Freagairt air Co-chomhairleachadh: Frèam Càileachd airson Tràth-ionnsachadh is Cùram-chloinne

Chuir Bòrd na Gàidhlig freagairt a-steach dhan cho-chomhairle le Luchd-sgrùdaidh a’ Chùraim mu Fhrèam Càileachd airson Tràth-ionnsachadh is Cùram-chloinne. Am measg na puingean a chaidh a thogail thuirt sinn:

Mholadh Bòrd na Gàidhlig gum bu chòir beachdachadh a bharrachd a bhith ann mu FtG [Foghlam tro mheadhan na Gàidhlig] thairis air an fhrèam gus dèanamh cinnteach gu bheil nàdar dà-fhillte Tràth-ionnsachadh agus Cùram-chloinne ann an Alba air a riochdachadh mar as còir.

Gheibhear am freagairt slàn an seo.

Freagairt air Co-chomhairleachadh: Na Beachdan agaibh air Feumalachdan Taic a Bharrachd airson Ionnsachadh ann an Alba

Chuir Bòrd na Gàidhlig freagairt a-steach dhan cho-chomhairle le Pàrlamaid na h-Alba mu Na Beachdan agaibh air Feumalachdan Taic a Bharrachd airson Ionnsachadh ann an Alba. Am measg na puingean a chaidh a thogail thuirt sinn:

Tha feum air luchd-taic sònraichte leithid saidhgeòlaichean Foghlaim a tha air trèanadh fhaighinn ann an cùisean co-cheangailte ri foghlam dà-chànanach agus bogaidh, agus aig a bheil Gàidhlig cuideachd.

Gheibhear am freagairt slàn an seo.

Freagairt air Co-chomhairleachadh: Ath-dhealbhadh Ionnsachadh, Cùram is Foghlam Cloinne ann an Sgìre Taobh Siar Chomar nan Allt

Chuir Bòrd na Gàidhlig freagairt a-steach dhan cho-chomhairle le Comhairle Siorrachd Lannraig a Tuath mu Ath-dhealbhadh Ionnsachadh, Cùram is Foghlam Cloinne ann an Sgìre Taobh Siar Chomar nan Allt. Am measg na puingean a chaidh a thogail thuirt sinn:

Tha e soilleir gu bheil na h-àireamhan de chloinn a tha ann am bun-sgoil FtG [Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig] agus anns na Tràthbhliadhnaichean gu leòr gus bun-sgoil FtG fa leth a bhith ann le togalaichean iomchaidh agus Ceannard agus sgioba luchd-obrach a’ stiùireadh FtG ann an Siorrachd Lannraig a Tuath a-steach gu ìre leasachaidh ùr.

Gheibhear am freagairt slàn an seo.

Freagairt air Co-chomhairleachadh: Ullachaidhean Bile an Fhoghlaim

Chuir Bòrd na Gàidhlig freagairt a-steach dhan cho-chomhairle le Riaghaltas na h-Alba mu Ullachaidhean Bile an Fhoghlaim. Am measg na puingean a chaidh a thogail thuirt sinn:

Feumar taic a thoirt do sgoiltean gus farsaingeachd de chothroman a thoirt seachad ann am FtG [Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig]. Cha bu chòir dhan fheadhainn a fhuair FtG ann an Suidheachaidhean Tràth-ionnsachadh agus Bunsgoile a’ Ghàidhlig a chall mar phrìomh chànan teagaisg gus cuspair eile a dhèanamh agus gus pàirt a ghabhail ann an gnàth-eòlasan eile aig an Ìre as Àirde.

Gheibhear am freagairt slàn an seo.

Freagairt air Co-chomhairleachadh: Ro-innleachd Meadhan Baile Ghlaschu 2024 – 2030

Chuir Bòrd na Gàidhlig freagairt a-steach dhan cho-chomhairle le Comhairle Bhaile Ghlaschu mun Ro-innleachd Meadhan Baile Ghlaschu 2024 – 2030. Am measg na puingean a chaidh a thogail thuirt sinn:

“Bhiodh barrachd cleachdadh is faicsinneachd na Gàidhlig taobh a-staigh meadhan baile Ghlaschu a’ meudachadh sunnd luchd-cleachdaidh, luchd-ionnsachaidh is luchd-taice na Gàidhlig – a tha glè mhoiteil às a’ Ghàidhlig agus a’ chultar aice.”

