Freagairt air Co-chomhairleachadh: Frèam Càileachd airson Tràth-ionnsachadh is Cùram-chloinne

Chuir Bòrd na Gàidhlig freagairt a-steach dhan cho-chomhairle le Luchd-sgrùdaidh a’ Chùraim mu Fhrèam Càileachd airson Tràth-ionnsachadh is Cùram-chloinne. Am measg na puingean a chaidh a thogail thuirt sinn:

Mholadh Bòrd na Gàidhlig gum bu chòir beachdachadh a bharrachd a bhith ann mu FtG [Foghlam tro mheadhan na Gàidhlig] thairis air an fhrèam gus dèanamh cinnteach gu bheil nàdar dà-fhillte Tràth-ionnsachadh agus Cùram-chloinne ann an Alba air a riochdachadh mar as còir.

Gheibhear am freagairt slàn an seo.

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security