Freagairt air Co-chomhairleachadh: Bile Sunnd is Leasachadh Seasmhach (Alba)

Chuir Bòrd na Gàidhlig freagairt a-steach dha cho-chomhairle Riaghaltas na h-Alba air a’ Bhile Sunnd is Leasachadh Seasmhach (Alba). Am measg na puingean a chaidh a thogail thuirt sinn:

“Bidh cànan is cultar a’ cruthachadh fèin-spèis, ag àrach fèin-mhisneachd, a’ mìneachadh dearbh-aithne agus a’ leasachadh càileachd beatha. Tha e na phrionnsapal air leth cudromach do luchd-labhairt na Gàidhlig gur e còir dhaonna le bunait chànanach a th’ anns a’ chòir an cànan a chleachdadh seach dìreach còir chultarail.”

Gheibhear am freagairt slàn an seo.

Freagairt air Co-chomhairleachadh: Meòrachan Ionmhais Bile nan Cànan Albannach

Chuir Bòrd na Gàidhlig freagairt a-steach dha cho-chomhairle Phàrlamaid na h-Alba air a’ Mheòrachan Ionmhais Bile nan Cànan Albannach. Am measg na puingean a chaidh a thogail thuirt sinn:

“Tha am Meòrachan Ionmhais a’ mìneachadh, ann am paragraf 6, “Is e Bile a tha seo gus dèanamh cinnteach gu bheil structar an sàs air feadh an riaghaltais agus Rianachd na h-Alba san fharsaingeachd gus feumalachdan choimhearsnachdan na Gàidhlig agus na Scots, agus feumalachdan na Gàidhlig is na Scots fhèin a choileanadh san àm ri teachd.”  Tha Bòrd na Gàidhlig a’ cur fàilte air a’ mhiann seo ach tha sinn teagmhach a bheil e comasach seo a choileanadh tron mhodail ionmhais làithreach.”

Gheibhear am freagairt slàn an seo.

Freagairt air Co-chomhairleachadh: Plana Ro-innleachdail airson Pàirc Thaigh an Ròid

Chuir Bòrd na Gàidhlig freagairt a-steach dhan cho-chomhairle le Àrainneachd Eachdraidheil na h-Alba mun Gheàrr-chunntas Plana Ro-innleachdail airson Pàirc Thaigh an Ròid. Am measg na puingean a chaidh a thogail thuirt sinn:

“Bidh in-ghabhail na Gàidhlig am broinn na Dreachd Geàrr-chunntas Plana Ro-innleachdail a’ nochdadh a h-inbhe mar chànan nàiseanta ann an co-theacsa Pàirc Thaigh an Ròid mar “àite de luach nàiseanta is eadar-nàiseanta’.”

Gheibhear am freagairt slàn an seo.