Tha Sgeama nan Tabhartasan Foghlaim air Fhosgladh do dh’Iarrtasan

Tha Bòrd na Gàidhlig toilichte innse gun deach sgeama nan Tabhartasan Foghlaim fhosgladh do dh’iarrtasan an t-seachdain-sa.

Chaidh an sgeama seo stèidheachadh gus taic a chumail ri daoine a tha ag obair a dh’ionnsaigh dreuchd fhaighinn mar neach-teagaisg Gàidhlig agus taic a thoirt do thidsearan foghlam tro mheadhan na Gàidhlig gus na sgilean aca a leasachadh.

Tha taic ri fhaotainn airson cìsean cùrsaichean freagarrach, mur eil thu airidh air taic bho SAAS airson seo, agus tha tabhartas cosgaisean bith-beò ri fhaighinn cuideachd.

Cò dh’fhaodas iarrtas a chur a-steach?

 • Oileanaich a tha a’ dèanamh PGDE ann am Foghlam Gàidhlig (airson ìre Bun-sgoile agus Àrd-sgoile – an dà chuid Gàidhlig mar chuspair agus cuspairean tron Ghàidhlig)
 • Oileanaich a tha a’ dèanamh Fo-cheum ann am Foghlam Gàidhlig, (BA no MA Foghlam, no MA ann an Gàidhlig le Foghlam)
 • Oileanaich a tha a’ dèanamh HNC no HND ann an tràth-bhliadhnaichean no cùram-chloinne na Gàidhlig
 • Luchd-teagaisg a tha ann an dreuchd co-cheangailte ri foghlam tron Ghàidhlig a tha airson cùrsa a dhèanamh gus na sgilean aca a leasachadh no
 • Luchd-teagaisg le teisteanas a tha airson na sgilean aca leasachadh gus gluasad gu foghlam tron Ghàidhlig

Dùnaidh an sgeama seo aig 3f air Dimàirt 3 Sultain 2024 agus feumaidh iarrtasan a bhith a-steach againn ron ceann-là sin.

Lorgar barrachd fiosrachaidh mun sgeama an seo.

Sgeama Tabhartasan Tràth-bhliadhnaichean air Fhosgladh do dh’Iarrtasan

Tha Bòrd na Gàidhlig air sgeama Tabhartasan nan Tràth-bhliadhnaichean fhosgladh do dh’iarrtasan airson na bliadhna 2024/25, le taic-airgid ri fhaighinn do bhuidhnean tràth-bhliadhnaichean air feadh na h-Alba a tha airson seiseanan Gàidhlig a’ ruith.

Tha an sgeama fosgailte do bhuidhnean saor-thoileach is treasaibh-roinn is taic suas ri £5,000 ri fhaighinn do bhuidhnean a tha coinneachadh gach seachdain, is suas ri £15,000 ri fhaighinn do bhuidhnean a tha coinneachadh nas trice.

Tha sgeama am bliadhna gu sònraichte ag amas air taic a chur ri bhuidhnean a tha sealltainn mar a bhios iad a’ coileanadh na builean leanas:

 • A’ daingneachadh gu bheil cothrom seasmhach aig clann is teaghlaichean air solar tràth-bhliadhnaichean Gàidhlig
 • A’ cur ris an àireamh chloinne a tha a’ cumail a’ dol le ionnsachadh tron Ghàidhlig aig ìrean eadar-ghluasaid
 • A’ cuideachadh barrachd theaghlaichean ann an Alba a bhith mothachail air na buannachdan a thig bho dhà-chànanas agus air na cothroman a gheibhear le foghlam tron Ghàidhlig
 • A’ cuideachadh phàrantan gus am bi eòlas nas fheàrr aca air goireasan agus air na cothroman a th’ ann gus taic a chumail is conaltradh a dhèanamh ri an cuid chloinne tron Ghàidhlig san taigh agus sa choimhearsnachd

Thèid dà sheisean fiosrachaidh a lìbhrigeadh gus cothrom a thoirt dhuibh barrachd ionnsachadh mun sgeama, taic fhaighinn le foirmean iarrtas a lìonadh, agus ceistean sam bith a th’ agaibh mun sgeama fhaighneachd air na h-oifigearan a tha ga stiùireadh gu làitheil. Gheibhear barrachd fiosrachaidh mu na seiseanan seo agus cothrom clàradh air Eventbrite.