Gheibhear am freagairt slàn an seo.

Freagairt air Co-chomhairleachadh: Plana Ro-innleachdail airson Pàirc Thaigh an Ròid

Chuir Bòrd na Gàidhlig freagairt a-steach dhan cho-chomhairle le Àrainneachd Eachdraidheil na h-Alba mun Gheàrr-chunntas Plana Ro-innleachdail airson Pàirc Thaigh an Ròid. Am measg na puingean a chaidh a thogail thuirt sinn:

“Bidh in-ghabhail na Gàidhlig am broinn na Dreachd Geàrr-chunntas Plana Ro-innleachdail a’ nochdadh a h-inbhe mar chànan nàiseanta ann an co-theacsa Pàirc Thaigh an Ròid mar “àite de luach nàiseanta is eadar-nàiseanta’.”

Gheibhear am freagairt slàn an seo.

Taic Maoineachaidh airson Obair Choimhearsnachd

Tha Bòrd na Gàidhlig air leudachadh air an Sgeama Taic Freumhan Coimhearsnachd ainmeachadh, a’ tabhann chothroman maoineachaidh do phròiseactan Gàidhlig. Ann an oidhirp gus taic a thoirt do dh’iomairtean coimhearsnachd air feadh na h-Alba, bheirear maoineachadh seachad airson suas ri dà bhliadhna a-nis – a’ dùblachadh na h-ùine maoineachaidh a bh’ ann roimhe.

Is e an sgeama Taic Freumhan Coimhearsnachd am prìomh mhaoin aig Bòrd na Gàidhlig airson taic a chumail ri buidhnean ann a bhith lìbhrigeadh phròiseactan gus cleachdadh agus ionnsachadh na Gàidhlig a bhrosnachadh agus àrdachadh aig ìre coimhearsnachd.

Bheir Bòrd na Gàidhlig seachad mu £100,000 gach bliadhna agus faodaidh tagraichean iarrtasan a chur a-steach airson taic suas ri £10,000 airson nam pròiseactan aca. Fosglaidh uinneag tagraidh an sgeama Dimàirt, 14 Samhain agus dùinidh e san Fhaoilleach 2024.

An-uiridh, bha Bòrd na Gàidhlig moiteil taic a thoirt do 64 pròiseactan tron sgeama Taic Freumhan Coimhearsnachd. Nam measg bha tabhartasan de £5,000 do Chomann Coimhearsnachd nan Eilean Siar, gus ceud bliadhna bho dh’fhalbh 1,500 à Innse Gall a Chanada, à Loch Baghasdail is Steòrnabhagh, agus cuideachd Àrd-sgoil Phort Rìgh airson taic leantainneach do dh’fhoghlam Gàidhlig.

Bha Sabhal Mòr Ostaig, Artsplay Highland, Lingo Flamingo ann an Glaschu, agus Alzheimer Scotland am measg nam buidhnean eile a fhuair buannachd bho mhaoineachadh tron sgeama.

Thuirt Màiri NicAonghais, Cathraiche Bhòrd na Gàidhlig:

“Tha a’ bhuidheann againn dealasach a thaobh a bhith ag àrach cultar de dh’atharrachadh adhartach agus cumhachd sa choimhearsnachd againn. Tha sinn den bheachd le bhith a’ leudachadh ùine an tabhartais gu dà bhliadhna, gun urrainn dhuinn buaidh a thoirt air cruth-atharrachaidhean eadhon nas brìoghmhoire agus nas maireannach. Tha sinn a’ toirt cuireadh do bhuidhnean coimhearsnachd dìoghrasach an cothrom seo a ghabhail agus a bhith mar phàirt den obair seo còmhla rinn.”

