Cho-chomhairle: Tairgse Co-Aonadh nan Colaistean Dùthchail is Eileanach

Tha Bòrd na Gàidhlig air freagairt a chur a-steach don cho-chomhairle: Tairgse Co-Aonadh nan Colaistean Dùthchail is Eileanach. Am measg nam puingean a chaidh a thogail:

Mholamaid gun tèid planaichean a dheasachadh ann am pàirt dhen tairgse co-aonaidh gus am bithear comasach air raon de chuspairean a lìbhrigeadh tron Ghàidhlig, gu h-àraidh mar chulaidh-taice do sgoiltean. Le seo, dh’fhaodar luchd-obrach nan colaistean a chleachdadh gus cùrsaichean Ìre as Àirde a lìbhrigeadh, an dàrna cuid aghaidh ri aghaidh air neo air-loidhne.

Bhiomaid an dùil gun deigheadh Measadh Buaidh air Coimhearsnachdan Eileanach a dhèanamh mar phàirt de phròiseas a’ cho-aonaidh. Feumaidh seo buaidhean air a’ Ghàidhlig fhèin a ghabhail a-steach, mar a tha stiùireadh o Riaghaltas na h-Alba a’ moladh.

Gheibhear am freagairt slàn an seo.

Co-chomhairle Togail Ionmhas Coimhearsnachd

Tha Bòrd na Gàidhlig air freagairt a chur a-steach do cho-chomhairleachadh Riaghaltas na h-Alba air Togail Ionmhas Coimhearsnachd. Am measg nam puingean a chaidh a thogail thuirt sinn:

Tha sinn a’ freagairt na co-chomhairle seo a chionn ’s gu bheil comas obrachaidh na Gàidhlig a’ crochadh air seasmhachd nan coimhearsnachdan Gàidhlig: gu sònraichte an fheadhainn ann an sgìrean eileanach agus dùthchail air a’ Ghàidhealtachd is anns na h-Eileanan.

Tha sinn a’ creidsinn gum faodadh Togail Ionmhas Coimhearsnachd a bhith na inneal cumhachdach airson taic a chumail ri seasmhachd na Gàidhlig. Tha sinn a’ cur ìmpidh air Riaghaltas na h-Alba beachdachadh air mar a tha na feumalachdan agus comas coimhearsnachdan na Gàidhlig air an filleadh a-staigh agus air an dèanamh follaiseach ann an Togail Ionmhas Coimhearsnachd.

Gheibhear am freagairt slàn an seo.

Ro-innleachd Cultair Eadar-nàiseanta

Tha Bòrd na Gàidhlig air freagairt a chur a-steach do cho-chomhairleachadh Riaghaltas na h-Alba air Ro-innleachd Cultair Eadar-nàiseanta. Am measg nam puingean a chaidh a thogail thuirt sinn:

Bhiodh sinn an dùil iomradh fhaicinn air àite agus tabhartas na Gàidhlig agus a cultar mar sho-mhaoin shònraichte ann an tabhartas cultarail eadar-nàiseanta na h-Alba.  Leanaidh Bòrd na Gàidhlig ag obair gu dlùth le com-pàirtichean eile gus dèanamh cinnteach gu bheil cànan is cultar na Gàidhlig fillte gu h-iomlan san ro-innleachd gus dèanamh cinnteach gun tèid a comas a thoirt gu buil. 

Leugh am freagairt slàn an seo.

Co-chomhairle air Sgìrean Mara Fìor Ghlèidhte

Tha Bòrd na Gàidhlig air freagairt a chur a-steach do cho-chomhairleachadh Riaghaltas na h-Alba air Sgìrean Mara Fìor Ghlèidhte.

Anns an fhreagairt bha an teacsa a leanas:

Tha sinn a’ cur beachd a-steach dhan cho-chomhairle seo a chionn ’s gu bheil seasmhachd na Gàidhlig an crochadh air seasmhachd nan coimhearsnachdan Gàidhlig: gu sònraichte an fheadhainn ann an sgìrean eileanach agus dùthchail air a’ Ghàidhealtachd is anns na h-Eileanan. Tha na coimhearsnachdan seo cuideachd a’ giùlan traidiseanan a’ chànain agus bhiodh an call a’ toirt droch bhuaidh nach gabhadh a leasachadh air a’ chultar dùthchasach a tha air mairsinn ceudan de bhliadhnaichean.

Faodar am freagairt slàn a leughadh an seo.