Gheibhear stiùireadh is tuilleadh fiosrachaidh mun sgeama an seo cuideachd.

Freagairt air Co-chomhairleachadh: Dreach Stiùireadh agus Co-dhùnadh Coitcheann airson Teisteanas Teagaisg ann am Foghlam Adhartach

Chuir Bòrd na Gàidhlig freagairt a-steach dhan cho-chomhairle le Riaghaltas na h-Alba air an Dreach Stiùireadh agus Co-dhùnadh Coitcheann airson Teisteanas Teagaisg ann am Foghlam Adhartach. Am measg na puingean a chaidh a thogail thuirt sinn:

“Tha raon de chùrsaichean Foghlam Adhartach, an dara cuid tro mheadhan na Gàidhlig no le susbaint co-cheangailte ris a’ Ghàidhlig, gan tabhann aig an àm seo le UHI agus Colaiste Cheilbhinn, mar eisimpleir. Le FtG a’ leudachadh air feadh na dùthcha agus prògraman ùra gan cruthachadh, tha e cudromach gun dèanar cinnteach gu bheil an Stiùireadh a’ gabhail a-steach lìbhrigeadh gu leòr tron Ghàidhlig agus tron Bheurla airson a bhith iomchaidh thar nan cùrsaichean TQFE gu lèir.”

Tha am freagairt slàn ri leughadh an seo.

Freagairt air Co-chomhairleachadh: Bile Ciorraman Ionnsachaidh, Òtasam agus Niùro Eug-samhlachd

Chuir Bòrd na Gàidhlig freagairt a-steach dhan cho-chomhairle le Riaghaltas na h-Alba air Bile Ciorraman Ionnsachaidh, Òtasam agus Niùro Eug-samhlachd. Am measg na puingean a chaidh a thogail thuirt sinn:

“Tha e ro-chudromach gum bi a h-uile moladh cocheangailte ri foghlam gu tur co-chòrdail ris a’ phrionnsapal gu bheil foghlaim ann an Alba ga lìbhrigeadh ann an dà chànan, an dàrna cuid tro mheadhan na Gàidhlig no tro mheadhan na Beurla. A thaobh feumalachdan taic a bharrachd agus feumalachdan sònraichte aig clann is daoine òga niùro eug-samhlach tha farsaingeachd de cheistean sònraichte co-cheangailte ri foghlam bogaidh agus dàchànanas air am bu chòir iomradh a thoirt airson gach moladh. Is urrainn Bòrd na Gàidhlig agus buidhnean eile leithid Stòrlann agus Foghlam Alba taic-airgid a thoirt seachad gus taic a chumail ri in-ghabhail an dà chuid a thaobh solar tro Mheadhan na Gàidhlig agus Foghlam tro Mheadhan na Beurla (FtG).

Tha Bòrd na Gàidhlig a’ moladh cho lèirsinneach ’s a tha nàdar na Sgrìobhainn Co-chomhairleachaidh agus an aithris air td23: “tha a h-uile duine a tha a’ toirt seachad taic no seirbheisean, leithid cùram slàinte, foghlam agus cùram, … soilleir mu na dleastanasan aca fon Bhile agus mu cò dha a tha seo a’ buntainn”.”

Tha am freagairt slàn ri lorg an seo.

Seisean Trèanaidh do Luchd-phròbhaidh

Tha Bòrd na Gàidhlig a’ ruith seiseanan trèanaidh Gàidhlig do luchd Pròbhaidh am-bliadhna!

Thèid 4 seiseanan a lìbhrigeadh agus thèid an dàrna seisean a ruith air Diciadain, 28.02.24 bho 4.15f gu 5.15f air-loidhne, air Microsoft Teams. Chan fheum cunntas Teams a bhith agaibh airson an seisean a fhrithealadh.

Thèid fòcus a dhèanamh air Stòrlann agus tha sinn toilichte gum bi luchd-obrach Stòrlann ann airson bruidhinn ribh mu na diofar ghoireasan a th’ aca aig ìre bun-sgoil agus aig ìre àrd-sgoil.

Bidh fàilte bhlàth oirbh tighinn airson èisteachd is bruidhinn riutha agus ’s e deagh chothrom do luchd-phròbhaidh ceanglaichean a dhèanamh le tidsearan ùra eile far Alba.

