Freagairt air Co-chomhairleachadh: Plana Ceangal nan Eilean – Dòigh-obrach Ro-innleachdail agus Plana Soithichean is Puirt

Chuir Bòrd na Gàidhlig freagairt a-steach dhan cho-chomhairle le Còmhdhail Alba air Plana Ceangal nan Eilean – Dòigh-obrach Ro-innleachdail agus Plana Soithichean is Puirt. Am measg na puingean a chaidh a thogail thuirt sinn:

“Is e daoine òga àm ri teachd na Gàidhlig. Tha deagh cheanglaichean còmhdhail a’ toirt cothrom dhaibh coinneachadh/conaltradh ri luchd-labhairt na Gàidhlig ann an àiteachan eile agus eòlas fhaighinn air tachartasan cultarail, spòrs, co-fharpaisean deasbaid is eile. Tha seo a’ toirt barrachd chothroman do dhaoine òga gus a’ Ghàidhlig a chleachdadh taobh a-muigh na sgoile agus ann an suidheachaidhean eadar-dhealaichte.”

Tha am freagairt slàn ri leughadh an seo.