Cultar ann an Coimhearsnachdan – Rannsachadh

Tha Pàrlamaid na h-Alba an-dràsta a’ sireadh fiosrachaidh mu na tha a’ tachairt nar coimhearsnachdan ionadail. Dè tha ag obair gu math? Agus dè na cnapan-starra a th’ ann a thaobh a bhith a’ cur air adhart no a’ gabhail pàirt ann an gnìomhan cultarail?  Chur Bòrd na Gàidhlig freagairt a-steach ann air 29 Màrt.  Am measg na thuirt sinn:

Tha cànan is cultar na Gàidhlig ann airson a h-uile duine a bhith a’ mealadh agus a’ gabhail pàirt ann.  Tha Bòrd na Gàidhlig agus an luchd-pàirt againn an geall air taic a thoirt do choimhearsnachdan air feadh Alba a tha airson cothrom fhaighinn air cànan is cultar na Gàidhlig.  Tha sinn ag aithneachadh, ge-tà, gu bheil mòran obrach ri dhèanamh fhathast gus dèanamh cinnteach gu bheil coimhearsnachdan is buidhnean eòlach air a’ chultar Ghàidhlig againn agus a’ faireachdainn comasach air conaltradh ri luchd-bruidhinn is luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig.  Cumaidh sinn oirnn a’ brosnachadh conaltradh coimhearsnachd ri cultar na Gàidhlig tro na sruthan maoineachaidh is com-pàirtichean lìbhrigidh againn. 

Faodar am freagairt slàn a lorg an seo.

Co-chomhairle Ath-leasachadh Taghaidh Riaghaltas na h-Alba

Tha Riaghaltas na h-Alba a’ dèanamh co-chomhairle air ath-leasachadh taghaidh.  Chur Bòrd na Gàidhlig freagairt a-steach ann agus am measg na puingean a chaidh a thogail, thuirt sinn:

Tha Plana Gàidhlig Riaghaltas na h-Alba ag ràdh “airson gum bi a’ Ghàidhlig seasmhach san àm ri teachd, tha feum ann airson oidhirp còmhla” bho raon de bhuidhnean agus luchd-labhairt fa-leth na Gàidhlig – a’ gabhail a-steach “riaghaltas” – gus:

• Cleachdadh na Gàidhlig a chomasachadh ann an raon de shuidheachaidhean sòisealta, foirmeil agus obrach.
• Meudaich spèis agus faicsinneachd, cluinntinn agus aithne don Ghàidhlig.

Mar sin, chuidicheadh leudachadh cleachdadh na Gàidhlig gu stuthan taghaidh gus poileasaidhean Riaghaltas na h-Alba fhèin airson a’ chànain a thoirt gu buil. Le bhith ag àrdachadh cleachdadh na Gàidhlig, chuidicheadh e cuideachd ri bhith a’ coileanadh amasan Plana Cànain Nàiseanta na Gàidhlig.

Dh’fhaodadh seo a bhith a’ gabhail a-steach cleachdadh na Gàidhlig air pàipearan baileat taghaidh ann an taghaidhean Pàrlamaid na h-Alba agus ùghdarrasan ionadail.

Faodar am freagairt slàn a leughadh an seo.

Co-chomhairle air Sgìre-sgoile ann an Obar Dheathain

Air 3 Màrt 2023, chur Bòrd na Gàidhlig freagairt a-steacj don cho-chomhairleachadh air sgìre-sgoile airson foghlam tron Ghàidhlig ann an Comhairle Baile Obar Dheathain.

Am measg na puingean a chaidh a thogail, thuirt Bòrd na Gàidhlig:

Tha an t-ùghdarras foghlaim air beachdachadh air clann is teaghlaichean air am faodadh buaidh a bhith leis na molaidhean ùra. Mar eisimpleir, dhaibhsan a tha taobh a-muigh crìochan a’ bhaile, agus tha iad air soilleireachadh gum bi e comasachadh dhaibh leantainn air adhart le FtG.

Tha an t-ùghdarras foghlaim air soilleireachadh ciamar a gheibh clann is teaghlaichean a tha a’ fuireach taobh a-muigh a’ bhaile, àite ann am FtG ma tha iad ga iarraidh.

Leis a sin, tha Bòrd na Gàidhlig a’ cumail taic ris a’ mholadh gun tèid sgìre-sgoile a chruthachadh an dà chuid airson Acadamaidh Hazlehead agus Bun-sgoil Gilcomstoun, far a bheil solar FtG.

Faodar am freagairt slàn a leughadh an seo.

Freagairt a-steach air Ro-innleachd 5 bliadhna aig IGE

Chur Bòrd na Gàidhlig freagairt a-steach do cho-chomhairle aig Iomairt na Gàidhealtachd is nan Eilean air an Ro-innleachd 5 bliadhna ùr aca.  ‘S e suirbhidh leanmhainn a th’ ann.

Am measg na puingean a chaidh a thogail, thuirt Bòrd na Gàidhlig:

Mun SWOT: Chan eil iomradh sam bith air na dùbhlain shònraichte a tha mu choinneamh eileanan. Tha seo ann an co-theacs Plana Nàiseanta nan Eilean. Anns a’ Phlana, tha Riaghaltas na h-Alba ag aithneachadh cho cudromach ’s a tha a’ Ghàidhlig do iomadh coimhearsnachd eileanach, agus cho cudromach ’s a tha coimhearsnachdan eileanach Gàidhlig a thaobh mairsinn is seasmhachd na Gàidhlig ann an Alba. Tha gealltanasan air feadh a’ Phlana a thaobh taic do dhaoine fa leth, do choimhearsnachdan, agus do bhuidhnean ann an coimhearsnachdan eileanach le Gàidhlig ann an cleachdadh na Gàidhlig.