Cha deach co-dhùnadh a dhèanamh mu na cinn-latha airson an dà sheisean a tha ri thighinn fhathast, ach bidh fòcas agus cothroman ionnsachaidh eadar-dhealaichte aig gach fear. Chan fheum sibh a bhith air a’ chiad sheisean a fhrithealadh gus an seisean seo no an dà sheisean ri thighinn a fhrithealadh.

Ma tha barrachd fiosrachaidh a dhìth oirbh, faodar fios a chur gu Sian Baldwin, Oifigear Leasachaidh (Tidsearan), aig sian@gaidhlig.scot.

Faodar clàradh airson an t-seisean air Eventbrite.

Tabhartasan Cùrsaichean Bogaidh do Luchd-obrach Foghlaim

Tha an sgeama Tabhartasan Cùrsaichean Bogaidh Gàidhlig do Luchd-obrach Foghlaim a-nis fosgailte do dh’iarrtasan airson 2024/25!

Chaidh an sgeama seo a steidheachadh gus taic a chumail ri Luchd-teagaisg & Luchd-obrach Tràth- ionnsachadh is Cùram-chloinne (TIC) a tha airson cùrsaichean bogaidh Gàidhlig a dhèanamh agus a bhith comasach teagasg sa Ghàidhlig. Tha suas ri £50,000 ri fhaighinn airson gach tidsear a tha soirbheachail tron sgeama, is buidseat na sgeama aig £150,000.

Ag obair ann an com-pàirteachas le Oilthighean a tha a’ toirt seachad chùrsaichean-bogaidh Gàidhlig mar-thà, tha Bòrd na Gàidhlig a’ toirt cuireadh do dh’Ùghdarrasan Ionadail tagraichean ainmeachadh a bhiodh deònach cùrsa-bogaidh Gàidhlig fad bliadhna a ghabhail os làimh, a bheireadh comas dhaibh gluasad gu Foghlam Tro Mheadhan na Gàidhlig san Lùnastal 2025.

Faodaidh Ùghdarrasan Ionadail cosgaisean iarraidh air Bòrd na Gàidhlig gus pàigheadh airson luchd-solair an àite luchd- obrach a gheibh àite air cùrsa-bogaidh Gàidhlig. Mar phàirt de phròiseas an iarrtais, bidh aig Ùghdarrasan Ionadail ri dearbhadh a thoirt air càit am biodh tagraichean gam fastadh an dèidh dhaibh crìoch a chur air a’ chùrsa-bhogaidh san Lùnastal 2025.

Thèid seisean fiosrachaidh air loidhne a chumail air Diciadain, 07.02.24. Faodaidh tidsearan agus uchd-Obrach TIC agus luchd-obrach Ùghdarrasan Ionadail a chlàradh air Eventbrite gus barrachd ionnsachadh mun sgeama agus ceistean sam bith fhaighneachd.

Bu chòir iarrtasan taic-airgid a chur a-steach do Bhòrd na Gàidhlig cho luath ’s a ghabhas, is an sgeama a’ dùnadh air 26 Màrt 2024.

Lorgar barrachd fiosrachaidh mun sgeama an seo.

Seiseanan Trèanaidh do Luchd-pròbhaidh!

Tha Bòrd na Gàidhlig a’ ruith seiseanan trèanaidh Gàidhlig do Luchd-pròbhaidh am-bliadhna!

Thèid 4 seiseanan a ruith agus thèid a’ chiad fhear a ruith air Diciadain, 06.12.23 bho 4.15f gu 5.15f air-loidhne air Microsoft Teams.

Thèid fòcus a dhèanamh air Foghlam Alba agus tha sinn toilichte gum bi Maeve MacKinnon ann airson bruidhinn ribh mu na diofar ghoireasan aca agus an taic a tha a thabhainn do thidsearan.

Bidh fàilte bhlàth air luchd-pròbhaidh tighinn ann airson èisteachd is bruidhinn rithe agus ’s e deagh chothrom a th’ ann dhaibh ceanglaichean a dhèanamh le tidsearan ùra eile air feadh na h-Alba.

Ma tha sibh airson tighinn chun t-seisean, faodar àite a ghlèidheadh air Eventbrite. Na caill an cothrom – chan eil ach 25 tiocaidean ri fhaighinn!

