Ro-innleachd Slàinte Inntinn agus Sunnd

Tha Bòrd na Gàidhlig air freagairt a chur a-steach do cho-chomhairleachadh Riaghaltas na h-Alba air Ro-innleachd ùr air Slàinte is Sunnd.

Tha am freagairt a’ toirt a-steach na puingean a leanas:

“Tha sinn ag aontachadh leis an t-sealladh “Slàinte inntinn agus sunnd nas fheàrr dhan a h-uile” a thathar a’ moladh. Tha “dhan a h-uile” a’ ciallachadh gum bu chòir dhan t-sealladh agus an Ro-innleachd a bhith in-ghabhalach. Mar sin, bhiodh am pàipear Ro-innleachd deireannach a’ faighinn buannachd mhòr bho iomradh sònraichte air a’ Ghàidhlig agus mar a chuireas i ri slàinte inntinn agus sunnd.”

“Tha cànan agus cultar a’ cruthachadh fhèin-mhiadh, a’ brosnachadh fhèin-mhisneachd, a’ mìneachadh fhèin-aithne agus a’ leasachadh maitheas na beatha. Tha a’ Ghàidhlig na pàirt de dhualchas na h-Alba. Tha i a’ meudachadh sunnd airson luchd-cleachdaidh, luchd-ionnsachaidh agus luchd-taic na Gàidhlig. Tha a’ Ghàidhlig a’ cur ris, ann an dòigh dheimhinneach, na bhios na daoine seo a’ smaointinn agus a’ faireachdainn mu dheidhinn am beathannan.”

Gheibhear am freagairt slàn an seo.

Comataidh Ath-shlànachaidh COVID-19 – Sgrùdadh ron Bhuidseat

Tha dùil gum foillsich Riaghaltas na h-Alba am Buidseat 2023-24 aca san Dùbhlachd 2022. Ron àm seo, tha Comataidh Ath-shlànachaidh COVID-19 a’ dèanamh sgrùdadh ro-bhuidseit leis an amas buaidh a thoirt air beachdan Riaghaltas na h-Alba nuair a bhios iad ag ullachadh a’ bhuidseit a tha ri thighinn.

Tha Bòrd na Gàidhlig air freagairt a chur a-steach anns a bheil na puingean:

“Chan eil an Lèirmheas Caiteachas Stòrais agus na sgrìobhainnean co-cheangailte ris a’ dèanamh iomradh sam bith air a’ Ghàidhlig, an dreuchd a tha i a’ cluiche mar stòras eaconamach agus mar a dh’fhaodas i cur ris an ath-shlànachadh.

’S e dearmad cudromach a tha seo. Mar thoradh air sin, tha dìth soilleireachd is trìd-shoilleireachd ann air an ìre de phrìomhachas – agus de mhaoineachadh – a bhios ann airson na Gàidhlig san àm ri teachd.

Chan eil cùis sam bith ann airson maoineachadh na Gàidhlig a lùghdachadh. Gu dearbh, tha cùis ann airson barrachd maoineachaidh a thoirt seachad, a’ co-fhreagairt ri poileasaidh Riaghaltas na h-Alba, ris an iarrtas a tha a’ sìor-fhàs airson cànan is cultar na Gàidhlig agus ri na tha a’ Ghàidhlig a’ cur ri eaconamaidh na h-Alba.”

Faodar am freagairt slàn a leughadh an seo.

Co-chomhairle air Bile Seirbheis Cùraim Nàiseanta (Alba) – Freagairt Bhòrd na Gàidhlig

Tha Bòrd na Gàidhlig air a chuir a-steach freagairt gu co-chomhairleachadh Pàrlamaid na h-Alba air Bile Seirbheis Cùraim Nàiseanta (Alba).

Seo cuid de phuingean a chaidh a thogail san fhreagairt:

“Bu chòir mar a tha Riaghaltas na h-Alba a’ dealbhadh Seirbheis Cùraim Nàiseanta a bhith a’ nochdadh nam poileasaidhean is gealltanasan aca a thaobh na Gàidhlig.”

“Bu chòir aithris shònraichte a bhith anns an lagh a thathar a’ moladh gun toir an t-Seirbheis Cùraim Nàiseanta seirbheis do luchd-labhairt na Gàidhlig aig aois sam bith tro luchd-obrach iomchaidh, faicsinneachd agus cleachdadh a’ chànain ann an àiteachan a tha iomchaidh agus a tha ruigsinneach do theaghlaichean.”