Airson barrachd ionnsachadh mu sgeama thabhartasan Taic Freumhan Coimhearsnachd agus na cothroman maoineachaidh leudaichte a th’ ann, tadhailibh air duilleag fiosrachaidh an sgeama neo cuir fios gu Bòrd na Gàidhlig aig tabhartas@gaidhlig.scot.

Freagairt air Co-chomhairleachadh: Sgìrean-sgoile ann an Comhairle na Gàidhealtachd

Chuir Bòrd na Gàidhlig freagairt a-steach dhan cho-chomhairle le Comhairle na Gàidhealtachd mu sgìrean-sgoile FtG airson Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis, Acadamaidh Rìoghail lnbhir Nis, Bun-sgoil Inbhir Pheofharain, Acadamaidh Inbhir Pheofharain, Bun-Sgoil Bruach na Muilne agus Acadamaidh Inbhir Narann. Am measg na puingean a chaidh a thogail thuirt sinn:

Tha Bòrd na Gàidhlig ag aithneachadh cho iom-fhillte ’s a tha an solar anns na Buidhnean Sgoiltean Cho-cheangailte a tha air an liostadh agus a’ moladh na h-obrach a tha oifigearan air a dhèanamh gus fuasglaidhean fhaighinn airson raon farsaing de dhiofar dhùbhlain. Ge b’ e dè an co-dhùnadh a bhios ann a thaobh sgìrean-sgoile, tha Bòrd na Gàidhlig a’ moladh, gun tèid iomairt sanasachd a chruthachadh gus an tuig pàrantan gu furasta far a bheil an t-seirbheis FtG aca suidhichte agus mar a gheibh iad cothrom air taic còmhdhail.

Gheibhear am freagairt slàn an seo.

Freagairt air Co-chomhairleachadh: Foghlam DSGP ann an sgoiltean na h-Alba

Chuir Bòrd na Gàidhlig freagairt a-steach dhan cho-chomhairle le Riaghaltas na h-Alba mun dreachd stiùireadh reachdail airson lìbhrigeadh foghlam dhàimhean, slàinte gnèitheasach agus pàrantachd (DSGP) ann an sgoiltean na h-Alba. Am measg na puingean a chaidh a thogail, thuirt sinn:

Chan eil iomradh sam bith air a’ Ghàidhlig anns an dreachd stiùireadh ùraichte. Gus frithealadh air clann ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig feumaidh an stiùireadh agus na stòrasan co-cheangailte a bhith rim faighinn sa Ghàidhlig leis a’ bhriathrachas as ùire ann.

Gheibhear am freagairt slàn an seo.

Freagairt air Co-chomhairleachadh: Dreachd Ro-innleachd Chorporra CnES

Chuir Bòrd na Gàidhlig freagairt a-steach dhan cho-chomhairle le Comhairle nan Eilean Siar Dreachd Ro-innleachd Chorporra 2024-27. Am measg na puingean a chaidh a thogail, thuirt sinn:

Tha Poileasaidh Gàidhlig, Ro-innleachd Chorporra 2022-2027 agus Plana Gàidhlig na Comhairle ag adhartachadh agus a’ toirt taic do chleachdadh, ionnsachadh agus adhartachadh na Gàidhlig anns na h-eileanan an Iar. Mar a tha am Poileasaidh Gàidhlig agus Ro-innleachd Chorporra ag ràdh:

Gum bu chòir do Na h-Eileanan an Iar gu bunaiteach na choimhearsnachdan dhà-chànanach far a bheil an aon ùghdarras aig a’ Ghàidhlig agus a’ Bheurla mar mheadhanan conaltraidh.

Ann an com-pàirticheas, tha a’ Chomhairle dealasach gu stèidheachadh seasmhachd dhan Ghàidhlig agus a cultar san àm ri teachd ann an Innse Gall, agus gum bi Innse Gall air an aithneachadh agus taic air a chumail riutha le buidhnean nàiseanta a thaobh buaidh air taic don Ghàidhlig, an dàimh ris a’ chànan agus gu h-eacanomaigeach.”

 

Gheibhear am freagairt slàn an seo.