Cha deach na cinn-là airson na trì seiseanan eile aontachadh fhathast, ach bidh fòcas agus cothroman ionnsachaidh eadar-dhealaichte aig gach fear:

 • Goireasan Gàidhlig Eile
 • Foghlam Bogaidh
 • Cothrom Coinneachadh ri Bhuidhnean Gàidhlig a tha a’ Cumail Taic ri Sgoiltean agus Foghlam

Ma tha barrachd fiosrachaidh a dhìth oirbh, faodar fios a chur gu Sian Baldwin, Oifigear Leasachaidh (Tidsearan), aig sian@gaidhlig.scot.

Cuairt-litir Foghlaim, An t-Ògmhìos 2023

Fàilte dhan chiad chuairt-litir aig Sgioba an Fhoghlaim aig Bòrd na Gàidhlig. Tha sinn airson fiosrachadh a chumail ribh mu chuid de na nithean anns an robh sinn an sàs agus mu thachartasan a tha ri thighinn. Ma tha thu airson na cuairt-litrichean seo fhaighinn ann am post-d nuair a thig iad a-mach, lìon am foirm aig bonn na duilleige!

Tadhal air sgoiltean

Picture: Two mid to late high school aged pupils in school uniform using a laptop in a classroom.

Tha an t-Oifigear Leasachaidh (Tidsearan) Angela NicLeòid air a bhith a’ tadhal air àrd-sgoiltean air feadh na dùthcha ag amas air òigridh a bhrosnachadh gus beachdachadh air dreuchd ann an teagasg sa Ghàidhlig. Bu mhath leatha taing mhòr a thoirt do gach sgoil a chuir fàilte orra, gu h-àraid dha na tidsearan Gàidhlig a tha a’ dèanamh obair ionmholta gach latha, agus dha na sgoilearan dealasach a ghabh pàirt.

Mura d’fhuair Angela cothrom tadhal air an sgoil agaibh fhathast bidh i an dòchas sin a dhèanamh aig toiseach na h-ath bhliadhna sgoile. Tha sibh làn di-beathte fios a chur thuice nam biodh seisean den leithid feumail dhan sgoil, colaiste no oilthigh agaibh le bhith cur post-d gu angela@gaidhlig.scot.

Fèilltean Dhreuchd agus Tachartasan Eile

Tha Angela air a bhith a’ frithealadh Fhèilltean Dhreuchd agus Tachartasan DYW gus daoine òga a bhrosnachadh gu dreuchd ann an teagasg sa Ghàidhlig. Ghabh i cuideachd pàirt ann an co-labhairt ceannardais airson sgoilearan ÀS5 agus ÀS6 ann an Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu air Dihaoine 2 Ògmhios.

Ma tha tachartas den leithid a’ gabhail àite san sgoil, colaiste, oilthigh no coimhearsnachd agaibh, leigibh fios ma tha cothrom ann dhan Oifigear Leasachaidh (Tidsearan) a bhith an làthair ann am post-d gu angela@gaidhlig.scot.

Duaisean Foghlaim na h-Alba

Picture: James Gillespie's High School Staff, winners of the Gaelic Award at the Scottish Education Awards, standing with Jennifer McHarrie, Bòrd na Gàidhlig's Director of Education, holding their award after collecting it at the awards ceremony. Text reads 'Education Newsletter June 2023'

Ghabh Duaisean Foghlaim na h-Alba àite ann an Glaschu air Diciadain 7 Ògmhios agus bha Bòrd na Gàidhlig air leth toilichte taic a chur ri Duais Foghlaim na Gàidhlig a-rithist am-bliadhna. Mealaibh ur naidheachd air na trì sgoiltean a bh’ air a’ gheàrr-liosta – Àrd-sgoil Sheumais Ghilleasbuig, Bun-sgoil Goodlyburn agus Sgoil Ghràmair Dhùn Omhain – agus gu sònraichte air Àrd-sgoil Sheumais Ghilleasbuig a ghlèidh Duais Foghlaim na Gàidhlig air an latha.

Young Scot Awards

Picture: Mark Smith holding his finalist's certificate at the 2023 Young Scot Awards.

Bha Jennifer McHarrie, Stiùiriche Foghlaim Bhòrd na Gàidhlig, an làthair aig Duaisean Young Scot ann an Glaschu agus bha i air a brosnachadh gu mòr luchd-labhairt na Gàidhlig fhaicinn air a’ gheàrr-liosta! Mealaibh ur naidheachd dhan a h-uile duine a chaidh ainmeachadh air na geàrr-liostaichean agus a ghlèidh duais air an oidhche.