Faodar am freagairt slàn a leughadh an seo.

Seirbheis Aiseagan a tha Nuadh is Seasmhach do dh’Alba – Freagairt bho Bhòrd na Gàidhlig

Tha Bòrd na Gàidhlig air freagairt a chur a-steach gu co-chomhairleachadh Pàrlamaid na h-Alba air Seirbheis Aiseagan a tha Nuadh agus Seasmhach do dh’Alba.

Seo cuid de na puingean a chaidh a thogail san fhreagairt:

“Tha sinn ag aithneachadh gu bheil dòigh-obrach iomlanach a dhìth airson coimhearsnachdan eileanach seasmhach agus mar sin airson a bhith a’ gleidheadh a’ chànain.”

“Tha seirbheis aiseig ùr-nodha agus seasmhach do dh’eileanan na h-Alba air leth fhèin cudromach ann a bhith a’ cumail suas coimhearsnachdan Ghàidhlig eileanach, agus ann a bhith a’ gleidheadh a’ chànain agus a’ chultair.”

Faodar am freagairt slàn a leughadh an seo.

Gairm airson Beachdan Comataidh Ionmhais is Rianachd Poblach Sgrùdadh Ro-bhuidseit

Tha Comataidh Ionmhais is Rianachd Poblach Pàrlamaid na h-Alba a’ sireadh bheachdan a’ phobaill air a’ bhuaidh a bheireadh cosgaisean bith-beò agus ath-leasachadh air seirbheis phoblaich. Tha Bòrd na Gàidhlig air freagairt a chuir a-steach anns a bheil na puingean a leanas:

“Tha:

  • Raon de ro-innleachdan agus phoileasaidhean aig Riaghaltas na h-Alba a tha ag aithneachadh cho cudromach sa tha, agus an fheum air taic a thoirt, don Ghàidhlig.
  • Sìor fhàs anns an t-iarrtas airson ionnsachadh na Gàidhlig agus ùidh ann an cànan is cultar na Gàidhlig.
  • Barrachd fianais ann air cho cudromach sa tha a’ Ghàidhlig a’ cur ri eaconamaidh na h-Alba.

Mar sin, chan eil cùise sam bith ann airson lùghdachadh maoineachadh airson na Gàidhlig. An àite sin, tha cùis ann airson barrachd maoineachaidh gus iarrtas is comas a tha a’ sìor fhàs airson cànan is cultar na Gàidhlig a nochdadh.”

Faodar am freagairt slàn a leughadh an seo.

Co-chomhairle air Bile Sgoiltean (Foghlam Còmhnaidh A-muigh) (Alba)

Eadar an Giblean agus an t-Iuchar 2022 chùm Liz Nic a’ Ghobhainn BPA, co-chomhairleachadh air Bile Sgoiltean (Foghlam air Còmhnaidh a-muigh) (Alba). Chuir Bòrd na Gàidhlig a-steach freagairt anns an robh na puingean:

Tha Bòrd na Gàidhlig den bheachd gu bheil solar nàiseanta de dh’fhoghlam a-muigh a’ toirt deagh bhuaidh air cùisean co-ionannachd san fharsaingeachd.

Tha e deatamach gun tèid a’ Ghàidhlig a thoirt a-steach do ro-innleachdan foghlaim nàiseanta ma tha Alba gu bhith a’ dèanamh cinnteach gun toirear taic agus brosnachadh do dh’iomadalachd agus iomadachd cultarach. Tha dleastanas sònraichte air Alba a bhith a’ cumail taic ri, agus a bhith a’ leasachadh na Gàidhlig agus a cultar mar phàirt de na tha Alba a’ cur ri saoghal ioma-chultarach.

Tha comas aig Foghlam A-muigh air eòlasan foghlaim co-cheangailte ris a’ chànan a neartachadh agus mar sin gus ro-innleachdan a neartachadh gus barrachd co-ionannachd a lìbhrigeadh taobh a-staigh Foghlam na h-Alba agus nas fhaide air falbh (mar eisimpleir, chaidh a’ chiad sheirbheis FtG ann an Canada fhosgladh ann an 2021).

Faodar am freagairt slàn a leughadh an seo.

