh den dùthaich buannachd airson nam bliadhnaichean ri teachd.”

Thuirt Rùnaire an Fhoghlaim Shirley-Anne Somerville: “Tha mi a’ cur meal-a-naidheachd air a h-uile buidheann a fhuair taic agus tha mi a’ cur fàilte air sàr obair nam buidhnean sin a tha ag obair air feadh na h-Alba. Tha a’ Ghàidhlig na pàirt ro-chudromach de dhearbh-aithne chultarach na h-Alba agus tha sinn gu mòr airson cur ris a’ chothrom aig daoine gus an cànan ionnsachadh agus a chleachdadh.

Tha tòrr de na buidhnean seo a’ cumail taic ri sgìrean far a bheil a’ Ghàidhlig laidir sa choimhearsnachd agus tha e cudromach gum faigh iad cothrom soirbeachadh.

“Tha farsaingeachd de ghealltanasan àrd-amasach aig Riaghaltas na h-Alba airson a’ chànain. Bidh obair nam buidhnean sin agus na pròiseactan a lìbhrigeas iad deatamach gus taic a chumail ris na geallaidhean sin agus ri soirbheas a’ chànain.”

Bidh Bòrd na Gàidhlig a’ ruith diofar sgeamaichean maoineachaidh aig diofar amannan tron bhliadhna. Ma tha moladh agad airson pròiseact, cuir post-d gu: tabhartas@gaidhlig.scot, no fòn gu 01463 225 454.