COSLA

Choinnich Shona NicIllInnein, Ceannard Bhòrd na Gàidhlig agus Jennifer McHarrie, Stiùiriche Foghlaim Bhòrd na Gàidhlig, ri riochdairean COSLA air Diluain 12 Ògmhios gus bruidhinn air co-obrachadh a thaobh leasachaidhean ann am foghlam Gàidhlig.

Tabhartasan nan Tràth-bhliadhnaichean

Tha sgeama taic-airgid Tabhartasan nan Tràth-bhliadhnaichean fosgailte gu Diardaoin 13 Iuchar. Bidh an sgeama seo a’ cumail taic ri buidhnean tràth-bhliadhnaichean air feadh na dùthcha gus na seiseanan Gàidhlig aca a ruith.

Chùm Bòrd na Gàidhlig seiseanan fiosrachaidh mun sgeama air-loidhne gus taic a thoirt seachad a thaobh iarrtasan a lìonadh, ach ma tha ceist sam bith fhathast agaibh cuiribh fios thugainn aig tabhartas@gaidhlig.scot.

Lorgar barrachd fiosrachaidh mun sgeama an seo.

Tabhartasan Foghlaim

Tha an sgeama Tabhartasan Foghlaim fosgailte gu Diardaoin 5 Sultain, is taic ri fhaighinn do dh’oileanaich air cùrsa teagaisg/cùram-cloinne, tidsearan Gàidhlig a tha airson cuspair eile a theagasg no na sgilean aca a leasachadh, no tidsearan gun Ghàidhlig a tha airson Gàidhlig ionnsachadh is gluasad gu FtG.

Tha taic ri fhaighinn airson cìsean a’ chùrsa agus cuideachd tabhartas bith-beò, is tha suimeannan a bharrachd ri fhaighinn do dhaoine a tha no a bha ann an cùram no a tha ag amas air teagasg àrd-sgoile.

Lorgar barrachd fiosrachaidh mun sgeama an seo.

Rannsachadh 0-3

Tha Wilson MacLeòid a’ dèanamh rannsachadh às leth Bhòrd na Gàidhlig air roinn 0-3. Chaidh fios a sgaoileadh gu buidhnean tràth-bhliadhnaichean ach ma tha fiosrachadh a bharrachd a dhìth oirbh cuiribh fios thugainn ann am post-d gu foghlam@gaidhlig.scot.

Acadamaidh Greenfaulds

Bòrd na Gàidhlig staff at Greenfaulds high school. From left to right; Angela NicLeòid - Development Officer (Teachers), Jennifer McHarrie - Director of Education, Mary Morrison - Education Development Officer, Ruairidh Hamilton - Communications Officer.

Bha Stiùiriche Foghlaim, Oifigearan Leasachaidh airson Tràth-bhliadhnaichean agus Tidsearan agus Oifigear Conaltraidh BnG an làthair aig tachartas Gàidhlig aig Àrd-sgoil Greenfaulds sa Chèitean. Thàinig sgoilearan ÀS1-3 à àrd-sgoiltean air feadh Meadhan na h-Alba còmhla airson barrachd fhaighinn a-mach mu na buannachdan aig dreuchdan Gàidhlig. ’S e tachartas air leth soirbheachail a bha seo agus tha sinn a’ coimhead air adhart ri taic a chumail ris san àm ri teachd.

Seiseanan Trèanaidh airson Tidsearan Ùra

Chuir Bòrd na Gàidhlig air dòigh ceithir seiseanan trèanaidh air-loidhne dha tidsearan-pròbhaidh anns an t-seisean 2022/23 le riochdairean bho Fhoghlam Alba, Stòrlann, buidhnean Gàidhlig (leithid Fèisean nan Gàidheal, CnaG agus Astar Media às leth FilmG), agus Sabhal Mòr Ostaig.

Ma tha sibh nur tidsear ùr ann an 2023/24 agus ùidh agaibh anns na seiseanan trèanaidh, cuiribh fios thugainn ann am post-d gu angela@gaidhlig.scot.

Co-labhairt foghlaim Sabhal Mòr Ostaig

Picture: Sabhal Mòr Ostaig's Àrainn Chaluim Chille and Tower buildings as well as the outdoor amphitheater at the front of the buildings.