Faodar am freagairt slàn a leughadh an seo.

Comataidh DCMS a’ Dèanamh Sgrùdadh air Mion-chànanan

Air 1 Màrt 2023, chur Bòrd na Gàidhlig freagairt a-steach don cho-chomhairle aig a’ Chomataidh Didseatach, Cultar, Meadhanan is Spòrs aig Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte a tha a’ dèanamh sgrùdadh air slàinte is àm ri teachd mhion-chànain.

Am measg na bha san fhreagairt:

Atharraichean air am Moladh do Dhreuchd Riaghaltas na RA

1. Bi na soidhniche do Chùmhnant UNESCO airson Dìon Dualchas Cultarach Neo-bheanailteach. Bheireadh seo seachad frèam cruinneil a bheir taic do gach mion-chànan dùthchasach na RA agus a bheireadh slatan-tomhais inbhe, aithne agus taic eadar-nàiseanta seachad.

2. Gach Roinn de Riaghaltas na RA aig a bheil raon-ùghdarrais na h-Alba beachdachadh air dè dh’fhaodadh iad a dhèanamh gus taic a thoirt do Phlana Cànain Nàiseanta na Gàidhlig, ri linn a’ phoileasaidh a th’ ann an-dràsta gus seo a chur an sàs sa Chuimris a-mhàin. Bhiodh sin a’ gabhail a-steach na Roinnean:

• Aig a bheil làraich ann an Alba. Mar eisimpleir, Oifis Rùnaire na Stàite airson Alba, Roinn Leasachaidh Eadar-nàiseanta.
• Suidhichte ann an àiteachan eile san RA.Tha feum air reachdas air feadh na RA airson mion-chànanan gus am bi seirbhisean aig Roinnean agus seirbheisean iomchaidh aig Riaghaltas na RA (m.e. DVLA) rim faighinn ann an Cuimris, Gàidhlig na h-Alba agus Gàidhlig na h-Èirinn. Cuidichidh sin ann an dèanamh cinnteach gum bi spèis cho-ionann aig gach aon de na trì mion-chànanan ris a’ Bheurla.

3. Ath-sgrùdadh a dhèanamh air poileasaidh maoineachaidh Riaghaltas na RA airson MG ALBA agus ga ath-sgrùdadh gus am bi e cothromach a rèir nam modalan a tha ag obair airson craoladh Cuimris is Gàidhlig na h-Èirinn.

4. Tha Maoin Levelling Up Riaghaltas na RA air a cho-stiùireadh le Roinn Ionmhais na Banrigh, an Roinn Levelling Up, Taigheadas is Coimhearsnachdan agus Roinn na Còmhdhalach. Bu chòir ath-sgrùdadh a dhèanamh air slatan-tomhais na Maoin gus dèanamh cinnteach gun tèid dèiligeadh gu cothromach ri pròiseactan cultarail agus eile a tha a’ toirt taic dhìreach do mhion-chànanan dùthchasach na RA.

5. Leis gu bheil an RA a’ cur ainm ris a’ Chairt Eòrpach airson Mion-chànanan is Cànanan nas Lugha air an Cleachdadh, bu chòir do Riaghaltas na RA mothachadh a thogail mu mhion-chànanan na RA a tha air an gabhail a-steach sa Chairt agus taic a thoirt do bharrachd chothroman airson an ionnsachadh.

Faodar am freagairt slàn a leughadh an seo.

Rannsachadh Com-pàirteachaidh Poblach

Anns a’ Ghearran 2023 chur Bòrd na Gàidhlig freagairt a-steach dhan cho-chomhairle – Rannsachadh Com-pàirteachaidh Poblach le Pàrlamaid na h-Alba.  Am measg na puingean a chaidh a thogail, thuirt sinn:

’S e aon de na Prìomh Teachdaireachdan ann an Aithisg an Rannsachadh Com-pàirteachaidh Poblach gum feum “Pàrlamaid na h-Alba barrachd a dhèanamh gus innse do dhaoine mun obair chosnachaidh agus chom-pàirteachaidh aice”. Tha Bòrd na Gàidhlig ag aithneachadh sàr obair Oifigear na Gàidhlig aig a’ Phàrlamaid ach dh’fhaodadh barrachd a bhith a bhith air a dhèanamh gus co-ionannachd com-pàirteachaidh a dhèanamh cinnteach do luchd-labhairt na Gàidhlig. Bhiodh e a’ gabhail a-steach a bhith a’ cur cuideam air comas Gàidhlig a chleachdadh ann a bhith a’ freagairt ris na Pàrlamaid ann an sgrìobhadh no a’ toirt seachad fianais beòil. Bhiodh cleachdadh na Gàidhlig ann an cosnachadh a’ meudachadh ùidh agus com-pàirteachas le luchd-cleachdaidh na Gàidhlig – an dà chuid am measg buidhnean agus luchd-fa-leth.

Faodar am freagairt slàn a leughadh an seo.