Freagairt air Co-chomhairleachadh: Stiùireadh nan Seann is Nuadh-bhailtean aig Làrach Dualchas Cruinne Dhùn Èideann

Tha Bòrd na Gàidhlig air freagairt a chuir a-steach gu co-chomhairle Dhualchas na Cruinne Dhùn Èideann, ann an com-pàirteachas le manaidsearan bailtean eachdraidheil Dhùn Èideann, Àrainneachd Eachdraidheil Alba agus Comhairle Baile Dhùn Èideann, air Riaghladh Seann Bhailtean is Bailtean Ùra Làrach Dhualchas na Cruinne Dhùn Èideann. Am measg nam puingean a chaidh a thogail, thuirt sinn:

“Chan eil iomradh air a’ Ghàidhlig san dà phàipear ged a tha beagan iomraidhean air cànan agus dualchas cultarail dobheantainn.

“Mar cheanna-bhaile na h-Alba, bu chòir do Dhùn Èideann taic a chumail ri cinneas cànan is cultar àraidh na Gàidhlig, oir tha i na pàirt de dh’aithne nàiseanta na dùthcha.”

Tha am freagairt slàn ri leughadh an seo.