Bha Sgioba Foghlaim Bhòrd na Gàidhlig an làthair aig a’ cho-labhairt Foghlam Gàidhlig: An-dè, An-diugh, agus A-màireach air 15 agus 16 Ògmhios aig Sabhal Mòr Ostaig, a fhuair taic-airgid bho Bòrd na Gàidhlig. Bhruidhinn Stiùiriche Foghlaim Bhòrd na Gàidhlig air a’ chuspair ‘Ag obair air Ro-innleachd Nàiseanta ùr airson Foghlam Gàidhlig’.

cleachdi.scot

Picture: Three young girls sitting on the edge of the stage in Sabhal Mòr Ostaig's Talla Mhòr (Big Hall)

Tha sinn an dòchas gu mòr gum bi fìor dheagh shaor-làithean agaibh uile, gu h-àraid na tidsearan, sgoilearan agus pàrantan a tha làn airidh orra! Tha sinn airson cur nur cuimhne gu bheil tachartasan Gàidhlig air an làraich-lìn cleachdi an dà chuid ann an sgìrean ionadail air feadh na dùthcha agus air-loidhne. Tha sinn an dòchas gum bi cothroman ann dhuibh ur cuid Gàidhlig a chleachdadh thairis air na saor-làithean.

Nach toir sibh sùil air an làraich-lìn, agus carson nach clàraich sibh tachartasan sam bith air a bheil sibh pèin eòlach?

Gabh sùil air làrach-lìn Cleachdi!

Aithris air Aithisg Riaghaltas na h-Alba air Co-chomhairle Bile nan Cànan Albannach

Thuirt Màiri NicAonghais, Cathraiche Bhòrd na Gàidhlig: “Tha sinn a’ cur fàilte air a’ cheum as ùire seo le Riaghaltas na h-Alba agus iad a’ toirt air adhart Bile nan Cànan Albannach ùr.  Tha tòrr san aithisg a tha co-cheangailte ri leasachaidhean a tha an gnìomh mar-thà agus a dh’fheumar a neartachadh agus a leudachadh.”

“Tha e cuideachd a’ sealltainn gu bheil aonta ann ri molaidhean a chuir Bòrd na Gàidhlig na fhreagairt an-uiridh agus gu bheil feum air reachdas nas treasa gus barrachd adhartais a dhèanamh.”

“Dh’fhiosraich na còmhraidhean a bh’ againn le raon farsaing de choimhearsnachdan tro 2021 agus 2022 ar beachdan air dè na h-atharrachaidhean a tha a dhìth gus suidheachadh na Gàidhlig ann an Alba a neartachadh.  Chuidich na còmhraidhean sin cuideachd le deasachadh an ath Phlana Nàiseanta na Gàidhlig a thèid fhoillseachadh a dh’aithghearr.”

“Chuir sinn fàilte cuideachd air an aithneachadh gu bheil feum aig Bòrd na Gàidhlig air stòrasan a bharrachd gus a’ bhuaidh a th’ againn an-dràsta a mheudachadh. Ma thig dleastanas sam bith a bharrachd bho reachdas ùr, atharraichidh seo na foincseanan agus na structaran againn, a’ fàgail gum bi feum againn air stòrasan gu leòr airson a bhith a’ lìbhrigeadh na thathar an dùil.”

“Bha co-thaobhadh làidir eadar cuid de mholaidhean aig Bòrd na Gàidhlig agus na molaidhean aig daoine eile a ghabh pàirt sa cho-chomhairle, leithid:

–           Bunait reachdail nas treasa airson planaichean Gàidhlig, a’ comasachadh buaidh agus cunntachalachd a bharrachd.

–           Reachdas gus còir a chruthachadh air foghlam tro mheadhan na Gàidhlig (FtG).

–           Stiùireadh nas treasa agus barrachd cunntachalachd airson FtG, a’ toirt air Ùghdarrasan a bhith a’ planadh leasachadh agus a bhith ag aithris air adhartas gach bliadhna.

–           Barrachd taic airson fastadh agus, gu sònraichte, gleidheadh luchd-obrach foghlam tron Ghàidhlig airson solar tràth-bhliadhnaichean, bun-sgoile agus àrd-sgoile.

–           Cho cudromach ’s a tha cùisean eaconamach is sòisealta ann a bhith a’ glèidheadh agus a’ tàladh dhaoine òga do na h-eileanan.”