Sgrùdadh Buidseit 2023-24: Maoineachadh airson Cultar

Tha Comataidh Bun-reachd, Roinn Eòrpa, Cùisean Taobh a-muigh agus Cultar aig Pàrlamaid na h-Alba a’ sireadh bheachdan air caiteachas buidseit air cultar. Tha Bòrd na Gàidhlig air freagairt a chur a-steach anns a bheil na puingean a leanas:

“Bu chòir do mheudachadh taic do na h-ealain agus cultar na Gàidhlig a bhith mar thùs-amas. Leigeadh seo leis a bhith a’ cumail air a’ fàs, a’ meudachadh a bhuaidhean sòisealta agus eaconamach.”

“Cuidichidh meudachadh taic a bhith a’ dèanamh cinnteach gu bheil cothrom aig a h-uile neach ann an Alba air na h-ealain Ghàidhlig.  Comharrachaidh sin àite na Gàidhlig mar chànan nàiseanta.   Is urrainn dhan sin a bhith air a choileanadh le bhith ag àbhaisteachadh na Gàidhlig taobh a-staigh obair bhuidhnean nàiseanta mar Alba Chruthachail.   Tha na gnìomhan seo a’ cur ri ìomhaigh na h-Alba mar dùthaich eadar-mheasgte agus tarraingeach.”

Faodar am freagairt slàn a leughadh an seo.

Ro-innleachd nan Coimhearsnachdan airson Coilltean agus Fearann Nàiseanta na h-Alba – Dreachd airson Co-chomhairle.

Tha Coilltearachd agus Fearann Alba a’ sireadh bheachdan air an dreachd Ro-innleachd Choimhearsnachdan aca. Tha Bòrd na Gàidhlig air freagairt a chuir a-steach anns a bheil na puingean a leanas:

“Tha làn-chumhachdachadh choimhearsnachdan tro bhith a’ brosnachadh com-pàirt coimhearsnachd a barrachd an urra ri conaltradh èifeachdach le gach seòrsa coimhearsnachd – a dh’fheumas conaltradh sa Ghàidhlig ri coimhearsnachdan Gàidhlig a ghabhail a-steach.”

“Bu chòir do Phlanaichean Stiùiridh Fearainn na h-ainmean Gàidhlig tùsail a ghabhail a-steach anns na raointean ris a bheil iad a’ buntainn, agus mar sin a’ sealltainn an dlùth-cheangail eadar fearann, cànan agus daoine.  Bidh seo cuideachd a’ meudachadh faireachdainn com-pàirt luchd-labhairt na Gàidhlig sa phròiseas co-chomhairleachaidh.”

Faodar am freagairt slàn fhaighinn an seo.

Maoin Coimhearsnachd a’ Chrannchuir Nàiseanta ann an Alba – Beachd Bhòrd na Gàidhlig

Tha an Crannchur Nàiseanta a’ sireadh bheachdan air a’ Mhaoin Choimhearsnachd aca ann an Alba. Chur Bòrd na Gàidhlig freagairt a-steach dhan cho-chomhairle. Am measg nam puingean a chaidh a thogail:

Bu chòir don Mhaoin Choimhearsnachd a chuideachadh ann an cothroman a bhrosnachadh ann an Alba airson luchd-labhairt na Gàidhlig. Tha sin tro bhith a’ beachdachadh air mar a chuidicheas e le bhith a’ toirt taic do phròiseactan le fòcas air a’ Ghàidhlig agus/no pròiseactan ann an coimhearsnachdan Gàidhlig. Tha iomadh coimhearsnachd na Gàidhlig ann an sgìrean iomallach agus eileanan. Tha dùbhlain mòra romhpa a’ gabhail a-steach crìonadh san àireamh-sluaigh, gleidheadh dhaoine òga, cruthachadh obraichean le deagh phàigheadh agus cosgais àrd/glè bheag de thaigheadas is còmhdhail.

Bu chòir don Mhaoin ath-sgrùdadh a dhèanamh air mar a thathar a’ dèiligeadh ri buidhnean Gàidhlig. Tha sin airson dèanamh cinnteach gum bi a’ mhaoin so-ruigsinneach dhaibh – agus gus spèis co-ionann a thabhann don Ghàidhlig.

Gheibhear tuilleadh freagairtean air co-chomhairlichean poblach an seo.