Freagairt air Co-chomhairleachadh: Na Beachdan agaibh air Feumalachdan Taic a Bharrachd airson Ionnsachadh ann an Alba

Chuir Bòrd na Gàidhlig freagairt a-steach dhan cho-chomhairle le Pàrlamaid na h-Alba mu Na Beachdan agaibh air Feumalachdan Taic a Bharrachd airson Ionnsachadh ann an Alba. Am measg na puingean a chaidh a thogail thuirt sinn:

Tha feum air luchd-taic sònraichte leithid saidhgeòlaichean Foghlaim a tha air trèanadh fhaighinn ann an cùisean co-cheangailte ri foghlam dà-chànanach agus bogaidh, agus aig a bheil Gàidhlig cuideachd.

Gheibhear am freagairt slàn an seo.