“Tha an aithisg seo agus a’ cho-chomhairle againn fhìn a’ sealltainn gu bheil ùidh mhòr aig daoine sa Ghàidhlig san àm ri teachd agus air cho cudromach ’s a tha i ann an sgìrean eileanach, dùthchail agus bailteil na h-Alba.”

“Tha miann anns an dà aithisg gum bi Bòrd na Gàidhlig nas fhosgailte agus nas soilleire agus a bhith a’ sealltainn an adhartais againn san obair a tha sinn a’ lìbhrigeadh an-dràsta. Seo rudeigin a tha sinn air a bhith a’ leasachadh sna beagan bhliadhnachan mu dheireadh le tòrr a bharrachd follaiseachd agus cunntachalachd air feadh na buidhne.”

“Tha sinn a’ coimhead air adhart ri bhith a’ leantainn oirnn leis an obair againn leis na com-pàirtichean againn air feadh na roinne poblaich agus ann an coimhearsnachdan gus taic a chumail ri fàs na Gàidhlig.”

Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig

Tha Bòrd na Gàidhlig mothachail air na h-aithrisean timcheall air Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig agus gainnead de thidsearan airson seo a lìbhrigeadh a th’ air a bhith anns na naidheachdan thar na seachdainean a dh’fhalbh.

Tha dleastanas aig Bòrd na Gàidhlig gus Stiùireadh Reachdail airson Foghlam Gàidhlig fhoillseachadh.  Tha dleastanasan aig ùghdarrasan ionadail gus foghlam a lìbhrigeadh agus a thaobh tidsearan a thrusadh agus gleidheadh. Tha dleastanasan aig Comhairle Maoineachadh na h-Alba, GTCS agus oilthighean a thaobh trèanadh thidsearan.

Dh’obraich Bòrd na Gàidhlig le oifigearan aig Comhairle na Gàidhealtachd, Earra-Ghàidheal is Bhòid, agus Baile Obair Dheathain gus molaidhean a dhèanamh air gnìomhan a bhiodh a’ toirt taic a thaobh a bhith a’ trusadh agus a’ gleidheadh thidsearan agus chaidh an aithisg sin thuca an-uiridh.  Air a ghabhail a-steach dhan aithisg bha molaidhean leithid dreuchdan teagaisg a dhèanamh nas tarraingiche le bhith a’ tabhann chùmhnantan maireannach, làn-ùine, structaran adhartachaidh a chruthachadh, agus a bhith a’ dèiligeadh ri cùisean leithid taigheadas aig prìs ruigsinneach.

San dàrna phàirt den aithisg bha molaidhean ann gus an suidheachadh nàiseanta a leasachadh agus chaidh an aithisg seo do bhuidhnean eadar-dhealaichte, Riaghaltas na h-Alba agus Comhairle na Gàidhealtachd nam measg.  A-rèir an dàta as ùire bho Riaghaltas na h-Alba, tha còrr air trian de thidsearan le teisteanas airson a bhith a’ teagasg tro mheadhan na Gàidhlig an-dràsta a’ teagasg tro mheadhan na Beurla. Faodar an aithisg slàn a leughadh an seo.

A bharrachd air sin, bidh Bòrd na Gàidhlig ag obair gus daoine a bhrosnachadh gus dreuchd a bhith aca ann an teagasg tro iomairt #DèanDiofar, #DèanDiofar nan Tràth-bhliadhnaichean agus co-obrachadh le iomadach buidheann eile. Tha Oifigear Leasachaidh (Tidsearan) aig BnG a bhios a’ tadhal air sgoiltean agus oilthighean gus teagasg a thoirt do dh’aire dhaoine mar dhreuchd.

Tha sgeamaichean maoineachaidh aig Bòrd na Gàidhlig gus daoine a tha a’ beachdachadh air an dreuchd aca atharrachadh airson trèanadh a bhith nan tidsear a bhrosnachadh, dha oileanaich a tha a’ gabhail os làimh Tùs-thrèanadh Thidsear, dhaibhsan a tha clàraichte mar thidsear mar-thà ach tro mheadhan na Beurla gus cùrsa bogaidh a dhèanamh airson cothrom a thoirt dhaibh a bhith a’ teagasg sa Ghàidhlig agus taic cuideachd do thidsearan pròbhaidh.

x Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security